Dzien Swiety

Luteranie, Adwentyści, Baptyści, Zielonoświątkowcy itd.

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

chryzolit
Posty: 4140
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

Listek - napisał.
Jesteśmy "zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, podczas gdy jego kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus,"Ef 2:20 bpd
Wiemy iż prorocy St.Testamentu są autorytetem,ale czy w tych słowach jest mowa o nich czy o prorokach chrześcijańskich?.
Przeanalizuj 1 Kor.13roz.
''A kto prorokuje mówi do ludzi ku zbudowaniu i napominaniu i pocieszeniu.''
1Kor.3w.
Do Tematu.
W kwestii sabatu i jego obchodzenia.
Biblia nie pisze o tym iż zakon Mojżesza jest podzielony na prawo moralne i ceremonialne i to ceremonialne przeminęło a pozostało prawo moralne w postaci 10-przykazań.
Natomiast pisze o nie rozłączności zakonu,jeżeli ktoś upadnie w jednym winny jest całego zakonu.
Nigdy w St.Testamencie zakon nie był wyrażony tylko przez dekalog,ale przez wszystkie inne postanowienia i przepisy,które go wyjaśniały.
I tak sabat jest wyjaśniony jak należało go przestrzegać.
Dlatego jeżeli ktoś chce przestrzegać zakon to powinien nauczyć się,jak?[zakon który już nie działa].

Dzisiaj ktokolwiek naucza o potrzebie przestrzegania sabatu i sam to robi, powinien wiedzieć,iż nikt nie chce czynić tego tak jak napisał Mojżesz,tylko różni liderzy,sami stanowią sobie i innym prawa [najczęściej innym],które powinni przestrzegać.
O czym to świadczy?.
Ponowny przykład jak człowiek zasiada na stolicy Mojżesza i stanowi prawa w Jego imieniu,których On nie polecił.
Nie mamy nigdzie informacji o tym abyśmy przestrzegali sabat,ale niektórzy liderzy wiedza lepiej.
Sabat jako cień i obraz jest przepięknym symbolem przyszłego wieku,obyśmy chcieli to uchwycić.
Dlatego Jezus te największe cuda dotyczące zdrowia i życia uczynił w sabat.
Tak,przyjdzie czas zmartwychwstania i życia wiecznego,czego sabat jest tylko symbolem.
Ew.Jana.14;15.
''Jeżeli mnie miłujecie,przykazań moich przestrzegać będziecie.''
Pan Jezus powiedział moich nie Mojżesza.
To powinniśmy zapamiętać.
Pozdrawiam.

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

chryzolit pisze:''Jeżeli mnie miłujecie,przykazań moich przestrzegać będziecie.''
Pan Jezus powiedział moich nie Mojżesza.
Ap 15:3 bgn "I śpiewają pieśń Mojżesza - sługi Boga, i pieśń Baranka, mówiąc: Wielkie i wspaniałe są Twoje dzieła, Panie Boże, Wszechwładco. Sprawiedliwe i godne zaufania są Twoje drogi, Królu świętych."

Widzisz, chryzolicie, wszyscy prorocy Boga przemawiają z tego samego ducha, ducha Bożego a ich wypowiedzi muszą być zgodne.

Przyjm z pokorą każde słowo Boże i nie mów już więcej ,ze cokolwiek ze słów Bożych nie obowiązuje , bowiem Bóg jest mądry i nieomylny. To my ludzie kombinujemy jakby tu ominąć Boże przykazania.Robili to niewierni Żydzi, robią to zwiedzeni chrześcijanie.

Pozdrawiam
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

chryzolit
Posty: 4140
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

Do Tematu.
Księga Wyjścia.15.Roz.
Przedstawia jak Mojżesz wraz z synami Izraela zaśpiewali pieśn dziękczynną na cześć Boga,po cudownym wyjściu z niewoli egipskiej.

Ta historia staje się w No.Testamencie symbolem zwycięstwa nad Szatanem [Faraonem] i wyprowadzeniem z niewoli śmierci,grzechu do życia w społeczności z Bogiem,droga która w Królestwie Bożym przyniesie zwycięstwo,życie wieczne.

Obj.15;3 -pokazuje że pieśn ta miała prorocze znaczenie.W wizji Jan widział zwycięzców nad Bestią i jej obrazem.[najkrócej,to ci co zwyciężyli odstępstwo nie byli jego uczestnikami w wieku ewangelii].
Teraz to oni śpiewają pieśn radości,ale teraz nazywa się ona pieśnią Mojżesza i Baranka.
Pieśnią symbolu i obrazu,pokazanego w Mojżeszu i rzeczywistego trwałego wyzwolenia,już do życia wiecznego pokazanego w Baranku.
Pieśn radości na chwałę Bogu.
Czytajmy proszę 3-4w.
''Bo Ty sam jesteś święty,bo przyjdą wszystkie narody,i padną na twarz przed Tobą.Bo ujawniły sie słuszne Twoje wyroki.''
Pozdrawiam.
Niezależnie od tego,Pan Jezus powiedział moje przykazania,a jeżeli Jego to nie Mojżesza.
Listku,to jest takie podstawowe przesłanie,tylko do akceptacji.
Pozdrawiam.

sio
Posty: 582
Rejestracja: 31 mar 2010, 11:17
Lokalizacja: Podhale
Kontakt:

Post autor: sio »

chryzolit pisze:Nie mamy nigdzie informacji o tym abyśmy przestrzegali sabat,ale niektórzy liderzy wiedza lepiej.
Sabat jako cień i obraz jest przepięknym symbolem przyszłego wieku,obyśmy chcieli to uchwycić.
Dlatego Jezus te największe cuda dotyczące zdrowia i życia uczynił w sabat.
Tak,przyjdzie czas zmartwychwstania i życia wiecznego,czego sabat jest tylko symbolem.
Ew.Jana.14;15.
''Jeżeli mnie miłujecie,przykazań moich przestrzegać będziecie.''
Pan Jezus powiedział moich nie Mojżesza.
....w kilku Twoich @chryzolit zdaniach jest kilka sprzecznych informacji,te sprzeczności rozwiązują dwa zdania, nie pochodzące od człowieka

I Mojż 20,8.11 ,,Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.,,
,,W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.,,

O cieniowym charakterze prawa obrzędowego mówi wyraźnie Pismo Święte,brak tego rozróżniania nie jest ,,plusem,, za co mnie nie pochwalisz ;-)

Tekst grecki posługuje się tutaj trzema wyrażeniami: „skia”, „parabole” i „hypodeigma”.

Pismo święte mówi: „Albowiem zakon (ho nómos), zawierając w sobie tylko cień (skia) przyszłych dóbr (ton mellonton agathon), a nie sam obraz rzeczy (ten eikóna ton pragmaton), nie może w żadnym razie przez te same ofiary, nieprzerwanie składane rok w rok, przywieść do doskonałości tych, którzy z nimi przychodzą” (Hebr. 10, 1 NP). Inny przekład mówi, że zakon ten miał w sobie „mglisty zarys dóbr przyszłych, a nie sam obraz rzeczy”, a jeszcze inny – że był „cieniem przyszłych dóbr, a nie ich rzeczywistą postacią”
Na określenie zakonu ceremonialnego używa ap. Paweł jeszcze jednego wyrażenia: „odbicie” (hypodeigma). Określona przepisami zakonu ceremonialnego obrzędowość staro¬testamentalna była tylko „odbiciem” rzeczy niebieskich „Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te” (Hebr. 9, 23 NP.) Zakon więc miał znaczenie obrazowe, przenośne, wskazywał na rzeczywistość inną, „niebieską” (Hebr. 8, S BT)
Ap. Paweł naucza, że prawo obrzędowe to tylko „ziemskie ustawy, mające moc obowiązującą do czasu, kiedy nastąpi nowy porządek...” (Hebr, 9, 10 SK) lub – jak mówi inny przekład – „przepisy tyczące się ciała, nałożone do czasu naprawy...” (BT).
Zakon został zniesiony: „On (Chrystus) bowiem jest pokojem naszym, który dwoje jednym uczynił, zburzywszy w ciele swoim rozgradzający mur nieprzyjaźni, znosząc (katargesas) zakon nieugiętych nakazów...” (Efez. 2, 14. 15 ED). Inny przekład mówi, że Chrystus „pozbawił mocy Prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach” (BT). Znaczy to, że zakon ceremonialny został pozbawiony przez Chrystusa mocy obowiązującej, został zniesiony, przestał obowiązywać.
Zakon został zmazany, zniszczony, przybity do krzyża: „Zmazał (eksaleipsas) tekst, zawierający dekrety przeciw nam wymierzone, i zniszczył (erken) go przybiwszy (proselósas) do krzyża” (Kol. 2, 14 ED)Żaden z jego przepisów nie obowiązuje już Kościół nowotestamentalny, w związku z czym nie zachodzi potrzeba ich przestrzegania. Nie należy więc składać jakichkolwiek ofiar zwierzęcych przebłagal¬nych, przestrzegać spożywania pokarmów i napojów rytualnych (np. spożywania baranka, picia gorzkich ziół itp.), ob¬chodzenia świąt wielkanocnych (paschy), nowiu księżyca czy innych tzw. „sabatów” ceremonialnych.

Dekalog moralny z grubsza.....
Jest zakonem „duchowym” (Rzym. 7, 14 NP).
Jest zakonem „świętym”, a przykazania- jego „święte, sprawiedli¬we i dobre” (Rzym 7, 12 ED).
Obowiązują wszystkie jego przykazania (Jak. 2, 10).
,, Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie…,,
Zakon moralny nadany został na początku, a treść jego została „na¬pisana w sercach” (Rzym. 2, 15 NP).
Przechowywany był w Arce Przymierza (5 Mojż. 10, 5).
,, Odwróciłem się i zszedłem z góry, by złożyć tablice w arce, którą uczyniłem, i tam pozostały, jak mi Pan rozkazał,,


Zakon ceremonialny z grubsza....
Przechowywany był „obok Arki Przymierza” (5 Mojż. 31, 26 BT).
,, Weźcie tę Księgę Prawa i połóżcie ją obok Arki Przymierza Pana, Boga waszego, a niech tam będzie przeciwko wam jako świadek.,,
Według tego zakonu „niechże was nikt nie sądzi” (Kol. 2, 16. 18 NP).
„Odłącza od Chrystusa”(Gal. 5, 4 NP).
Nie obowiązuje żaden jego przepis (Kol. 2, 20–23).
Zakon ceremonialny niczego do doskonałości nie przywiódł (Hebr. 7, 18. 19; 9, 9; 10, 1).

chryzolit
Posty: 4140
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

sio - napisał.
...w kilku Twoich @chryzolit zdaniach jest kilka sprzecznych informacji,te sprzeczności rozwiązują dwa zdania, nie pochodzące od człowieka

I Mojż 20,8.11 ,,Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.,,
,,W sześć dni bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty.,,
No tak,na początek prosił bym Ciebie o sprostowanie tego zapisu,ponieważ w mojej Biblii nie ma w 1 Moj,takich słów,a tak jak napisałeś one są bardzo ważne.
Pozdrawiam.

sio
Posty: 582
Rejestracja: 31 mar 2010, 11:17
Lokalizacja: Podhale
Kontakt:

Post autor: sio »

oki @chryzo, sorrki :-> ma być II Mojże 20,8.11...może administracja bloga to poprawi, ja już nie mogę , jednak chyba każdy tu wie gdzie w Biblii znajduje się ,,dekalog,,

Awatar użytkownika
Anowi
Posty: 10038
Rejestracja: 02 wrz 2007, 14:28
Lokalizacja: Bóg wie

Post autor: Anowi »

(Łk 16:10) Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
nie jest bogaty ten, kto posiada wiele,
tylko ten, kto niewiele potrzebuje.

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

chryzolit pisze:,Pan Jezus powiedział moje przykazania,a jeżeli Jego to nie Mojżesza.
Jan 14,23) W odpowiedzi rzekł do niego Jezus:
Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać.
(24) Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.


Ojciec swoją naukę przekazał za pośrednictwem proroka Mojżesza.

J 1:17 "Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza,
łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa spełniły się."(Jan 6,45 Napisane jest u Proroków:
Oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i nauczył się, przyjdzie do Mnie.
- powiedział Jezus

chryzolicie ,nie nauczyłeś się od Ojca ,dlatego nie przyszedłeś do właściwego Mesjasza.

Prawdziwy Mesjasz nie zniósł Prawa Bożego, a więc także i szabatu.

Pozdrawiam
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

chryzolit
Posty: 4140
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Post autor: chryzolit »

sio - napisał.
oki @chryzo, sorrki :-> ma być II Mojże 20,8.11...może administracja bloga to poprawi, ja już nie mogę , jednak chyba każdy tu wie gdzie w Biblii znajduje się ,,dekalog,,
I ja wiedziałem gdzie to jest napisane,ale dlatego,że zapis jest bardzo istotny,dlatego istotne jest również gdzie on jest zapisany i w jakiej okoliczności,a przede wszystkim do kogo są skierowane te słowa.
Ks.Wyjścia.19;1.
..Było to w trzecim miesiącu od wyjścia synów Izraela z Egiptu,w tym dniu przybyli[Izraelici] na pustynię Synaj.Wyruszyli z Refidim,a po przybyciu na pustynię Synaj,rozbili obóz na pustyni,Izrael obozował tam na przeciw góry.Mojżesz wstąpił wtedy do Boga a Jahwe zawołał do niego z góry,tak powiedz domowi Jakuba i oznajmisz synom Izraela itd.''
20roz.- bezposrednia wypowiedz Boga w 1w tez precyzuje do kogo są skierowane słowa.
Jest istotne abyśmy czytali te rozdziały powoli i z uwagą,poniewaz często jest powtarzane z kim Bóg zawarł przymierze i komu dał zakon-prawo.
Przekaz ten jest czytelny,jednoznaczny i nie wymagający jakichkolwiek wyjaśnień
20 -Roz 8w.Swoja treścią o sabacie jest skierowany do Izraela [fizycznego],a nie do całego świata.

Pytam więc gdzie jest napisane o tym abym ja przestrzegał sabat Rosjanin czy Niemiec [poganie]?.
Zanim jeszcze napisze proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam.

Elius
Posty: 2036
Rejestracja: 08 paź 2009, 7:19
Lokalizacja: Miasto święte.Druga brama od południa.

Post autor: Elius »

Listek pisze:Prawdziwy Mesjasz nie zniósł Prawa Bożego, a więc także i szabatu.
To kiedy ostatnio składałeś ofiary ze zwierząt.

Awatar użytkownika
Anowi
Posty: 10038
Rejestracja: 02 wrz 2007, 14:28
Lokalizacja: Bóg wie

Post autor: Anowi »

Czy normalnemu człowiekowi nie należy się odpoczynek od pracy choć raz w tygodniu - praca na okrągło to niewolnictwo
nie jest bogaty ten, kto posiada wiele,
tylko ten, kto niewiele potrzebuje.

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

Elius pisze:To kiedy ostatnio składałeś ofiary .
Ponad 2 tys. lat temu został złożony w ofierze Baranek Boży jako ofiara doskonała, zgodnie z zapowiedziami proroków Bożych.

Do Żydów 7:27 "Nie potrzebuje On codziennie, jak arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, a potem za grzechy narodu; uczynił to bowiem raz na zawsze, złożywszy siebie samego w ofierze."

Pozdrawiam
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

chryzolit pisze:Pytam więc gdzie jest napisane o tym abym ja przestrzegał sabat Rosjanin czy Niemiec [poganie]?
Numbers 15:15 (liczb)
15) Jednakowa ustawa odnosi się do was i do obcych, którzy się pośród was zatrzymują; jest to ustawa wieczysta dla waszych potomków i wobec Pana obowiązująca zarówno was jak i obcych. (16) To samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, którzy mieszkają pośród was.

chryzolicie, przecież chcesz zamieszkać w złotej Jerozolimie, czyż nie ?

Oblubienica jest jedna- to lud Boży Żydzi i nie-Żydzi razem w ciele Mesjasza w miłości.

Efezjan 2,(11) Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele - (12) w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.
(13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
Pozdrawiam
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

Awatar użytkownika
Dezerter
Posty: 3631
Rejestracja: 16 sie 2009, 22:50
Lokalizacja: Inowrocław
Kontakt:

Post autor: Dezerter »

Anowi pisze:Czy normalnemu człowiekowi nie należy się odpoczynek od pracy choć raz w tygodniu - praca na okrągło to niewolnictwo
Bardzo słusznie - ja wam powiem tak - ponieważ są argumenty za świętowanie soboty i są argumenty za świętowaniem niedzieli - chrześcijańskie argumenty dodam - to ja
świętuję i sobotę i niedziele czyli zgodnie z przykazaniem "powstrzymuję się od pracy, odpoczywam"
Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie
http://zchrystusem.pl/

Awatar użytkownika
Dezerter
Posty: 3631
Rejestracja: 16 sie 2009, 22:50
Lokalizacja: Inowrocław
Kontakt:

Post autor: Dezerter »

Listek pisze:
chryzolit pisze:Pytam więc gdzie jest napisane o tym abym ja przestrzegał sabat Rosjanin czy Niemiec [poganie]?
Numbers 15:15 (liczb)
15) Jednakowa ustawa odnosi się do was i do obcych, którzy się pośród was zatrzymują; jest to ustawa wieczysta dla waszych potomków i wobec Pana obowiązująca zarówno was jak i obcych. (16) To samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, którzy mieszkają pośród was.

chryzolicie, przecież chcesz zamieszkać w złotej Jerozolimie, czyż nie ?

Oblubienica jest jedna- to lud Boży Żydzi i nie-Żydzi razem w ciele Mesjasza w miłości.

Efezjan 2,(11) Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy - poganie co do ciała, zwani "nieobrzezaniem" przez tych, którzy zowią się "obrzezaniem" od znaku dokonanego ręką na ciele - (12) w owym czasie byliście poza Chrystusem, obcy względem społeczności Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie.
(13) Ale teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
Pozdrawiam
Listku kochany
zauważ proszę dwie ważne kwestie, które zdaje się, że tobie gdzieś umknęły:
1. To samo prawo i ten sam przepis obowiązują was i obcych, którzy mieszkają pośród was.
a więc jak wszedłeś między wrony musisz.... nie wiem jak ty ale ja wśród żydów nie mieszkam! - więc mnie ten przepis nie obowiązuje :idea:
2. Efezjan 2,(11) - wszystko prawda wówczas w IIpołowie I wieku tak było! peła zgoda, przez żydów wszystko się stało (Jezus, apostołowie, Maria, Maria Magdalena, Paweł, 72 , pierwsze gminy prawie 100% żydowskie)
ale nie dzisiaj :idea: - jaki % żydów jest dziś wśród "wierzący w Jezusa"? 0,0001% ?
"staliśmy się bliscy" i staliśmy się Ludem Bożym w 99,9999% nieżydowskim, poganochrześcijańskim Ludem
czy raczysz to zauważyć?
Nie czyńcie tak jak ci przeciw którym występujecie
http://zchrystusem.pl/

ODPOWIEDZ

Wróć do „Protestanci”