To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY biblia.webd.pl

Postacie - Dlaczego nie ma Dana

RN - 2014-07-25, 11:47
Temat postu: Dlaczego nie ma Dana
Autor Apokalipsy musiał być chyba przenatchniony lub nie w pełni natchniony, bo zapomniał wymienić piątego syna Jakuba - Dana (Apokalipsa 7.5 - 8 )
Żeby było pełne 12, zamiast Dana, dokoptowano Manassesa syna Józefa.

Anonymous - 2014-07-25, 14:13

RN napisał/a:
Autor Apokalipsy musiał być chyba przenatchniony lub nie w pełni natchniony, bo zapomniał wymienić piątego syna Jakuba - Dana (Apokalipsa 7.5 - 8 )
Żeby było pełne 12, zamiast Dana, dokoptowano Manassesa syna Józefa.


Rdz 49:16-17
Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich; będzie on jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak.

To chyba wyjaśnia problem z pokoleniem Dana.

ata333 - 2014-07-25, 14:36

Wasiczek napisał/a:
To chyba wyjaśnia problem z pokoleniem Dana.


od razu wiec widac,, ze ukazany tu Izrael jak i liczba jego plemion jest rzecza symboliczna.. a nie literalna.. ;-)

to bardziej do wnikliwego... ;-)

RN - 2014-07-25, 22:20

Wasiczek napisał/a:
RN napisał/a:
Autor Apokalipsy musiał być chyba przenatchniony lub nie w pełni natchniony, bo zapomniał wymienić piątego syna Jakuba - Dana (Apokalipsa 7.5 - 8 )
Żeby było pełne 12, zamiast Dana, dokoptowano Manassesa syna Józefa.


Rdz 49:16-17
Dan będzie sądził lud swój jako jeden ze szczepów izraelskich; będzie on jak wąż na drodze, jak żmija jadowita na ścieżce, kąsająca pęciny konia, z którego jeździec spada na wznak.

To chyba wyjaśnia problem z pokoleniem Dana.


Zacznijmy od tego, że Apokalipsa 7.4. podaje, iż 144 000 tys, będzie ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Skoro ze wszystkich pokoleń, to powinno znależć się tam też pokolenie Dana. Podany w Apokalipsie Manasses nie był synem Jakuba, lecz jego wnukiem. Synem natomiast był Józefa.

Natomiast tłumaczenie, że Dan będzie sądził jeden ze szczepów izraelskich jest sprzeczne z wersetem z Ewangelii Mateusza 19.28., gdzie jest napisane, że to 12 uczniów Jezusa będzie sądzić 12 pokoleń Izraela.

Anonymous - 2014-07-25, 23:06

RN napisał/a:
Zacznijmy od tego, że Apokalipsa 7.4. podaje, iż 144 000 tys, będzie ze wszystkich pokoleń synów Izraela. Skoro ze wszystkich pokoleń, to powinno znależć się tam też pokolenie Dana. Podany w Apokalipsie Manasses nie był synem Jakuba, lecz jego wnukiem. Synem natomiast był Józefa.


Tak jest jak ignoruje się fakty z księgi Rodzaju. Jakub dokonał aktu adopcji synów Józefa, a tym samym Efraim i Manasses stali się synami Jakuba.

Rdz 48:5
A zatem dwaj twoi synowie, którzy ci się urodzili w Egipcie, zanim przybyłem do ciebie, do Egiptu, moimi są: Efraim i Manasses będą mi jak Ruben i Symeon.

Tak ci dwaj stali się pełnoprawnymi plemionami Izraela.

RN - 2014-07-26, 08:43

Wasiczek napisał/a:


Tak jest jak ignoruje się fakty z księgi Rodzaju. Jakub dokonał aktu adopcji synów Józefa, a tym samym Efraim i Manasses stali się synami Jakuba.

Rdz 48:5
A zatem dwaj twoi synowie, którzy ci się urodzili w Egipcie, zanim przybyłem do ciebie, do Egiptu, moimi są: Efraim i Manasses będą mi jak Ruben i Symeon.

Tak ci dwaj stali się pełnoprawnymi plemionami Izraela.


W takim razie przyjrzyjmy się faktom :-)
Po 1. Z tego fragmentu wynika, ze adoptował dwóch synów Manassesa i Efraima. Dlaczego w takim razie jest tylko Manasses wymieniony w Apokalipsie.


Po 2. Skoro Jakub adoptował dwóch synów Józefa, to już nie ma 12 pokoleń Jakuba ( Izraela ) tylko jest czternaście.

Po 3. To nadal nie tłumaczy pominięcie Dana., a w Apokalipsie piszę, że ze wszystkich pokoleń Izraela wybrano po 12 tysięcy. Już tylko po tym fragmencie widzimy, że autor Apokalipsy piszę nieprawdę.
Jeżeli dołączymy zaś do 12 synów Jakuba jeszcze dwóch adoptowanych wnuków jako pełnoprawnych synów, które będą stanowić pokolenia Izraela to jest oczywiste, ze będzie wtedy tych pokoleń 14. Jak będzie 14 pokoleń i z każdego będzie wybranych po 12 tysięcy, to wtedy już nie będzie 144 000 tys, tylko 168 000 tys. Ta liczba z kolei nie będzie zgodna z wymienioną w Apokalipsie itd.

Wnikliwy - 2014-07-26, 12:27

. W przymierzu zawartym z Abrahamem zbór Izraela był traktowany jako pojedyncza osoba, a zatem jakiś bliski krewny mógł go wykupić z niewoli. Takim krewnym był na mocy owego przymierza Jehowa, Ojciec Izraela. Kiedy faraon odmówił wypuszczenia tego „pierworodnego” syna Bożego, prawowity Wykupiciel ukarał władcę Egiptu, sprowadzając śmierć na jego pierworodnego potomka (Wj 4:22, 23; 6:2-7). W ten sposób Izrael, oswobodzony z Egiptu zgodnie z wymogami prawa, stał się wyłączną własnością Jehowy. „Tylko was poznałem spośród wszystkich rodzin ziemi” — powiedział Bóg (Am 3:2; Wj 19:5, 6; Pwt 7:6). Teraz jednak uważał za stosowne przeobrazić Izrael ze społeczeństwa patriarchalnego w naród, któremu zapewniłby teokratyczne kierownictwo oparte na przymierzu Prawa, stanowiącym swoistą konstytucję.
Trzy miesiące po wyjściu z Egiptu Izrael stał się niepodległym narodem na mocy przymierza Prawa zawartego u stóp góry Synaj (Heb 9:19, 20). Podwalinę tego narodowego kodeksu prawnego stanowiło Dziesięć Słów, czyli Dziesięcioro Przykazań zapisanych „palcem Bożym”, do których dodano ok. 600 innych praw, ustaw, przepisów i sądowniczych rozstrzygnięć. Tym samym był to najobszerniejszy zbiór praw wśród narodów starożytnych, bardzo szczegółowo regulujący stosunki z Bogiem i bliźnimi (Wj 31:18; 34:27, 28).
Izrael miał ustrój czysto teokratyczny, toteż wszelka władza sądownicza, ustawodawcza i wykonawcza należała do Jehowy (Iz 33:22; Jak 4:12). Z kolei ów Wielki Teokrata przekazał część władzy wyznaczonym przez siebie przedstawicielom. Już samo Prawo przewidywało możliwość pojawienia się dynastii królów, którzy reprezentowaliby Jehowę w sprawach cywilnych. Królowie ci nie sprawowali jednak władzy absolutnej, ponieważ nie było im podporządkowane kapłaństwo, a oni sami zasiadali w rzeczywistości na „tronie Jehowy” — jako przedstawiciele Boga, podlegający Jego kierownictwu i karceniu (1Kn 29:23; Pwt 17:14-20; 2Kn 26:16-21).
W myśl owej konstytucji oddawanie czci Jehowie było sprawą najważniejszą i miało dominować w każdej dziedzinie życia i działalności narodu. Bałwochwalstwo równało się zdradzie stanu i było karane śmiercią (Pwt 4:15-19; 6:13-15; 13:1-5). Widzialnym ośrodkiem wielbienia był święty przybytek, a później świątynia, gdzie składano ofiary określone przepisami. Wyznaczone przez Boga kapłaństwo miało Urim i Tummim, poprzez które Jehowa udzielał odpowiedzi na ważne i trudne pytania, będące kwestią życia i śmierci (Wj 28:30). Organizowano regularne zgromadzenia mężczyzn, kobiet i dzieci (dla mężczyzn obowiązkowe), sprzyjające zachowaniu zdrowia duchowego i jedności narodu (Kpł 23:2; Pwt 31:10-13).
System sądowniczy przewidywał powołanie sędziów nad „dziesiątkami”, „pięćdziesiątkami”, „setkami” i „tysiącami”. Pozwalało to szybko rozpatrywać sprawy sądownicze, a apelacje wnoszono do Mojżesza, który w razie potrzeby zwracał się o ostateczne rozstrzygnięcie do Jehowy (Wj 18:19-26; Pwt 16:18). Podobną organizację i podział liczebny wprowadzono w wojsku — zarówno podczas poboru, jak i przy wyznaczaniu dowódców (Lb 1:3, 4, 16; 31:3-6, 14, 48).
Urzędy cywilne, sądowe i wojskowe sprawowali starsi — doświadczeni, mądrzy i roztropni mężczyźni będący dziedzicznymi zwierzchnikami plemion (Pwt 1:13-15). Reprezentowali oni przed Jehową cały zbór Izraela i to za ich pośrednictwem Jehowa i Mojżesz zwracali się do ludu (Wj 3:15, 16). Cierpliwie rozpatrywali sprawy sądownicze, dbali o przestrzeganie różnych szczegółów przymierza Prawa (Pwt 21:18-21; 22:15-21; 25:7-10), wprowadzali w czyn Boże rozstrzygnięcia (Pwt 19:11, 12; 21:1-9), sprawowali dowództwo w wojsku (Lb 1:16), zatwierdzali zawarte porozumienia (Joz 9:15) i pod przewodnictwem arcykapłana wspólnie wykonywali inne obowiązki (Joz 22:13-16).
Ten nowy, teokratyczny naród Izraela miał scentralizowaną władzę, lecz zachował patriarchalny podział na 12 plemion. Aby jednak zwolnić członków plemienia Lewiego od służby wojskowej (co pozwoliłoby im skupić się wyłącznie na sprawach religijnych), dokonano pewnych formalnych poprawek genealogicznych, dzięki czemu dalej istniało 12 plemion, między które rozdzielono terytorium Ziemi Obiecanej (Lb 1:49, 50; 18:20-24). Rozstrzygnięcia wymagała także kwestia pierworodztwa. Ruben, pierworodny syn Jakuba, miał prawo do dziedziczenia podwójnej części (por. Pwt 21:17), ale je utracił, gdy dopuścił się kazirodztwa z nałożnicą ojca (Rdz 35:22; 49:3, 4). Należało więc wypełnić wśród 12 plemion lukę po Lewim oraz wyjaśnić kwestię pierworodztwa.
Jehowa w dość prosty sposób uporządkował obie sprawy naraz. Dwaj synowie Józefa, Efraim i Manasses, zostali pełnoprawnymi głowami plemion (Rdz 48:1-6; 1Kn 5:1, 2). Znów było 12 plemion, nie licząc plemienia Lewiego, a prócz tego Józef, reprezentowany przez swych synów: Efraima i Manassesa, otrzymał podwójny dział ziemi. Tym samym prawo pierworodztwa zostało odebrane Rubenowi, pierworodnemu synowi Lei, i nadane Józefowi, pierworodnemu synowi Racheli (Rdz 29:31, 32; 30:22-24). Po tych poprawkach lista 12 (nielewickich) plemion Izraela wyglądała następująco: Ruben, Symeon, Juda, Issachar, Zebulon, Efraim, Manasses, Beniamin, Dan, Aszer, Gad i Naftali (Lb 1:4-15).

Cytat z WPP

RN - 2014-07-28, 12:39

Wnikliwy napisał/a:
.
Jehowa w dość prosty sposób uporządkował obie sprawy naraz. Dwaj synowie Józefa, Efraim i Manasses, zostali pełnoprawnymi głowami plemion (Rdz 48:1-6; 1Kn 5:1, 2). Znów było 12 plemion, nie licząc plemienia Lewiego, a prócz tego Józef, reprezentowany przez swych synów: Efraima i Manassesa, otrzymał podwójny dział ziemi. Tym samym prawo pierworodztwa zostało odebrane Rubenowi, pierworodnemu synowi Lei, i nadane Józefowi, pierworodnemu synowi Racheli (Rdz 29:31, 32; 30:22-24). Po tych poprawkach lista 12 (nielewickich) plemion Izraela wyglądała następująco: Ruben, Symeon, Juda, Issachar, Zebulon, Efraim, Manasses, Beniamin, Dan, Aszer, Gad i Naftali (Lb 1:4-15).

Cytat z WPP
[b]

Po 1. Piszesz, że Jehowa uporządkował sprawy i odebrał pierworództwo Rubenowi, a tym czasem po poprawkach Ruben zostaje umieszczony na pierwszym miejscu.
Poza tym, na liście znajduje się Dan, a w Apokalipsie go nie ma.
Sprawa nieobecności Dana, nadal jest nie rozwiązana.

agent terenowy - 2014-07-28, 13:03

W rodowodach w pierwszej Kronik 1-9 też nie ma rodowodu plemienia Dana.
Z kolei w ostatnim rozdziale Ezechiela są dwie różne listy plemion. Inne są w opisie bram Jerozolimy, a inne w przydziale ziemi. I te dwie listy się powtarzają w innych miejscach ST.

ata333 - 2014-07-28, 16:15

Wnikliwy prosimy o wykladu czesc nastepna.. ;-)
ata333 - 2014-10-14, 23:39

wykladu jak nie bylo tak nie ma..
wnikusiu moze zapytasz starszych.. jak Oni rozwiazalai problem z Danem.. ?

Jachu - 2014-10-15, 09:51

W dostępnych mi zasobach znalazłem takie uzasadnienie co do nieobecności pokolenia 12000
z Dana w 7 rozdz. Objawienia. Wymienione tam 12 pokoleń duchowego Izraela -12x12000=144000,-to zwycięzcy z Chrystusem,-Jego Kościół,posiadający charakterystyki przynależne tylko konkretnym pokoleniom.


Nie ma w nich Dana,nie ma też i Efraima (Obj.7 rozdz.)

http://www.nastrazy.pl/archiwum/1970_5_01.htm

Henryk - 2014-10-15, 10:49

Jachu napisał/a:
http://www.nastrazy.pl/archiwum/1970_5_01.htm

Właśnie sobie wydrukowałem, aby czytać.
Dziękuję.

Jachu - 2014-10-15, 13:51

Henryk napisał/a:
Jachu napisał/a:
http://www.nastrazy.pl/archiwum/1970_5_01.htm

Właśnie sobie wydrukowałem, aby czytać.
Dziękuję.


Żadna moja zasługa Henryku. Ja tylko lubię sprawdzać i wiedzieć na miarę swoich możliwości.

Ale żeby było ciekawiej w temacie,to informuję,że w 48 rozdziale Ezechiela,jest opis 12 bram przyszłego, nie duchowego Jeruzalem,lecz ziemskiego. Na tych bramach wypisane będą imiona 12 synów Jakuba,ale nie ma tam/nie będzie imion 2 synów Józefa,tj. Manasesa i Efraima.
A dlaczego tak jest ??? :-D

Ezech. 48:30-35
30. A oto są wyjścia z miasta, od strony północnej cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości.
31. Bramy miasta są nazwane według plemion izraelskich: trzy bramy w kierunku północy, jedna brama Rubena, jedna brama Judy, jedna brama Lewiego.
32. Od strony wschodniej cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Józefa, jedna brama Beniamina i jedna brama Dana.
33. Od strony południowej: cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Symeona, jedna brama Issachara i jedna brama Zebulona.
34. Od strony zachodniej cztery tysiące pięćset łokci rozciągłości, trzy bramy: jedna brama Gada, jedna brama Assera i jedna brama Naftalego.
35. Obwód miasta wynosi osiemnaście tysięcy łokci. A nazwa miasta będzie od dziś brzmieć: Pan tam mieszka.
(BW)

janwisniewski68 - 2014-10-15, 15:19
Temat postu: Re: Dlaczego nie ma Dana
RN napisał/a:
Autor Apokalipsy musiał być chyba przenatchniony lub nie w pełni natchniony, bo zapomniał wymienić piątego syna Jakuba - Dana (Apokalipsa 7.5 - 8 )
Żeby było pełne 12, zamiast Dana, dokoptowano Manassesa syna Józefa.


(16) "A ty, synu człowieczy, weź sobie laskę i napisz na niej: 'Dla Judy i dla synów Izraela, jego towarzyszy'. I weź inną laskę, i napisz na niej: 'Dla Józefa, laski Efraima, i całego domu Izraela, jego towarzyszy'. (17) I zbliż jedną do drugiej, żeby były dla ciebie jedną laską, i one staną się tylko jedną w twej ręce. (18) A gdy synowie twego ludu odezwą się do ciebie: 'Czy nie powiesz nam, co to wszystko dla ciebie znaczy? ', (19) powiedz im: 'Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: "Oto ja biorę laskę Józefa, która jest w ręce Efraima, oraz plemiona Izraela, jego towarzyszy, i umieszczę ich na niej, to znaczy na lasce Judy, i uczynię z nich jedną laskę, i staną się jedną w mej ręce" '. (20) A laski, na których piszesz, miej w swej ręce przed ich oczami. (21) "I powiedz im: 'Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: "Oto ja biorę synów Izraela spomiędzy narodów, do których poszli, i zbiorę ich zewsząd, i sprowadzę ich na ich ziemię. (22) I uczynię z nich jeden naród w kraju, na górach Izraela, i królem dla nich wszystkich będzie jeden król, i już nie będą dwoma narodami, nie będą też dłużej podzieleni na dwa królestwa. (23) I już nie będą się kalać swymi gnojowymi bożkami i swymi obrzydliwościami oraz wszystkimi swymi występkami; i wybawię ich ze wszystkich ich miejsc zamieszkania, udzie zgrzeszyli, i oczyszczę ich, i staną się moim ludem, a ja będę ich Bogiem.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group