Psalm 2:12a

Omawianie konkretnych wersetów znajdujących się w Biblii

Moderatorzy: booris, kansyheniek, Bobo, Junior Admin, Moderatorzy

EMET
Posty: 11222
Rejestracja: 04 wrz 2006, 17:31

Psalm 2:12a

Post autor: EMET »

EMET:
Może znamy ten niuans w oddaniu początku w. 12. w Psalmie 2; a może nie znamy... ;-)
Psalm 2:11, 12a tak oddano w 'PNŚ' [ed. 1997]: „11 Służcie Jehowie z bojaźnią i radujcie się ze drżeniem. 12 Pocałujcie syna, żeby On się nie rozsierdził [...]”.
Oddanie w 'BW': „11 Służcie Panu z bojaźnią i weselcie się, Z drżeniem złóżcie mu hołd, 12 Aby się nie rozgniewał [...]”.
'BT', II wyd.: „11 Służcie Jahwe z bojaźnią i Jego nogi 12 ze drżeniem całujcie, bo zapłonie gniewem [...]”.
'Interlinia Vocatio', Tom PISMA: „ 2.11 Służcie **_JHWH w_bojaźni i_się radujcie w_drżeniu. 2.12 Całujcie_syna, aby_nie_się rozgniewał [...]” - tłum. A. Horodecka oraz I. Golovanov.
&#8222;Służcie **_JHWH w_bojaźni&#8221; - po hebr.: < ´&#301;bhdh&#251; `&#277;th-j&#7498;hv&#257;(h) b&#7498;j&#301;r`&#257;(h) > /= < ´&#301;wdh&#251; `&#277;th-j&#7498;hv&#257;(h) b&#7498;j&#301;r`&#257;(h) >/; gdzie < ´&#301;bhdh&#251; > /= < ´&#301;wdh&#251; >/ od rdzennego < ´&#257;bhădh > /= < &#257;wădh >/ = m.in.: &#8222;pracować; wykonywać; służyć&#8221; ['Briks', str. 249]; forma gram. tutaj w plural; < b&#7498;j&#301;r`&#257;(h) >, < b&#7498; > = przyimek, < j&#301;r`&#257;(h) > /jako wyr. rdzenne/ = &#8222;lęk; bojaźń (Boża).&#8221; ['Briks', str. 153].
&#8222;i_się radujcie w_drżeniu&#8221; - po hebr.: < v&#7498;ghîl&#251; b&#301;r´&#257;dh&#257;(h) >; gdzie: < ghîl&#251; >, od rdz. < gîl > = &#8222;(wielka, hałaśliwa) radość.&#8221; ['Briks', str. 75]; < b&#301; > = postać przyimka, dalej od rdzennego < r&#7498;´&#257;dh&#257;(h) > = &#8222;drżenie; bojaźń; strach&#8221; ['Briks', str. 332].
&#8222;Całujcie_syna&#8221; - po hebr.: < năšš&#7498;q&#251;-băr > /= < năszsz&#7498;q&#251;-băr >/ , gdzie: < năszsz&#7498;q&#251; >, od rdz. < n&#257;šăq > /= < n&#257;szăq >/, na bazie rdzenia < n š q > /= < n sz q >/, w koniug. piel = &#8222;(u-)całować&#8221; ['Briks', str. 237]. Co się tyczy formy < băr >, to faktycznie można /ową/ potraktować jako zapis... aramejski i oznacza: &#8222;syn (w szerokim znaczeniu; także jako określenie przynależności)&#8221; ['Briks', str. 395, częśc aramejska 'Słownika']. &#8222;syn&#8221; - po hebrajsku, przypomnę: < b&#275;n >; vide w. 7 [w formie gram.: < b&#7498;nî >]. Należy wszakże napisać, iż mamy znaczenie owego < băr > niekoniecznie potraktowane jako wyrażenie aramejskie na &#8222;syn&#8221;, co, jak to i 'Briksa': &#8222;2. &#8594; &#1489;&#1512;&#1512;; adj. czysty; niewinny; pusty.&#8221; [str. 64]. Stąd też, mamy w znaczeniu po ang.: &#8222;pure; clean&#8221;. Również drugie wyrażenie - towarzyszące pierwszemu - bywa tłumaczone poza znaczenie od &#8222;całować; pocałować&#8221;, co poniekąd jest do znalezienia w 'obszerniejszych leksykonach' do jęz. hebr.

Jawnie to mamy w żydowskiej 'Interlinii Psalmów' [ArtScroll] z NY [Brooklyn, USA], gdzie oddano początek w. 12: &#8222;&#1497;&#1489; Yearn for > purity, > lest > He grow wrathful >&#8221; -- strona 5, edycja 2001r. Byłoby w sensie 'tęsknoty za czystością', 'pragnienia czystości' itp.
&#8222;aby_nie_się rozgniewał&#8221; - po hebr.: < p&#277;n-j&#277;`&#7497;năph > /= < p&#277;n-j&#277;`&#7497;năf >/; gdzie < p&#277;n > - jako particle conjunction = &#8222;aby nie; czy nie&#8221; &#8211; w zapisie, jak np. w Ps 2:12, z 'kreseczką-łącznikiem'; < j&#277;`&#7497;năf >] od rdz. < `&#257;năph > /= < `&#257;năf >/ = &#8222;(roz-)gniewać się&#8221; [w 2. 'koniugacjach' identycznie - 'Briks', str. 39].
Należy zaznaczyć, iż w przypisach krytyki tekstu w 'BHS' mamy pomieszczone pewne uwagi i tzw. 'koniektury'; owe tutaj pominę.
Por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Koniektura

Wyrażenie, które mamy na początku w. 12 -- < năszsz&#7498;q&#251; > -- występuje też w 'ździebko' innym zapisie Psalmie 85:11/10/, gdzie mamy: &#8222;10 Spotkały się lojalna życzliwość i wierność wobec prawdy; pocałowały się prawość i pokój.&#8221; ['PNŚ', ed. 1997r.]. 'Int. Voc.': &#8222;85.11 Łaskawość_i_prawda spotkają_się, sprawiedliwość i_dobrobyt ucałują_się [hebr.: < n&#257;sz&#257;q&#251; >].&#8221;.
Nawet z LXX, mamy [w Ps 84:11]: &#8222;11 Miłosierdzie i troskliwość już idą sobie naprzeciw, sprawiedliwość i pokój witają się pocałunkiem.&#8221; [str. 917, dz. cyt.].

Podam też - gwoli uzupełnienia &#8211; translację Ps 2:11, 12/część wer./ prof. Popowskiego z LXX: &#8222;11 Służcie Panu z bojaźnią, z drżeniem i radością go wysławiajcie. 12 Trzymajcie się pouczeń, by gniewem Pan nie zapłonął i poza drogą sprawiedliwości zguba by was dosięgła. [...]&#8221; -- str. 833, dz. cyt., Vocatio, ed. 2013r.

Jeśli chodzi o angielską wersję 'NWT' z roku 1984, to mamy w części 'a' Ps 2:12: &#8222;Kiss the son, that He may not become incensed&#8221;; natomiast w edycji z roku '2013', mamy w 'NWT': &#8222;Honor* the son, or God# will become indignant&#8221;, gdzie w przypisie zanotowano: &#8222;2:12 *Lit., &#8220;Kiss.&#8221; #Lit., &#8220;he.&#8221; &#8211; str. 754, średni format.

Stephanos, ps. EMET
„Wielu będzie biegać tu i tam [po hebrajsku: < jᵊszōṭᵊṭû >], i nastanie obfitość prawdziwej wiedzy” -- Daniela 12:4b; ‘PNŚ/ZW’, Przypis.

eksplorator

Post autor: eksplorator »

Przejrzyście oddano ten werset w nowej zrewidowanej wersji PNŚ, gdzie zapodano odsyłacz do sformułowania "Złóżcie hołd", który dosłownie oznacza "pocałujcie".

Ps 2;12 PNŚ-Z "Złóżcie hołd synowi, bo inaczej Bóg się oburzy i znikniecie z drogi prawości, gdyż Jego gniew szybko się rozpala. Szczęśliwi są wszyscy, którzy się u Niego chronią"

ODPOWIEDZ

Wróć do „Wersety”