To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Postacie - Matka Pana

Lukian - 2015-12-10, 09:16
Temat postu: Matka Pana
Łk 1:43 pau "Czemu zawdzięczam to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie?"

Dz 2:36 pau "Cały Izrael powinien wiedzieć, że Jezusa, którego ukrzyżowaliście, Bóg uczynił Panem i Chrystusem!"."
Rz 10:9 pau "Bo jeśli wyznasz ustami, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony."
Rz 14:9 pau "Po to przecież Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby się stać Panem tak żywych, jak i umarłych."
Flp 2:11 bp "i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca."

PAN to imię wywyższonego Jezusa, skoro Elżbieta nazywa Marię matką Pana to jest to dowód wyjątkowego znaczenia Marii w historii zbawienia

BoaDusiciel - 2015-12-10, 10:25

A jeśli ktoś powie do matki aktualnego Prezydenta RP:
- Czemu zawdzięczam, że matka Pana Prezydenta przychodzi do mnie ? -
to zapewne będzie znaczyło, że matka Prezydenta ma wyjątkowe znaczenie w historii sporu Prezydenta z Trybunałem Konstytucyjnym :lol:

tropiciel - 2015-12-10, 10:34

PAN ( gr. Πάν ) to byl taki bożek w religii greckiej, którego kult przeniesiono do Rzymu. Wyglądem przypominał satyra.

A matka Mesjasza nigdy nie była Magna Mater ani Theotokos !

Kult maryjny wysuwa się w katolicyzmie coraz bardziej na przednią pozycję do tego stopnia, że cześć jaką ludzie winni Zbawicielowi - Jezusowi Chrystusowi zeszła na plan dalszy, a o Bogu Ojcu rzadko kto pamięta. Jak doszło do tego skandalicznego przekrętu, warto się nad tym zastanowić i prześledzić całą historię.

W 1854 roku Pius IX zadeklarował:
"Stwierdzamy i ogłaszamy... doktrynę, która uznaje, że Błogosławiona Dziewica Maria była od samego momentu swego poczęcia wolna od zmazy grzechu pierworodnego, dzięki łasce Wszechmocnego Boga i w rezultacie zasług Jezusa Chrystusa Zbawiciela, w co wszyscy wierni muszą mocno i niezachwianie wierzyć."
Nie wszyscy wiedzą na czym polega dogmat o Niepokalanym Poczęciu Marii. Otóż, nie chodzi w nim bynajmniej o to, że Maria poczęła Jezusa, jako dziewica, bo z tym zgadzają się wszyscy chrześcijanie. Dogmat ten głosi, że Maria urodziła się bez tzw. grzechu pierworodnego, tak samo jak Jezus, a więc, że matka urodziła Marię w sposób nadprzyrodzony.
Teologiczne implikacje tego dogmatu są poważne. Jego przyjęcie sugeruje, że Jezus nie jest jedynym, który narodził się w sposób niepokalany, jak twierdzi Słowo Boże: "Nie ma sprawiedliwego, nawet ani jednego... wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie
" (Rz.3:10,23-24). Tomasz z Akwinu wskazał słusznie, że zwrot "wszyscy bowiem zgrzeszyli" obejmuje też Marię, która potrzebowała odkupienia tak samo, jak inni potomkowie Adama.

Maria była błogosławioną niewiastą, wzorem czystości i posłuszeństwa. Nie była jednak bez grzechu, gdyż wszyscy ludzie rodzą się w grzechu (Ps.51:7). Każdy człowiek potrzebuje Zbawiciela, również Maria, dlatego powiedziała: "Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy" (Łk.1:47). Maria zdawała sobie sprawę z grzeszności swej natury. Dowodzi tego fakt, że gdy po narodzinach Jezusa nadszedł czas oczyszczenia, udała się do świątyni, aby złożyć ofiarę ustanowioną w Starym Testamencie za grzech (Kpł.12:7-8; Łk.2:22-24). Gdyby była bez grzechu to logiczne jest, że jej wypowiedź z Łuk. 1 : 47 byłaby pozbawiona sensu, gdyż człowiek " bez grzechu " nie potrzebuje Zbawiciela.

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu był potrzebny papiestwu z dwóch względów. Po pierwsze, niepokalane poczęcie otwierało drogę do dogmatu o cielesnym wniebowstąpieniu Marii bez jej śmierci. Po drugie, dopiero bezgrzeszną Marię można było zrównać z Chrystusem, usprawiedliwiając takie tytuły jak Współodkupicielka (łac. Co-Redemptrix) oraz Pośredniczka (łac. Mediatrix), a nawet Pośredniczki łask wszelkich. Sobór watykański II w konstutucji dogmatycznej Lumen gentium ( KK 62 ) wyraził się o Maryi następująco : " Dlatego też do Błogosławionej Dziewicy stosuje się w Kościele tytuły: Orędowniczki, Wspomożycielki, Pomocnicy, Pośredniczki. "

Katolicki święty - franciszkanin Bernard ze Sieny ( 1380 - 1444) opisywał pośrednictwo Marii jako działanie łaski Bożej zstępującej na ludzi jakby po trzech ustalonych stopniach: Bóg udziela jej najpierw Chrystusowi, od Chrystusa przechodzi na Maryję, a z rąk Maryi zstępuje na ludzi.
Takie rażące oszustwo przedstawia Marię jako pośrednika do Jedynego Pośrednika, którym jest Jezus. Zaprzecza to w jaskrawy sposób temu co mówi słowo Boże - Biblia, w której napisano : "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. " - 1 Tym. 2 : 5

" I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. " - Dz.Ap. 4 : 12

Papież Benedykt XV tak wyjaśnił współudział Marii w odkupieniu ludzkości: "Maria cierpiała i niemal zmarła wraz ze swym cierpiącym Synem; dla zbawienia ludzkości odrzuciła swe matczyne przywileje i tak dalece, jak to od niej zależało, ofiarowała swego Syna boskiej sprawiedliwości, dlatego możemy powiedzieć, że wraz z Chrystusem zbawiła ludzkość."
Pogląd, że Maria miała współudział w odkupieniu świata przez swe cierpienie jest jawnym oszustwem, gdyż Maria nie cierpiała przybita do krzyża, ani nie niosła na sobie grzechów świata. Jej ból jako matki był niezaprzeczalnie większy, niż cierpienie Jana, Marii Magdaleny i innych uczniów patrzących na śmierć Jezusa ( Jana.19:25-27; Marka.15:40 ). Jednak tylko Jezus cierpiał za grzechy ludzkie. Tylko on wziął je na siebie i umarł dla naszego zbawienia - Iz.53 : 10 - 12; 2 Kor. 5 : 14; Rzym. 5 : 19.

W czasie takich objawień maryjnych zwykle ukazany jest Jezusa jako niemowlę na rękach, tak jakby wciąż był zdanym na matkę dziecięciem. Czasem też Jezus w takich objawieniach przedstawiony jest jako groźny sędzia, do którego możemy przystąpić wyłącznie za pośrednictwem współczującej nam Marii. Tymczasem to Jezus jest wyłącznie miłosiernym i współczującym Arcykapłanem - Hebr. 2 : 17 - 18; 7 : 26 - 27.
Objawienia maryjne pomniejszają też i wypaczają fakt, że zmartwychwstały Chrystus Jezus jest potężnym Królem, któremu podlega cały świat ( Ap.1 : 8; 19 :16 ), bo dana mu została po zmartwychwstaniu przez Boga wszelka władza na niebie i na ziemi ( Mt. 28 : 18 ), aż wszystkich posłusznych ludzi doprowadzi do Niego ( 1 Kor. 15 : 27 - 28; Ap. 7 : 17 ).

Fałszywa nauka katolicka dotycząca Maryi zaprzecza też Biblijnej nauce o zmartwychwstaniu. Z Biblii wynika jednoznacznie, że zmartwychwstanie nastąpi dopiero po przyjściu Chrystusa - 1 Tes. 4 : 16; 1 Kor. 15 : 52; Jana 5 : 28. Wynika z tego niezbicie, że Maria podobnie jak wielu innych sprawiedliwych ludzi, jeszcze nie zmartwychwstała.

Oszukańcza katolicka doktryna maryjna zwiodła bardzo wielu ludzi, którzy dodatkowo uwikłali się w bałwochwalczy kult sprzeczny z Dekalogiem zabraniającym klękać przed przedmiotami takiego kultu.


_______________________________

Jachu - 2015-12-10, 11:11

Cytat:


JAK ZOSTAŁA UŁOŻONA MODLITWA „POZDROWIENIE ANIELSKIE”

Do słów anielskich: „Bądź pozdrowiona, łaską udarowana, Pan jest z tobą; błogosławionaś ty między niewiastami” święta Elżbieta zwykła dodawać (gdy się modliła do Maryi): „Błogosławiony owoc żywota twojego”. Wyraz „Jezus” został dodany na Soborze w Efezie w roku 431, a św. Cyryl te modlitwy złożył.

Do powstania tej modlitwy przyczyniła się walka pomiędzy biskupem Konstantynopola Nestoriuszem, człowiekiem uczonym i wymownym, a jego przeciwnikiem, św. Cyrylem. Kiedy ówcześni biskupi zmienili tytuł Maryi „Matka Chrystusa” – Christo Tokos, na Theo Tokos – „Matka Boga”, Nestoriusz sprzeciwił się temu, dowodząc, że wskazywałoby to, iż miała ona boską naturę, a tego nikt nie może przyznać. Przeciwko niemu i jego wywodom powstał biskup Cyryl i inni, nazywając to herezją. Wzajemne spory przyczyniły się do powstania wielu niewłaściwych form wyrażania się i tłumaczeń. Ogólnie historycy przyznają, że w tej walce Nestoriusz okazywał lepszego ducha niż jego przeciwnik, św. Cyryl.

S-1919.32


Na Straży 1998/2/16, str. 75

Lukian - 2015-12-10, 16:59

tropiciel napisał/a:
A matka Mesjasza nigdy nie była Magna Mater ani Theotokos !


Pan jest imieniem Bożym

ShadowLady86 - 2015-12-10, 18:09

Lukian napisał/a:
Pan jest imieniem Bożym


Od kiedy? Słowem Pan, czyli greckim Kurios określani byli też np. możnowładcy czy właściciele ziemscy. Jednym słowem Bóg jest Panem, ale nie każdy Pan jest Bogiem.

Lukian - 2015-12-11, 15:01

a jak Septuaginta "tłumaczyła" Jahwe?
ShadowLady86 - 2015-12-11, 15:18

Jako theos lub kurios. Tak samo jak tłumaczyła słowo możnowładca czy pan (władca) w znaczeniu ziemskim na kurios. Dlatego mówię. Bój jest Bogiem i Panem, ale nie każdy pan jest Bogiem. Dlatego nie ma znaku równości między słowem kurios a theos.
Lukian - 2015-12-13, 08:10

ShadowLady86 napisał/a:
Bój jest Bogiem i Panem, ale nie każdy pan jest Bogiem.

a Syn Jednorodzony?

daglezja77 - 2015-12-13, 08:36

Lukian napisał/a:
ShadowLady86 napisał/a:
Bój jest Bogiem i Panem, ale nie każdy pan jest Bogiem.

a Syn Jednorodzony?


Jest człowiekiem - 1 Tym 2:5

Albertus - 2015-12-13, 08:38

daglezja77 napisał/a:
Lukian napisał/a:
ShadowLady86 napisał/a:
Bój jest Bogiem i Panem, ale nie każdy pan jest Bogiem.

a Syn Jednorodzony?


Jest człowiekiem - 1 Tym 2:5


I jest tylko człowiekiem?

daglezja77 - 2015-12-13, 08:42

Albertus napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
Lukian napisał/a:
ShadowLady86 napisał/a:
Bój jest Bogiem i Panem, ale nie każdy pan jest Bogiem.

a Syn Jednorodzony?


Jest człowiekiem - 1 Tym 2:5


I jest tylko człowiekiem?


Bardzo Cie dziwi ze tak pisze w biblii?

Albertus - 2015-12-13, 08:46

daglezja77 napisał/a:
Albertus napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
Lukian napisał/a:
ShadowLady86 napisał/a:
Bój jest Bogiem i Panem, ale nie każdy pan jest Bogiem.

a Syn Jednorodzony?


Jest człowiekiem - 1 Tym 2:5


I jest tylko człowiekiem?


Bardzo Cie dziwi ze tak pisze w biblii?


W ogóle mnie nie dziwi to co pisze w Biblii.

Natomiast pytam cię czy w Biblii pisze że Jezus Chrystus jest tylko człowiekiem

Proszę o konkretną odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie.

daglezja77 - 2015-12-13, 08:49

Albertus napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
Albertus napisał/a:
daglezja77 napisał/a:
Lukian napisał/a:
ShadowLady86 napisał/a:
Bój jest Bogiem i Panem, ale nie każdy pan jest Bogiem.

a Syn Jednorodzony?


Jest człowiekiem - 1 Tym 2:5


I jest tylko człowiekiem?


Bardzo Cie dziwi ze tak pisze w biblii?


W ogóle mnie nie dziwi to co pisze w Biblii.

Natomiast pytam cię czy w Biblii pisze że Jezus Chrystus jest tylko człowiekiem

Proszę o konkretną odpowiedź na moje wcześniejsze pytanie.


Jak rozumiesz te wersety:

1 Tym 2:5
Dz. Ap. 17:31

tropiciel - 2015-12-13, 08:49

Lukian

Cytat:
Pan jest imieniem Bożym


Pan to satyr w mitologii greckiej przeniesiony do wierzeń rzymskich

Cytat:
a jak Septuaginta "tłumaczyła" Jahwe?


Forma Jahwe nie występuje w żadnym manuskrypcie hebrajskim więc tym bardziej w Septuagincie, która jest próbą tłumaczenia Pism Hebrajskich.

____________________________________

http://vaticannewworldorder.blogspot.comPowered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group