To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
Owocem ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. (List do Galatów 5:21-22)

Dyskusje teologiczne - Komunia i swieto Bozego Ciala w chrzescijanstwie

Marek MRB - 2017-06-18, 11:07

„Zerwaliście więzy z Chrystusem; wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.”/Gal 5,4/
tom68 - 2017-06-18, 11:10

Czy Dekalog jest nam potrzebny ......

Apostol swiety Jan napisal: "Bog jest miloscia" (1 J 4,8). Ta milosc spowodowala, ze dal On nam, ludziom - swoim dzieciom - najlepsze wskazowki jak prowadzic szczesliwe i radosne zycie. Boze przykazania stanowia wyraz nie tylko Jego woli, ale takze odzwierciedlaja Jego charakter. Ta Konstytucja Nieba z jednej strony ukazuje Boski wzorzec zycia i postepowania, a z drugiej stoi na strazy naszego bezpieczenstwa, radosci i pokoju. Stanowi jak gdyby granice, w kregu ktorej czlowiek jest pod bezposrednim wplywem nieba i ochrony aniolow. Kazdorazowe wyjscie z tego kregu, zlamanie ktoregokolwiek z nakazow, zakazow i zalecen Bozych Pismo Swiete okresla mianem grzechu. W jezyku greckim slowo grzech brzmi hamartia i doslownie oznacza "nie trafienie do celu" - "rozminiecie sie z celem".


http://www.eliasz.dekalog...wski/dekal1.htm


Dekalog lekcja religii

http://wideo.onet.pl/reli...c-3,6824,w.html

Marek MRB - 2017-06-18, 13:14

Oczywiście że jest potrzebny. Ale nie traktowany jako Prawo Mojżeszowe.
tom68 - 2017-06-18, 13:42

Dekalog został zmieniony.

Wystarczy porównać biblijną wersję Dziesięciorga Przykazań, zapisaną w Piśmie Świętym w Księdze Wyjścia (2 Mjż 20,1-17) lub w Księdze Powtórzonego Prawa (5 Mjż 5,6-22), z wersją, którą zawierają katechizmy Kościoła katolickiego

Proste porównanie wykazuje, że w wersji katechizmowej:

(1) Brak jest Drugiego Przykazania Bożego, które zabrania czynienia i kultu jakichkolwiek obrazów i posągów;

(2) Boży nakaz święcenia rzeczywistego siódmego dnia tygodnia – Soboty (Szabatu) – został zastąpiony ogólnym nakazem „święcenia dnia świętego”;

(3) Dziesiąte Przykazanie Boże zostało rozdzielone na dwa osobne przykazania, skutkiem czego katechizmowe „dziesiąte” przykazanie zostało pozbawione sensu (Ani sługi, ani służebnicy, ani żadnej jego rzeczy.” – ?);

(4) Przykazania Trzecie, Czwarte i Piąte zostały poważnie okrojone w treści, przez co zaciera się ich prawdziwy sens i znaczenie;

(5) Zmieniona także została kolejność Przykazań (po usunięciu Drugiego Przykazania, wszystkie następne przesunęły się o jedno miejsce w górę, a z Dziesiątego utworzono „dziewiąte” i „dziesiąte”)!

Kto dokonał zaman w Dekalogu ?

Okazuje się, że nie trzeba szukać zbyt długo i daleko. W „Katolickim Katechiźmie Ludowym , stosownie do potrzeb czasu i pedagogicznie opracowanym przez ks. prof. Franciszka Spirago, zatwierdzonym przez biskupa przemyskiego, ks. Józefa Sebastyana (Imprimatur: Przemyśł, 13 marca 1906r.), w części drugiej, zatytułowanej „Nauka obyczajów”, na s. 10 czytamy najpierw:

„.Prawa wydane przez zastępców Boga, są tylko wtedy prawdziwemi prawami, jeśli nie stoją w sprzeczności ani z prawem Bożym naturalnem, ani z prawem Bożym objawionem. Nie ma przykazania przeciw przykazaniu Bożemu. Jeśli np. cesarz rozkazuje co innego, a jego namiestnik co innego, to przede wszystkiem słuchać trzeba cesarza. Podobnie jeśli namiestnicy Boga nakazują coś takiego, co Bóg zakazuje, wspomnieć trzeba na słowa Apostołów, że „więcej trzeba słuchać Boga, niż ludzi” (DzAp 5,29).- Pamiętali o tem trzej młodzieńcy w piecu gorejącym, także i bracia Machabejscy”

Bez wątpienia jest to trafna ocena i trzeźwy sąd w poruszonej sprawie. – Gdybyż było to stanowisko konsekwentnie utrzymane!

Niestety, ten sam autor, w tym samym dziele, na s. 65.66, z całkowitym spokojem i pełną osobistą aprobatą, informuje nas o faktach całkowicie sprzecznych z wcześniej wyrażonym stanowiskiem. Pisze:

„Nadane Żydom dziesięcioro przykazań Bożych, przekształcił Kościół katolicki w duchu chrześcijańskim. Dekalog żydowski pierwotny obejmował następujące przykazania: 1) Przykazanie oddawania czci tylko prawdziwemu Bogu. 2)Zakaz czczenia obrazów i posągów. 3)Zakaz znieważania imienia Bożego. 4)Nakaz święcenia sabatu. 5) Nakaz czci dla rodziców. 6) Zakaz zabijania, 7) cudzołóstwa, 8)kradzieży, 9)fałszywego świadectwa, 10) Zakaz pożądania rzeczy cudzych. (2 Mojż 20,1-17). – Nie naruszając istoty przykazania, poczynił w nich Kościół następujące zmiany formalne. Drugie przykazanie, dotyczące czci obrazów, złączył z pierwszem, natomiast dziesiąte przykazanie Boże rozdzielił na dwa osobne przykazania. (…) Nakaz święcenia sabatu przemienia Kościół na nakaz święcenia niedzieli…”

Jak zrozumieć ewidentną sprzeczność w stanowisku ks. Spirago: słuszną postawę jaką zajął na s. 10 swego dzieła, z aprobatą bezprawnej zmiany Dekalogu, dokonanej przez Kościół katolicki, o czym pisze na następnych stronicach? Niekonsekwencja teologa jest ewidentna i rażąca! Następną sprawą jest zaopiniowanie tych zmian jako formalnych, podczas gdy są to zmiany jak najbardziej merytoryczne! I jeszcze jedno rozminięcie się z prawdą: pisze ks. Spirago, że Kościół „Drugie przykazanie, dotyczące czci obrazów, złączył z pierwszem”. Jest to jawne kłamstwo. Kościół bowiem bezceremonialnie wyrzucił Drugie Przykazanie, a nie złączył je z pierwszym!

Dodać trzeba, że niekonsekwencji winien jest nie tylko ks. Spirago. Oto inny przykład tego typu. Ks W. Zaleski w dziele pt. „Nauka Boża. Dekalog”, na s. 5. i 9. pisze m. in.:

„…Dekalog – to dziesięć najważniejszych nakazów [...] moralnego prawa; ich szczególną wagę podkreśla fakt ich uroczystego ogłoszenia na górze Synaj. [...] Tylko prawa Synaju są zawsze świeże, życiodajne, oparte na najgłębszych tęsknotach i potrzebach natury ludzkiej. Na kamieniu wypisał je Bóg, bo jak skała są one niespożyte, wieczne. [...] Dekalog, to najświętszy kodeks, jaki kiedykolwiek oglądała ziemia. [...] Nakazy Dekalogu, zawarte w Księdze Wyjścia (20,3-17) są niepodważalne, dotyczą każdego człowieka. [...] Treścią Dekalogu są podstawowe, ogólne normy prawa przyrodzonego. W tym też leży największa siła Dekalogu i jego wieczysta aktualność i niezmienność…”

Słowa ważne i prawdziwe. Jednak dalej, na s. 13 czytamy:

„Nakaz święcenia sabatu Kościół zmienił na ogólna nakaz dnia świętego.”

Komentując tę oczywistą sprzeczność w stanowisku ks. Zaleskiego, autor „Kościoła dogmatów i tradycji”, Jan Grodzicki, stawia oczywiste pytania:

„Jak można zmieniać prawa Boże, które są „niespożyte”, „wieczne”, „powszechne”, dotyczą „całej ludzkości”, których cechą jest „wieczysta aktualność i niezmienność? Co należy o tym sądzić?” (s.247).

Między Biblią a subordynacją

Wyjaśnienie jest stosunkowo proste.

W rzadkich momentach, gdy teolodzy katoliccy trzymają się Pisma Świętego, wyciągają właściwe, biblijne wnioski. Tak postępują jednak tylko do pewnej granicy, którą jest obowiązek subordynacji wobec Kościoła. Wszak nie mogą sobie bezkarnie pozwolić na kwestionowanie nauk, podawanych przez „Urząd Nauczycielski Kościoła”! W tym momencie bez żenady przechodzą na pozycje ustalone przez swych duchownych zwierzchników, i prezentują niebiblijne, oparte na ludzkich tradycjach stanowisko. Przy tej okazji uwidacznia się ich rzeczywisty stosunek, i do Boga – którego w tym momencie obrażają i lekceważą – i do wiernych, którymi beztrosko manipulują i chyba nimi gardzą. Wyraźnie są przekonani, że do tego stopnia ich już zdominowali, iż ci będą ich ślepo słuchać!

Dla pewności obrazu jeszcze dwa cytaty z dzieł innych jeszcze teologów katolickich:

1. W „Katechiźmie Katolickim kard. Piotra Gasparriego, wydanym z polecenia Jego Eminencji X. Dr Augusta Kardynała Hionda, Prymasa Polski, na str.78 czytamy:

„Pytanie 205: Dlaczego w Nowym testamencie nie święci się soboty?

Odpowiedź: W Nowym Testamencie nie święci się soboty, ponieważ Kościół zastąpił ją, jako świętem, niedzielą…”

2. Jeszcze dobitniej ujął sprawę Stephen Keenan w „A Doctrinal Catechism, na str.174:

„Pytanie: Czy można udowodnić, że Kościół posiada władzę ustanawiania świąt?

Odpowiedź: Gdyby nie miał takiej władzy, nie mógłby ustanowić niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, w miejsce soboty, siódmego dnia tygodnia, a więc dokonać zmiany nie posiadającej uzasadnienia w Piśmie św.”

Dokonana przez cesarza Konstatyna Wielkiego i kolejnych cesarzy oraz Kościół katolicki bezprawna zmiana w Dekalogu wyzwoliły reakcje tych chrześcijan, którzy chcieli pozostać wierni Bogu ale wkrótce rozpoczęły się represje i biblijni chrześcijanie, prześladowani przez chrześcijan z imienia , musieli przez wieki płacić wysoką, cene za trzymanie się Biblii . W miarę upływu czasu zmieniony, okaleczony „dekalog”, podawany wiernym jako prawdziwy, zaczął uchodzić za taki. . W efekcie, kiedy po wiekach różni wierni Biblii duchowni oraz chrześcijanie znów zwrócili uwagę na biblijny Dekalog i wezwali do jego przestrzegania, zostali uznani za heretyków i długo muszą przekonywać innych chrześcijan na podstawie Pisma Świętego, że bronią autentycznej, biblijnej wersji Bożego Dekalogu.

Eutychus - 2017-06-18, 15:55

Listek napisał/a:
Marek MRB napisał/a:
termin święta

Bóg na zawsze wyznaczył prorocze święta i są to święta Boga ,których nam ludziom zmieniać nie wolno.
cotygodniowy siódmy dzień tygodnia - sobota, odpoczynek ustanowiony dla człowieka,
rok szabatowy - co siódmy rok odpoczynek dla ziemi,
rok jubileuszowy- obchodzony co 50 lat, w którym wyrówują się społeczne nierówności .
Rok rocznie Pascha,Pięćdziesiątnica,Święto Trąbienia,Święto Namiotów itd.
Wszystkie te święta to święta wyznaczone przez Boga,które mówią proroczo o Jezusie Chrystusie i Oblubienicy.
Dużo tracisz nie znając ich przesłania.
Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie ,ze wcale nie znasz Jezusa.

Epatujesz między innymi: "rok szabatowy - co siódmy rok odpoczynek dla ziemi"
Nie zauważasz, bądź nie chcesz zauważyć, że Pismo mówi również, jeśli nie przede wszystkim:
Po upływie siedmiu lat zarządzisz umorzenie długów.
Taki zaś jest sposób umorzenia długów: Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu,
nie będzie jej ściągał od swego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana.
5 Moj 15:1-2
Podobnie w Roku Jubileuszowym, co 50 lat.
Nie wiem czy już dożyłeś tego wieku, ale niejedne 7 lat zapewne już przeżyłeś.
Ile zatem razy umorzyłeś wszystkie długi swoim dłużnikom, ile razy zwróciłeś ich własność ile razy i w jakim stopniu wypełniłeś wszystkie przykazania "świąt wyznaczonych przez Boga"?

Dużo ryzykujesz nawołując do Starozakonnych Świąt, samemu nie przestrzegając i nie wypełniając ich przesłania.
Mogę nawet zaryzykować stwierdzenie, że wcale nie znasz Pana Boga i Pana Jezusa.

tom68 - 2017-06-18, 16:11

Jezus i ap Pawel itp nie mogli wzywac ludzi do lamania dekalogu (bo byliby falszywymi prorokami ) mogli co najwyzej krytykowac faryzeiski sposob obchodzenia sabatu itp swiat
Jezus jak i ap Pawel w NT wykladaja nam oraz powtarzaja i przypominaja tylko nauki podane juz przez Boga prorokom i Mojzeszowi a poza tym ciekawe ze wielu chrzescijan woli nasladowac w zyciu nauki i tradycje ludzi niz nauki i zyczaje Jezusa .... a mimo to uwaza sie za wierzacych w Jezusa ....

Marek MRB - 2017-06-18, 20:49

@tom68 - zamiast opowiadać dyrdymały, że Kościół proponuje inny Dekalog, przeczytaj po prostu czego w tej dziedzinie naucza Kościół.
Wypadałoby bowiem zapoznać się z nauką, którą krytykujesz, zanim to zrobisz.
Tak po prostu jest uczciwie.
Inaczej podpadasz pod ostrzeżenie biblijne:
Prz 18:13 bw "Kto odpowiada, zanim wysłucha, zdradza swoją bezmyślność i naraża się na hańbę."

Żebyś nie musiał się męczyć: Katechizm znajdziesz tu:
O Przykazaniach mowią kanony od 2051 do 2557

Przeczytaj, wróć i powiedz wtedy, że Kościół ukrywa brzmienie przykazań...


Przyznam, że takie wisty zniechęcają mnie do pozostawania tutaj.

Listek - 2017-06-18, 21:29

Marek MRB napisał/a:
wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w Prawie, wypadliście z łaski.”/Gal 5,4/


Usprawiedliwienie dla nawracającego się człowieka pochodzi od Boga.

Natomiast do uświęcenia,bez którego nikt nie ujrzy Pana konieczna jest znajomość przykazań Bożych i ich wypełnianie w posłuszeństwie, na wzór Jezusa Chrystusa.

Wolą Bożą jest nasze uświęcenie, czyli życie według przykazań Boga .

1Tes 4:3 eib
Cytat:
Wolą Bożą jest wasze uświęcenie

Hbr 12:14 bw
Cytat:
"Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana,"


1J 5:3
Cytat:
"Na tym bowiem polega miłość do Boga, że wypełniamy Jego przykazania."

Marek MRB - 2017-06-18, 22:07

Oczywiście, że nalezy wypełniać przykazania!
Z kim dyskutujesz?

Ale przykazania to jedno, a przepisy liturgiczne Starego Testamentu to drugie.

Listek - 2017-06-18, 22:15

Marek MRB napisał/a:
Oczywiście, że nalezy wypełniać przykazania!


Super!

Eutychus - 2017-06-19, 17:38

Listek napisał/a:

Super!


Eetam, zaraz super :roll:
Powiedziałbym raczej, że jako tako mu w tych okularach na głowie 8-)

Listku:

Ile razy umorzyłeś wszystkie długi swoim dłużnikom, ile razy zwróciłeś ich własność, ile razy i w jakim stopniu, wypełniłeś wszystkie przykazania "świąt wyznaczonych przez Boga"?

Dużo ryzykujesz nawołując do Starozakonnych Świąt, samemu nie przestrzegając i nie wypełniając ich przesłania.

Po upływie siedmiu lat zarządzisz umorzenie długów.
Taki zaś jest sposób umorzenia długów: Każdy wierzyciel umorzy pożyczkę, której udzielił bliźniemu,
nie będzie jej ściągał od swego bliźniego i brata, gdyż obwołano umorzenie długów na cześć Pana.
5 Moj 15:1-2
Podobnie w Roku Jubileuszowym, co 50 lat.

Listek - 2017-06-20, 14:38

Eutychus napisał/a:
Ile razy umorzyłeś wszystkie długi swoim dłużnikom, ile razy zwróciłeś ich własność, ile razy i w jakim stopniu, wypełniłeś wszystkie przykazania "świąt wyznaczonych przez Boga"?


Byś się zdziwił jak wielu osobom umorzyłem spore sumki i wybaczyłem
w tym Roku Jubileuszowym .
Wszystko dzięki Bogu!

Pozdrawiam

Eutychus - 2017-06-20, 17:59

Listek napisał/a:
Eutychus napisał/a:
Ile razy umorzyłeś wszystkie długi swoim dłużnikom, ile razy zwróciłeś ich własność, ile razy i w jakim stopniu, wypełniłeś wszystkie przykazania "świąt wyznaczonych przez Boga"?

Byś się zdziwił jak wielu osobom umorzyłem spore sumki i wybaczyłem
w tym Roku Jubileuszowym .
Wszystko dzięki Bogu!
Pozdrawiam

Tylko "w tym Roku Jubileuszowym"?
A co z każdym siódmym Rokiem Szabatowym?
Ale nawet jeśli tylko "w tym Roku Jubileuszowym" to szacun, wierzę na słowo.
Ale wiesz, że Jest Ktoś, Kto nie musi wierzyć tylko na słowo, bo ON po prostu wszystko wie.

janwisniewski68 - 2017-06-20, 18:25

tom68 napisał/a:
Apostoł Paweł spotykał się w sobotę z chrześcijanami (Dz.18:4), zarówno żydowskiego jak pogańskiego pochodzenia. Zwróćmy uwagę, że wśród mieszkańców Koryntu apostoł przebywał "i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy" (Dz.18:11), a więc spotkał się z nimi w 78 sabatów, ani razu nie sugerując zmiany dnia nabożeństwa. Nie było po temu podstaw.


Sabat pod obstrzałem

http://www.eliasz.dekalog...la/trud_sab.htm

Jakich nabożeństw?
Nie było żadnych nabożeństw tylko zgromadzenia !!

Efezjan - 2017-06-30, 22:27

janwisniewski68 napisał/a:
tom68 napisał/a:
Apostoł Paweł spotykał się w sobotę z chrześcijanami (Dz.18:4), zarówno żydowskiego jak pogańskiego pochodzenia. Zwróćmy uwagę, że wśród mieszkańców Koryntu apostoł przebywał "i głosił im słowo Boże przez rok i sześć miesięcy" (Dz.18:11), a więc spotkał się z nimi w 78 sabatów, ani razu nie sugerując zmiany dnia nabożeństwa. Nie było po temu podstaw.


Sabat pod obstrzałem

http://www.eliasz.dekalog...la/trud_sab.htm

Jakich nabożeństw?
Nie było żadnych nabożeństw tylko zgromadzenia !!

Gdzie spotykano się zapewne na studium "Strażnicy" zwane inaczej "studium biblijnym". Wiemy, wiemy...Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group