To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum biblijne
FORUM ZOSTAŁO PRZENIESIONE. ZAPRASZAMY www.biblia.webd.pl

Pozostałe wyznania i ruchy chrześcijańskie - kościół domowy i komórkowy

Anowi - 2013-03-03, 10:06

uważam, że niczego Ci nie brakuje.

(1 Jn 4:20) Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (21) Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.

Queza - 2013-03-03, 10:20

ZAMOS napisał/a:
Jak prawdziwie kochać Boga, którego się nie widziało nawet z daleka? Kochać Kogoś, Kto Jest, ale Go nie ma w pobliżu.


Bóg nie jest daleko: Ja, Jan, wasz brat
i współuczestnik w ucisku i królestwie, i wytrwałości w Jezusie,
byłem na wyspie, zwanej Patmos,
z powodu słowa Bożego i świadectwa Jezusa.
Doznałem zachwycenia w dzień Pański
i posłyszałem za sobą potężny głos
jak gdyby trąby
mówiącej:
"Co widzisz, napisz w księdze
i poślij siedmiu Kościołom:
do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei".
I obróciłem się, by widzieć, co za głos do mnie mówił;
a obróciwszy się, ujrzałem
siedem złotych świeczników,
i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego,
obleczonego [w szatę] do stóp
i przepasanego na piersiach złotym pasem.
Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg,
a oczy Jego jak płomień ognia.
Stopy Jego podobne do drogocennego metalu,
jak gdyby w piecu rozżarzonego,
a głos Jego jak głos wielu wód.
W prawej swej ręce miał siedem gwiazd
i z Jego ust wychodził miecz obosieczny, ostry.
A Jego wygląd - jak słońce, kiedy jaśnieje w swej mocy.
Kiedym Go ujrzał,
do stóp Jego upadłem jak martwy
,
On położył na mnie prawą rękę, mówiąc:
"Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący.
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków
i mam klucze śmierci i Otchłani.
Napisz więc to, co widziałeś,
i to, co jest, i to, co potem musi się stać. Obj 1.9-19

Teresa - 2013-03-04, 09:04

Anowi napisał/a:
uważam, że niczego Ci nie brakuje.

(1 Jn 4:20) Jeśliby ktoś mówił: Miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. (21) Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też i brata swego.


A, co z tymi Anowi , co w ogóle nie wierzą w Boga, a są po prostu z natury b. dobrymi ludźmi i mają wiele miłości do bliźnich? Czy ta ich uczynność nie jest czasem przed Bogiem martwa?
W oczach ludzkich cenna i potrzebna, ale nic nie znacząca w oczach Bożych bez miłości do Niego.

Jezus wiele razy dawał za przykład dziecko i dziecko jest przykładem miłości jaką możemy naocznie widzieć , jaką oczekuje od ludzi P. Bóg. Jezus powiedział do Nikodema, że musi się na nowo narodzić.

A w jakim celu?

Co umożliwia narodzenie na nowo?

Według mnie to jest nowe od początku życie, kształtowanie myślenia w nowej rodzinie, którą jest rodzina Boża, gdzie Ojcem jest Bóg, a matką nowe Jeruzalem, a ci, co pełnią wolę Bożą braćmi i siostrami Jezusa.

L Gal. 4R 26W „Natomiast górne Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką”
Można przeczytać L Hebr. 12R 22 -24W

Kiedy rodzi się dziecko, to trudno powiedzieć, że ono od razu kocha swoich rodziców, ono ich po prostu bardzo potrzebuje. Miłość dziecka do rodziców zaczyna się wtedy, gdy zaczyna ich rozpoznawać, odczuwać brak ich obecności, a wspaniale się czuje gdy są jak najbliżej.

Podobnie jest ze zrodzonym z Ducha Bożego dzieckiem Boga.
L Jakuba 1R 18W „ Gdy zechciał, zrodził nas przez Słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem jego stworzeń.”

Narodzenie z Ducha Bożego następuje podczas słuchania ( poznawania) Słowa Bożego, które zaczyna poruszać serce człowieka. Nie jest to sama wiedza( litera), ale coś więcej, co pozwala na głębsze poznanie, żywy kontakt poruszenie( ożywienie) przez Ducha Bożego.

Jezus kochał swojego Ojca i okazywał mu swoją miłość. Znając wolę Boga był posłuszny. Nie moja wola lecz Twoja Ojcze.

Uważam, że miłość Boża rozwija się w człowieku , kiedy on zaczyna, kontynuuje i trwa w modlitwie( prośbie) czytaniu Słowa Bożego.

Kochać Boga całym sercem, duszą całym sobą to doskonałość.

Wzorem takiej miłości jest Jezus, jedyny wzór, jedyna drogą i prawda, dana przez Boga z łaski człowiekowi.

Jak jest wiara, musi być nadzieja, a dopiero miłość.

L Hebr.6R 18W „abyśmy przez dwa niewzruszone wydarzenia, co do których niemożliwą jest rzeczą, by Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do pochwycenia leżącej przed nami nadziei.

19W Jej to trzymamy się jako kotwicy duszy, pewnej i mocnej, sięgającej aż poza zasłonę,


Moja rada, to modlitwa i czytanie Biblii.
Ew. Łuk. 11R 13W Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.
Poznanie Boga i Jezusa Chrystusa przez prowadzenie Ducha Św. Ew. J 17R 3W to zbawienie.

Anowi - 2013-03-04, 18:55

Teresa napisał/a:
A, co z tymi Anowi , co w ogóle nie wierzą w Boga, a są po prostu z natury b. dobrymi ludźmi i mają wiele miłości do bliźnich? Czy ta ich uczynność nie jest czasem przed Bogiem martwa?

uważam, że nie jest martwa - miłując bliźniego swego już wypełnili prawo, a Bóg jako pożyczkobiorca odda w stosownym czasie

(Prz 19:17) Pożycza [samemu] Panu - kto dla biednych życzliwy, za dobrodziejstwo On mu nagrodzi.

Teresa - 2013-03-06, 08:12

Anowi napisał/a:
miłując bliźniego swego już wypełnili prawo


Droga Anowi, uważam, że uczynki są bardzo ważne, bo wiara bez uczynków jest martwa, tylko zauważ o jakich uczynkach mowa jest, gdy ktoś wierzy w Boga, np. uczynkiem Abrahama było posłuszeństwo Słowu Bożemu. To, co uczynił Abraham było ponad jego miłością do swojego syna. Czyli Bóg był w jego życiu na pierwszym miejscu.

L Jak. 2R 21W „ Czyż Abraham, praojciec nasz, nie został usprawiedliwiony z uczynków, gdy ofiarował na ołtarzu Izaaka, syna swego?
22W Widzisz, że wiara współdziałała z uczynkami jego i że przez uczynki stała się doskonała.


Jeżeli człowiek nie wierzy w Boga to, te jego uczynki mają różne korzenie. Zwykła ludzka( cielesna) miłość, jaką mają rodzice do swoich dzieci, lub jak ludzkie pary do siebie, miłość polegająca najczęściej na miłości do siebie samego, potrzebują to kochają. Tak jak zwierzęta.
A może chęć pokazania siebie dobrym, wykorzystując zdolność myślenia w czym zwierzęta są ograniczone.

Wiemy, że dobrym jest jedynie Bóg, bo On wie, co tak naprawdę jest dobre i potrzebne do zbawienia człowiekowi oraz jak powinien postępować człowiek w stosunku do Niego i do drogiego człowieka . Dużo o tym mówił Jezus Ew. Mat. 6R warto przemyśleć całość Jego wypowiedzi .

1W „ Baczcie też, byście pobożności swojej nie wynosili przed ludźmi, aby was widziano; inaczej nie będziecie mieli zapłaty u Ojca waszego, który jest w niebie."

Podobnie jak myśli człowieka nie są myślami Boga, tak samo miłość człowieka różni się od Jego miłości. Miłosierdzie jest cząstką miłości mającą swoje znaczenie, ale to wszystko musi mieć korzenie w zaufaniu do Boga i Jego Słowa( pierwsze i najważniejsze przykazanie).

Bez Boga i Jego Ducha wszystko jest martwe. Jak wyschłe kości opisane w Ks. Ezech.37R

Bóg jest dawcą życia i to życie jest przez Niego kontrolowane. Patrzy z nieba, bada serca i wybiera. Z powodu słabości ciała obdarza łaską .

L Rzym .11R 5W "Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski.
6W A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską."

Należy wiedzieć o dwóch rodzajach uczynków:
1) Na podstawie wiary, jak Abraham( posłuszeństwo Słowu Bożemu)
2) Uczynki związane z wypełnieniem zakonu, który był w stanie wykonać dopiero Syn Boga w ciele ludzkim.

L Ga. 2R 16W „ wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek.

18W Bo jeśli znowu odbudowuję to, co zburzyłem, samego siebie czynię przestępcą.

19W Albowiem ja przez zakon umarłem zakonowi, abym żył Bogu.

20W Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie.

21W Nie odrzucam łaski Bożej; bo jeśli przez zakon jest sprawiedliwość, tedy Chrystus daremnie umarł.


Pozdrawiam Teresa

leszed - 2013-03-06, 09:07

ZAMOS napisał/a:
staropolskie przysłowie, „żyj i rób tak, by nikt przez ciebie nie płakał” nie krzywdź słabszych i nie odwracaj się od potrzebujących, a pomagaj ile masz rozumu, sił i środków. Tak mnie wychowano, tak wychowałem swoje dzieci, szczególnie kładąc nacisk na śląski dodatek do powyższego, czyli szacunek do starszych (na Śląsku starszy jest już ten, co jest starszy o przynajmniej 10 lat od nas) i tak wychowują moje dzieci swoje, a moje wnuki.
Gdybyśmy tak wszyscy żyli, byłoby nam lepiej. To są piękne przykłady. Ciekawe w którym dokładniej regione tak jest, oczywiście domyślam, że jakaś część G. Śląska, ja znam lepiej Dolny.
ZAMOS napisał/a:
Problem zaczyna się już w pierwszym członie zdania, jakie powiedział nasz Nauczyciel i Zbawiciel Chrystus „Będziesz miłował Pana, Boga swego”, a jak czytam dalej, że „z całego serca swego” to jestem powalony na łopatki, a tu jeszcze Chrystus mówi „ i z całej duszy swojej”, dobijając mnie słowami „i z całej myśli swojej.”!!!
Ostatnio dyskutowałem z przyjacielem nad różnicą wiara a wiara (w znaczeniu zaufania). Tylko zaufanie bracie w tym wypadku. Zaufanie ukierunkowane na Boga, na Jezusa, który angażuje się w nasze życie. Puścić stery.
ZAMOS napisał/a:
Natomiast jak kochać i nauczyć się kochać Boga ja nie znalazłem, a przynajmniej nic nie zrozumiałem.
Kochać Ojca, być z Nim (w Nim), przebywać w światłości, mieć z Nim znajomość, bycie w prawdzie, w przykazaniach, namaszczeniu (Ducha św.), a to wiąże z narodzeniem z Boga i byciem Jego dzieckiem. Tu jest czyste serce, zwyciężające złego. Wyznajemy Jezusa- to jest szczyt poznania. Od początku do końca 1 list Jana.
Anowi - 2013-03-06, 23:39

miłość wyraża się czynami a nie gadaniem o niej
leszed - 2013-03-07, 08:44

Tak. To też pierszy list Jana.
Teresa - 2013-03-08, 16:45

Anowi napisał/a:
miłość wyraża się czynami a nie gadaniem o niej


Oczywiście Anowi, więc wyrażajmy swą miłość czynem i prawdą

1L J 3R 18W „ Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą.”

1) - Bogu posłuszeństwem, zgodnym z Jego wolą( prawdą),
2) – bliźniemu miłosierdziem w mądrości Bożej.

1L J 4R 7W „ Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga, i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga.

8W Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością.

1L J 4R 13W „Po tym poznajemy, że w nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił.”


Po tym Duchu rozpoznaje się dzieci Boga.

Ks. Iz. 11R 2w „ I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana.”
3W I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał,

4W lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika."


Co do miłosierdzia:

Ew Mat.6R 2 W Gdy więc dajesz jałmużnę, nie trąb przed sobą, jak to czynią obłudnicy w synagogach i na ulicach, aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę powiadam wam: Odbierają zapłatę swoją.

3W Ale ty, gdy dajesz jałmużnę, niechaj nie wie lewica twoja, co czyni prawica twoja,
4W aby twoja jałmużna była ukryta, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie.”


[quote="leszed"] To też pierwszy list Jana.[/quote]
Bardzo dobra wskazówka, właśnie z niej skorzystałam.
Pozdr. Teresa

MieczDucha - 2014-08-11, 11:23

, zbory domowe powrót do normalności : http://zbawieni.com/showthread.php?tid=407


,

Drahard - 2015-12-01, 12:08

Jeśli mogę wam coś napisać to ja należę do osób które opierają się wyłącznie na Piśmie Świętym - Wierzę w to co jest napisane i na tym się staram opierać ( Tak jak to czynił Kościół Pierwotny ) Nie jestem doskonały ale wierzę że uda mi się pokonać to co przeszkadza mi w osiągnięciu prawdziwej świętości.

Gdyby ktoś był zainteresowany jak przyjmujemy Biblijną Świętą Komunię to niech wpisze na youtube:
Biblijna Święta Komunia/Wieczerza Pańska; ostrzeżenie o katolickiej "Eucharystii" - Amightywind


To jest prawdziwy Kościół który nie opiera się na ludzkich doktrynach tylko na Piśmie Świętym.

Ewangelia Jana Rozdział: 8 Wersety: 31, 32
Wtedy powiedział JAHUSZUA do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».

EMET - 2015-12-01, 12:32

Drahard napisał/a:
Jeśli mogę wam coś napisać to ja należę do osób które opierają się wyłącznie na Piśmie Świętym - Wierzę w to co jest napisane i na tym się staram opierać ( Tak jak to czynił Kościół Pierwotny ) Nie jestem doskonały ale wierzę że uda mi się pokonać to co przeszkadza mi w osiągnięciu prawdziwej świętości.

Gdyby ktoś był zainteresowany jak przyjmujemy Biblijną Świętą Komunię to niech wpisze na youtube:
Biblijna Święta Komunia/Wieczerza Pańska; ostrzeżenie o katolickiej "Eucharystii" - Amightywind


To jest prawdziwy Kościół który nie opiera się na ludzkich doktrynach tylko na Piśmie Świętym.

Ewangelia Jana Rozdział: 8 Wersety: 31, 32
Wtedy powiedział JAHUSZUA do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».


EMET:
Jakby i co by ktoś pisał/nie pisał, to nie sposób pominąć... INTERPRETACJI.

'Chwytliwie' brzmi oznajmienie: "sama tylko Biblia", ale...
Jaki Przekład, jaka interpretacja, jakiś wybór wykładni, kto rozstrzyga itp.?

Jakaś metoda na zobiektywizowanie...???

Stephanos, ps. EMET

Drahard - 2015-12-01, 13:00

Wierzymy, że...

Tylko Biblia w zapisach oryginalnych jest natchnionym i nieomylnym Słowem JAHWEH, łącznie z Księgą Mądrości, Księgą Mądrości Syracha, 1 Księgą Barucha, Księgą Jaszera, Księgą Jubileuszów, Księgą Tobita (inaczej Księga Tobiasza), Ewangelią Hebrajczyków. Wierzymy, że Słowo JAHWEH - Biblia i Tora - nie mogą kłamać, oraz że JAHWEH jest Jedynym Niebiańskim OJCEM, STWÓRCĄ wszystkiego.

daglezja77 - 2015-12-01, 14:19

Drahard napisał/a:
Wierzymy, że...

Tylko Biblia w zapisach oryginalnych jest natchnionym i nieomylnym Słowem JAHWEH, łącznie z Księgą Mądrości, Księgą Mądrości Syracha, 1 Księgą Barucha, Księgą Jaszera, Księgą Jubileuszów, Księgą Tobita (inaczej Księga Tobiasza), Ewangelią Hebrajczyków. Wierzymy, że Słowo JAHWEH - Biblia i Tora - nie mogą kłamać, oraz że JAHWEH jest Jedynym Niebiańskim OJCEM, STWÓRCĄ wszystkiego.


W wiesz że są dość znaczące różnice pomiędzy przekładami? Co robisz w takim przypadku?

Czy dni stwarzania traktujesz dosłownie? Czy Jezus dla Ciebie to zgodnie z biblią tylko i wyłącznie człowiek?

ShadowLady86 - 2015-12-01, 14:34

Drahard napisał/a:
Tylko Biblia w zapisach oryginalnych jest natchnionym i nieomylnym Słowem JAHWEH


Obecnie nie posiadamy żadnego manuskryptu oryginalnego żadnej Księgi Biblijnej.Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group