ZAKAZANE Księgi Biblia tez

Kościół Katolicki, Prawosławny, Koptyjski, Mariawici, itp.

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
kesja
Posty: 4267
Rejestracja: 26 maja 2006, 16:13

ZAKAZANE Księgi Biblia tez -

Post autor: kesja »

KSIĘGA zwalczająca inne księgi

Strony z „Indeksu Ksiąg Zakazanych”

DLACZEGO tak wiele osób jest uprzedzonych do Biblii?
W niektórych krajach ma to związek ze stworzonym przez ludzi narzędziem do walki z „herezją” — z Indeksem ksiąg zakazanych. Jak to możliwe?

Kościół katolicki z entuzjazmem zareagował na wynalezienie druku. Niektórzy papieże wychwalali owo rzemiosło, a duchowni nazywali je czasem „boską sztuką”. Wkrótce jednak władze kościelne zrozumiały, że narzędzie to jest wykorzystywane do szerzenia nauk przeciwnych katolicyzmowi. Dlatego pod koniec XV wieku, w wielu europejskich diecezji nałożono restrykcje. Wprowadzono wymóg posiadania imprimatur (zezwolenia druk dzieła), a w roku 1515 podczas piątego soboru laterańskiego uchwalono rozporządzenia, dotyczące kontrolowania wydawnictw. Osoby sprzeciwiające się ustanowionym regułom mogły zostać ekskomunikowane. Nie powstrzymało to jednak — zwłaszcza po zapoczątkowaniu reformacji — zalewu materiałów drukowanych, w tym książek, które Kościół uznawał za niebezpieczne dla wiary i moralności. Dlatego pod koniec XVI wieku w kołach watykańskich wyrażano nadzieję, że „przez wiele lat nie będzie się niczego drukować”.

Aby zatamować „potężną powódź skażonych ksiąg” — jak jeszcze w roku 1951 określił to pewien włoski jezuita — Kościół potrzebował listy zakazanych publikacji, która obowiązywałaby wszystkich katolików.
W 1542 roku utworzono rzymską inkwizycję. Do jej początkowych działań należało ograniczenie wolności słowa w sferze religii. Kiedy w 1555 roku Generalny Inkwizytor, Giovanni Pietro Caraffa, został papieżem Pawłem IV, natychmiast polecił sporządzić wykaz książek, których nie wolno posiadać ani czytać. W ten sposób w roku 1559 po raz pierwszy ukazał się powszechny Indeks ksiąg zakazanych.

Jakie książki objęto zakazem?

Spis ten składał się z trzech części. W pierwszej umieszczono nazwiska pisarzy. Czytanie ich książek — bez względu na treść — było zabronione. Druga zawierała tytuły wybranych dzieł autorów, których pozostałe publikacje nie zostały potępione. Trzecia zaś obejmowała długą listę prac anonimowych. Na indeksie znalazło się 1107 pozycji, zarówno z zakresu religii, jak i z innych dziedzin. Na liście uzupełniającej wymieniono niedozwolone wydania Biblii i wyraźnie zaznaczono, że zakazane są wszelkie przekłady na języki prostego ludu.

Strona z Indeksu Ksiąg Zakazanych

Chociaż na pewnych obszarach podobne ograniczenia nałożono już wcześniej, to — jak wyjaśnia pani Gigliola Fragnito, wykładająca historię współczesną na Uniwersytecie w Parmie — „wprowadzając taki przepis, obowiązujący wszystkich katolików, Kościół po raz pierwszy oficjalnie zabronił drukowania, czytania i posiadania Pisma Świętego w języku ojczystym”.

Indeks spotkał się z ostrym sprzeciwem księgarzy, wydawców i samych rządów, czerpiących z drukarstwa zyski. Między innymi dlatego, po soborze trydenckim w 1564 roku, opublikowano jego nową edycję.

W roku 1571 powołano specjalny urząd, upoważniony do rewidowania owej listy, zwany Kongregacją Indeksu. Swego czasu decyzje o tym, które księgi wciągnąć na listę, podejmowały aż trzy organy: Kongregacja Świętego Oficjum, Kongregacja Indeksu i papieski dygnitarz, pełniący funkcję zwierzchnika świętego pałacu.
Trzecie wydanie Indeksu ukazało się z opóźnieniem.
Spowodowane to było między innymi zazębianiem się ze sobą obowiązków poszczególnych osób oraz różnicami zdań w kwestii, czy więcej władzy przekazać w ręce biskupów, czy lokalnych inkwizytorów. Ostatecznie katalog ten, sporządzony przez Kongregację Indeksu, został publicznie przedstawiony w marcu 1596 roku przez Klemensa VIII. Jednak na prośbę Świętego Oficjum nie był rozpowszechniany, dopóki nie objęto wyraźnym zakazem wszystkich przekładów Biblii na język prostego ludu.

Z upływem stuleci, pomimo ciągłego uaktualniania, Indeks pozostawał mniej więcej w tej samej formie. Wielu protestantów, których dzieła umieszczono na owej liście, określało ją mianem „najlepszego przewodnika po najwartościowszej lekturze”. Trzeba jednak przyznać, że w tamtym czasie protestanci mieli podobny stosunek do cenzury słowa drukowanego, co katolicy.
Zakazany przez Kościół XVI-wieczny, włoskojęzyczny przekład Biblii.


Jak oświadczył historyk Antonio Rotondò, Indeks wywarł fatalny wpływ na kulturę, a w krajach takich jak Włochy — radykalnie przyhamował jej rozwój. Zdaniem innego historyka, Guida Dall'Olia, wykaz ten stanowił „jedną z głównych przyczyn ogromnego zacofania kulturalnego Włoch, w porównaniu z większością pozostałych krajów europejskich”. Jak na ironię, niektóre książki przetrwały, ponieważ w wielu kościelnych bibliotekach trzymano je w tak zwanym piekle, specjalnie wydzielonym miejscu służącym do przechowywania niedozwolonej literatury pod kluczem.

Jednakże w okresie oświecenia, odgrywająca coraz znaczniejszą rolę opinia publiczna w pewnej mierze przyczyniła się do upadku tego „najsurowszego w dziejach narzędzia walki z wolnością słowa”. W 1766 roku pewien włoski wydawca napisał: „O wartości książek nie decydują zakazy Rzymu, lecz społeczeństwo”. Katalog stopniowo tracił na znaczeniu, a w roku 1917 rozwiązano Kongregację Indeksu. Od roku 1966 Indeks „nie ma już mocy prawa kościelnego”.

Biblia w językach prostego ludu

Historia Indeksu ujawnia, że spośród „skażonych ksiąg” władze kościelne szczególnie obawiały się jednej — Pisma Świętego w języku prostego ludu. Jak wyjaśnia specjalista w tej dziedzinie Jesús Martinez de Bujanda, w XVI wieku Indeks obejmował „około 210 wydań całej Biblii lub Nowego Testamentu”. W owym czasie Włosi byli znani jako zapaleni czytelnicy Biblii. Jednakże Indeks, surowo zabraniający jej czytania, gruntownie zmienił ich stosunek do Słowa Bożego. „Pismo Święte, zakazane i tępione, jako groźne dla Włochów źródło herezji, zaczęło w końcu mylić z dziełami heretyków” — zauważyła Gigliola Fragnito, po czym dodała: „Katolicy na południu Europy budowali swą wiarę na katechizmie”, a „naiwny lud był bardziej pożądany niż ludzie dojrzali pod względem religijnym”.
.Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, w sercach wielu ludzi na nowo roznieciło miłość do Słowa Bożego.


Dopiero w roku 1757 papież Benedykt XIV zezwolił na czytanie „zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską Biblii w językach ojczystych”
. Możliwe stało się wreszcie opracowanie nowego przekładu włoskiego, opartego na łacińskiej Wulgacie. W gruncie rzeczy dopiero w roku 1958 włoscy katolicy doczekali się pierwszego kompletnego tłumaczenia Biblii z języków oryginału.

Obecnie — zauważa pani Fragnito — zwłaszcza niekatolicy gorliwie „udostępniają wszędzie Pismo Święte”. Do najbardziej zaangażowanych z pewnością można zaliczyć Świadków Jehowy, którzy rozpowszechnili przeszło cztery miliony egzemplarzy włoskojęzycznego wydania Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata. W ten sposób w sercach setek tysięcy ludzi na nowo rozniecili miłość do Słowa Bożego (Psalm 119:97). Czy nie warto więc bliżej poznać tej niezwykłej Księgi?

Z Encyklopedii ONET'u

Index librorum prohibitorum (1599-1967), łacińskie określenie urzędowego wykazu dzieł zakazanych do czytania przez Kościół rzymskokatolicki, pod sankcjami ekskomuniki. Potępienie i zakazywanie lektur określonych książek, a także ich publiczne palenie, było praktykowane w Kościele od IV w. — dzieła Ariusza zostały potępione przez sobór nicejski.

Pierwszy papieski indeks został ogłoszony w 1559, obejmował on m.in. dzieło M. Kopernika. Szczególnie głośnym stał się index librorum prohibitorum z 1564 i tzw. indeks trydencki Leona XIII z 1900. Ostatnie wydanie indeksu obowiązujące w Kościele pochodzi z 1948 z uzupełnieniem w 1959 — indeks Piusa XII.

Na indeksie kościelnym znajdowały się wybitne dzieła zarówno naukowe, jak i literackie, m.in. G. Bruno, M. Kopernika, A. Frycza-Modrzewskiego, Kartezjusza (R.Descartes), Woltera, V.Hugo, I.Kanta, B.Pascala, A.Mickiewicza, J.Słowackiego.

W 1967 wydawanie indexu librorum prohibitorum zostało zniesione wraz z kongregacjąŚw. Oficjum dotychczasowe indeksy nie zostały jednak ani uchylone, ani odwołane. Na miejsce zaś kongregacji Św. Oficjum została powołana rzymska Kongregacja Doktryny Wiary, wyposażona w prawo do publicznego potępienia nowo powstających dzieł, jednak bez sankcji prawno-kościelnych w stosunku do autora i czytelników.
„Klucze Piotrowe”, zamiast otwierać ludziom wrota niebios — zamykały Słowo Boże przed prostym ludem.

Cenzura kościelna: Wraz z umocnieniem swej władzy Kościół katolicki, przyswoił sobie prawo do niszczenia ksiąg niezgodnych z kanonami wiary. Pierwszymi znanymi przypadkami zastosowania cenzury było palenie ksiąg ariańskich (po 325), manichejskich (361-75, 398), nestoriańskich (po 431) i focjańskich (po 867). Innocenty II wydał 1140 nakaz spalenia pism P. Abélarda i Arnolda z Brescii. Aż do poł. XIII w. pisarze przekazywali swoje pisma do akceptacji biskupom lub papieżom, choć brak było jakichkolwiek oficjalnych przepisów w tym względzie.
Dopiero za pontyfikatu papieża Urbana VI (1378-89) wprowadzono przepis, zgodnie z którym można było posługiwać się jedynie książkami będącymi wiernymi kopiami oryginałów i nie zawierającymi treści niezgodnych z dogmatami Kościoła katolickiego. Pierwsze oficjalne przepisy o prewencyjnej cenzurze kościelnej zostały wprowadzone przez Innocentego VIII bullą Inter multiplices z XI 1487.
Na jej podstawie biskup ordynariusz w danej diecezji oraz mistrz pałacu apostolskiego w Rzymie mieli prawo kontrolować wszystkie pisma bez względu na ich temat i treść. Przepisy te powtórzono i rozbudowano 1501 i 1515. Natomiast papież Paweł IV wydał 1559 pierwszy Index librorum prohibitorum; ostatni wydany 1940, obowiązywał aż do 1966. Na mocy konstytucji Soboru Trydenckiego Decretum de editione et usu sacrorum librorum (IV 1546) i De libris prohibitis regulae decem (III 1564) ustanowiono szczegółowe przepisy w sprawie cenzury kościelnej. Reformę cenzury kościelnej przeprowadził Leon XIII bullą Officiorum ac munerum (1897). Obecnie w kwestii cenzury obowiązujące są przepisy dekretu Kongregacji Doktryny Wiary z III 1975 De Ecclesiae pastorum vigilantia circa libros, który ustanowił ogólny nadzór papieża nad sprawami cenzury poprzez Kongregację Doktryny Wiary, a w poszczególnych diecezjach poprzez biskupów i podległych im cenzorów.

Cenzura w Polsce: Kościół katolicki w Polsce po raz pierwszy zastosował cenzurę na przełomie 1491 i 1492, zabraniając drukarzowi krakowskiemu Sz. Fiolowi wydawania ksiąg liturgicznych w języku cerkiewnosłowiańskim. Od 1532 cenzurę kościelną sprawowała Akademia Krakowska. W 1617 po raz pierwszy ukazał się w Polsce Indeks Ksiąg Zakazanych. Późniejszy okres przyniósł zastosowanie przepisów ogólnokościelnych.
.http://docs7.chomikuj.pl/74490571,0,1,I ... anych.docx
YZ nie masz sie czym chlubic ...mozesz sie na mnie wściekac ... :xcalus:

i oni maja byc nastepcami Piotra i Jezusa ?!

Awatar użytkownika
kesja
Posty: 4267
Rejestracja: 26 maja 2006, 16:13

Post autor: kesja »

posłanniczka4 pisze:
kesja pisze:
posłanniczka4 pisze:
kesja pisze:..czy powiedział - jeśli bedziecie mi posłuszni to ....?
posłuszni=wypełniać Boże przykazania,być dobrym człowiekiem...

kesja ten post u góry o tym"niebiblijnym" był do Bartka ;-)

A o tym zakazie nie posiadania, nie czytania Biblii to nie wiedziałam :-DCzego to ludzie nie wymyślą żeby oczernić kk :-P -to tak do wszystkich
To nie oczernianie ,to fakt - Rzym widocznie nie chciał miec konkurencji - a wiesz moze
kiedy dali Biblie swoim wiernym ?
A moze wiesz dlaczego w Fatimie nie mieli Biblii takie duze dzieci ?

A skąd wiesz że nie mieli? Czy myślisz że w okresie wojny można było kupić Biblie w każdym sklepie? W moim domu była jak to sie mówi "od dziada pradziada" pewnie byś się zdziwiła jak nasz język sie zmienił

A czy wiesz że Biblia stała się bardziej dostępna jak Gutenberg wynalazł czcionkę(chyba nie muszę Ci pisać kiedy to było)

Wcześniej zwykli ludzie nie czytali Biblii z prostego powodu -z braku możliwości jej nabycia a nie z zakazu kościoła!!!


Teraz każdy ma Biblię i wiele osób ją na swój sposób interpretuje

Najpierw Boga trzeba mieć w sercu i spróbować go zrozumieć niż odrzucać naukę kościoła tylko z powodu tego że się jej nie zna albo nie rozumie

niestety ale odbiegamy od tematu :roll:
O czym ty mówisz ? o jakim braku mozliwosci TO było ZAKAZANE - tak teraz wielu ja ma ale maja tak ja rozumiec jak Rzym/Watykan nakazuje rozumiec .

Awatar użytkownika
Yarpen Zirgin
Posty: 15699
Rejestracja: 22 maja 2006, 10:16
Kontakt:

Post autor: Yarpen Zirgin »

kesja pisze:YZ nie masz sie czym chlubic ...mozesz sie na mnie wściekac ...
Wrzuć jakiś rzetelny materiał na temat zakazów dotyczących Pisma Świętego, bo temu zaprzecza chociażby istnienie Wulgaty i Biblii Wujka. :-)
Udowadnia się winę, a nie niewinność.

Aha... Nie licz na moją odpowiedź na złośliwości, szyderstwa i próby zmiany tematu.

posłanniczka4
Posty: 325
Rejestracja: 29 kwie 2011, 19:23

Post autor: posłanniczka4 »

Z tekstu jasno wynika że zabraniali tłumaczenia i czytania biblii żeby "nie doszło do skażenia"
Pisma Świetego.

Chyba każdy człowiek wie że nigdy nie da się w 100% przetłumaczyć tekstu z jednego języka na drugi -słowo w słowo

tego się obawiali

Awatar użytkownika
kesja
Posty: 4267
Rejestracja: 26 maja 2006, 16:13

Post autor: kesja »

YZ
może inni ci cos wrzucą zapewne lepiej sie na tym znają - ja nie mam ochoty na rozmowe
ty szukasz nie wiem jak ci to powiedziec głupiego ,bo jesli ty piszesz ze o Biblii wójka
nie nie mam ochoty na twoje prowokacje Powinni dac upomnienie jak ty dajesz innym .
.
Niech inni mnie zastąpią ...ja musze odpocząc od twojego ..... :animrumru:

Awatar użytkownika
bartek212701
Posty: 9241
Rejestracja: 03 sty 2010, 21:54
Lokalizacja: Lublin

Post autor: bartek212701 »

posłanniczka4,
Chyba każdy człowiek wie że nigdy nie da się w 100% przetłumaczyć tekstu z jednego języka na drugi -słowo w słowo

tego się obawiali
a moze obawiali się,że ktoś to zrobi lepiej ? :animrumru:
Izaj. 33:6-Mądrość i umiejętność będą utwierdzeniem czasów twoich, siłą i obfitem zbawieniem twem, a bojaźń Pańska skarbem twoim.

Awatar użytkownika
David77
Posty: 3720
Rejestracja: 19 mar 2011, 11:07
Lokalizacja: MÜNCHEN

Post autor: David77 »

posłanniczka4

Kod: Zaznacz cały

a Pismo w Przekładzie Nowego świata-daj spokój fałszerstwo jak nic
A czytałaś kiedykolwiek recenzje księdza Dąbrowskiego na temat Biblii Tysiąclecia - określił ją mianem tysiąca błędów - tutaj masz linka

http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/403
יֵּשׁוּעַ הוּא הָאָדוֹן

Awatar użytkownika
bartek212701
Posty: 9241
Rejestracja: 03 sty 2010, 21:54
Lokalizacja: Lublin

Post autor: bartek212701 »

David77, to ciekawy tekst
Zmiany te prowadzą nawet do błędów teologicznych, gdyż przekład „Zobaczą, kogo przebodli” z Ewangelii św. Jana (19, 36), który odnosi się do Chrystusa Pana na krzyżu, został zamieniony na „Będą patrzeć na tego, którego przebodli”, co zmienia dramatyczny sens, gdyż widzowie zobaczyli, Kim był Ukrzyżowany (s. 50–51). Na podstawie swych rozważań autor krytycznej recenzji dochodzi do wniosku, że „niepodobna eksperymentu Biblii Tysiąclecia uznać za udany” (s. 57).
ciekawe :-) http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/403
Izaj. 33:6-Mądrość i umiejętność będą utwierdzeniem czasów twoich, siłą i obfitem zbawieniem twem, a bojaźń Pańska skarbem twoim.

Pati
Posty: 1836
Rejestracja: 29 wrz 2009, 15:11

Post autor: Pati »

Pierwszym dokumentem kościelnym, w którym rzeczywiście ograniczono dostęp do Pisma Świętego, była konstytucja Piusa IV Dominici gregis rustodiae z 24 marca 1564. Zakazano w niej korzystać z niekatolickich wydań Pisma Świętego, zaś na korzystanie z katolickich przekładów na języki nowożytne wierni winni uzyskać zgodę proboszcza lub spowiednika. "Doświadczenie bowiem wykazało -- tłumaczy Pius IV -- że jeśli Biblia jest dostępna w języku ludowym wszystkim bez różnicy, powstaje stąd wskutek ludzkiej lekkomyślności więcej szkody niż pożytku". Dopiero Benedykt XIV, w konstytucji Sollicita ac provida z 9 lipca 1753, zniósł jakiekolwiek ograniczenia w korzystaniu z katolickich wydań Pisma Świętego.
wiecej w :
http://mateusz.pl/ksiazki/js-pn/js-pn_52.htm
Ale cenzura i utrudnienia byly. I jakze poprawne podejscie do zwyklego ludu...
Sobór w Tuluzie w 1229 roku wydał pierwszy zakaz czytania Biblii. Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii wogóle. Papież Innocenty XI, Klemens XI i Klemens XIII zakazywali ludowi czytania Biblii. Grzegorz XVI nazwał Towarzystwa Biblijne powszechną zarazą, a Pius IX nazwał Biblię "trucizną". 25 stycznia 1897 roku papież Leon XIII wydał wykaz ksiąg zakazanych, indeks Librorum Prohibitorum, a w nim figuruje również Biblia. Oczywiście aktualnie po Soborze Watykańskim II którego ideą jest odnowa kościoła, wskazuje się na ważność czytania Pisma Świętego. Czyżby chęć rehabilitacji? Co powodowało katolickimi przywódcami aby odsunąć Pismo Święte na bok, czy był to Duch Święty? Nie! On nigdy nie nakazał trzymać światła pod korcem, gdyż sam Jezus powiedział - Jan. 8:32
http://nickycruz.ovh.org/tradycja.html
Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcją kar inkwizycyjnych
http://dabrowski.ddl2.pl/Serwis/daty/index.htm

POLECAM koniecznie ta lekture!

Awatar użytkownika
kesja
Posty: 4267
Rejestracja: 26 maja 2006, 16:13

Re: ZAKAZANE Księgi Biblia tez

Post autor: kesja »

Program dobrze zostal przyjety ,lata plyna a Biblia nadal ksiega zamknieta ,czyta sie co na powierzchni
tylko medrzec szuka pod powierzchnia

Awatar użytkownika
amiko
Posty: 3608
Rejestracja: 09 wrz 2006, 12:40

Re: ZAKAZANE Księgi Biblia tez

Post autor: amiko »

kesja
kesja pisze:
03 lut 2021, 12:58
Program dobrze zostal przyjety ,lata plyna a Biblia nadal ksiega zamknieta ,czyta sie co na powierzchni
tylko medrzec szuka pod powierzchnia
2 Kor.3.6 On też sprawił, żeśmy mogli stać się sługami Nowego Przymierza, przymierza nie litery, lecz Ducha; litera bowiem zabija, Duch zaś ożywia.
Bo ja nie wstydzę się ewangelii chrystusowej o obecnym w nas wszystkich Chrystusie,Słowie Bożym (Kol.1.24-28).Jest On bowiem mocą i Mądrością Bożą (1 Kor.1.24) ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka.

Awatar użytkownika
kesja
Posty: 4267
Rejestracja: 26 maja 2006, 16:13

Re: ZAKAZANE Księgi Biblia tez

Post autor: kesja »

werset znac ,znają ale to za mało bo zycie pokazuje ,ze Bibllia jest zamknieta moze teraz wiecej ludzi
zaczna sie interesowac,ale polacy sa niewierzący .
Predzej kcika bedzie trzymał niz sie pomodli.
A jak zacznie sie odlic to rozaniec albo zdrowaska .
piekielna robote wkonuje vatkan.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Kościoły ortodoksyjne”