Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Moderatorzy: Bobo, kansyheniek, booris, Junior Admin, Moderatorzy

kris0069
Posty: 67
Rejestracja: 28 wrz 2015, 0:25

Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: kris0069 »

Słowo ,,święta tajemnica’’ występuje w Biblii dwadzieścia osiem razy, ale nie w natchnionych Pismach Hebrajskich, tylko w natchnionych Pismach Greckich.

W Biblii czytamy o ,,tajemnicy Królestwa Bożego’’ i o ,,tajemnicy Ewangelii’’, o ,,tajemnicy nieprawości’’, o ,,tajemnicy wiary’’, o ,,tajemnicy pobożności’’, o ,,tajemnicy siedmiu gwiazd’’, o ,,tajemnicy Babilon Wielki’’, i związku z tym ,,tajemnicy tej niewiasty’’. Był czas, że ludzie nie rozumieli tych ,,tajemnic’’ i nie potrafili ich wytłumaczyć. (1Ko 1: 26, 27). Ale w odpowiednim czasie Bóg objawił swoim wiernym czcicielom znaczenie tych ,świętych tajemnic, aby je można było ogłosić i wyjaśnić. (1Ko 15: 51; Ef 1: 9; 3: 3; 6: 19; Kol 4:3)

W Rzymian 16: 25, 26 apostoł Paweł wspomina społeczności powołanych, że: ,,Temu, który ma moc utwierdzić was zgodnie z Ewangelią i moim głoszeniem Jeszu Chrystusa, zgodnie z objawioną tajemnicą, dla dawnych wieków ukrytą,, Jak widzimy, apostoł Paweł mówi tu o tajemnicy przez długie wieki ukrytej, a wersecie 26 teraz jednak ujawnioną, a przez pisma prorockie na rozkaz odwiecznego Boga wszystkim narodom obwieszczoną, dla skłonienia ich do posłuszeństwa wierze,,.

Również, gdzie indziej mówi o ,,świętej tajemnicy Bożej’’ i o ,,świętej tajemnicy Chrystusa’’ (Obj 10: 7; Ef 3:4; Kol 2: 2; 4: 3).

Czy Paweł wspomina o tym, co religijni duchowni chrześcijaństwa nazywają: ,, tajemnicą Trójcy Przenajświętszej’’?

Czy Biblia święta naucza takiej ,,tajemnicy,, o ,,Bogu w trzech osobach’’ lub o ,,trzech Osobach w jednym Bogu,,?

Kościoły chrześcijaństwa, z jednych największych organizacji religijnych (katolicy, prawosławie, protestanci) na ziemi, obstają przy ,,Trójcy,, jako podstawowej doktrynie swej wiary. Ale druga, co do liczebności organizacja religijna, jest islam, czyli mahometanizm. Ta religia odrzuca ,,Trójcę,,. Według jej świętej księgi Isa ibn Marjam, czyli Jeszu (Jezusa) zaprzecza, jakoby był członkiem ,,Trójcy,, trzech równych sobie osób, bo w Koranie, w rozdziale 5 a wersecie 117 jest napisane: ,,AlLach pyta się Jezusa Syna Marii, czy zalecił ludziom, iżby jego i jego matkę jako Bogów czcili,,?(…) Znajomość tajemnic własnością tylko Najwyższego,,. Przekład Tarak Buczackiego

Starszą organizacją religijną, choć nie tak liczną jest: judaizm. Za święte i natchnione uznają Pisma hebrajskie od Mojżesza do Malachiasza. Dla judaizmu niepojęta jest jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego, jako o niezmierzonych osób w jednym Bogu. Judaizm odrzuca każdy dowód przedstawiany prze zwolenników ,,Trójcy,,. Izraelici słysząc “syn” pojmowaliby zgodnie z własnym zrozumieniem, że jest to ktoś tej samej natury, co Ojciec, gdyż Bóg powołał Go do życia i obdarzył szczególną miłością.

A czy system noszący miano chrześcijańskiego, który oddaje cześć swemu tak zwanemu trójjedynemu Bogu, czci to, co zna?

Czy przeciwnie, czci coś, czego nie zna?

Skąd można się o tym dowiedzieć?

Z natchnionych Pism Hebrajskich i natchnionych Pism Greckich.

W żadnej części składowej tej Księgi nie znajdziemy wyrażenia „trójjedyny Bóg”, ani słowa „Trójca”; nie ma też żadnego biblijnego argumentu na poparcie istnienia rzekomego „Boga w trzech osobach”, a mianowicie: Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego.

Wprost przeciwnie, w odpowiedzi na pytanie:, „Które przykazanie jest pierwsze ze wszystkich?” — Jeszu Chrystus odpowiedział: „Pierwsze brzmi: ‚Słuchaj Izraelu, Pan, nasz Bóg, to jeden Bóg, a ty miłuj Boga twego, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem, i całą swoją siłą’”. W odpowiedzi tej Jeszu przytoczył cytat z Pentateuchu, z księgi 5 Mojżeszowej 6: 4, 5 (Marka 12: 28-30,). Tymczasem chrześcijaństwo nie słucha owego „pierwszego” przykazania, aby czcić jednego Boga.

Chociaż organizacje religijne nie chce tego przyznać, czci ono Boga pojmowanego po pogańsku, czyli triadę bóstw. Ponadto pojęcia o Bogu są w nim tak różnorodne, jak setki sekt religijnych, na które się rozpadło.

Któż, więc zdoła podważyć twierdzenie, że chrześcijaństwo czci to, czego nie zna?

Za pomocą tego systemu religijnego nie można osiągnąć zbawienia!

Księga Objawieni 4:9 do 5:13 wskazuje, że Bóg Wszechmocny, który zasiada na tronie, jest tylko jedną Osobą, a nie trzema Osobami.

W jaki sposób?

Powiedziano tam, że Bóg Wszechmocny trzyma w ręce zwój opieczętowany siedmioma pieczęciami. Potem ,,Lew, który jest z pokolenia Judy, korzeń Dawida’’ staje przed Bogiem Wszechmocnym i bierze zwój z Jego reki. Następnie ku chwale tego Baranka zostaje zaśpiewana nowa pieśń: ,,Był zabity, a krwią swoją odkupiłeś Bogu ludzi z każdego pokolenia i języka, i ludu, i narodu i uczyniłeś ich ród królewski i kapłanami Boga naszego, i będą królować na ziemi’’.

Potem wszystkie stworzenia w niebie i na ziemi mówią razem do Boga Wszechmocnego, który zasiada na tronie, i do Baranka, Lwa z pokolenia Judy: ,,Temu, który zasiada na tronie i Barankowi niech będzie błogosławieństwo i cześć i chwała, i moc na wieki wieków’’. Każdy spostrzegawczy czytelnik dostrzeże tu wyraźną różnicę miedzy Bogiem Wszechmogącym a Barankiem, to znaczy przybywającym w niebie, wywyższonym Jeszu Pomazańcem. Ponadto nie ma tu wzmianki o Duchu świętym, nie ma żadnego symbolu Ducha świętego, ani nie śpiewa się ku jego czci pieśni pochwalnej.

W tym cudownym widzeniu danym apostołowi Janowi, występują więc tylko dwie osobistości, a nie trzy, i jedną z tych dwóch osobistości jest sam ,,Bóg Wszechmogący,,. W całej pozostałej treści danego Janowi Objawienia, uwydatnia się różnica miedzy zasiadającym na tronie Bogiem Wszechmogącym a Barankiem, <<jego Chrystusem>>, przy czym duch święty jest pominięty.

Dzięki temu Jeszu Pomazaniec ma także przywilej być ,,jedynym pośrednikiem,, miedzy Bogiem a ludźmi. (1Tym 2: 5, 6; Hebrajczyków 8: 6 do 9: 28) W roli pośrednika miedzy Bogiem a ludźmi Jeszu Pomazaniec jest podobny do proroka Mojżesza, który w dawnym przymierzu Prawa pośredniczył Bogiem a Israelem.

W Galatów 3: 19, 20 apostoł Paweł napisał: ,, 19 Na cóż więc Prawo? Zostało ono dodane ze względu na wykroczenia aż do przyjścia Potomka, któremu udzielono obietnicy; przekazane zostało przez aniołów; podane przez pośrednika. 20 Pośrednika jednak nie potrzeba, gdy chodzi o jedną osobę, a Bóg właśnie jest sam jeden". W myśli tej zasady biblijnej, Jeszu Pomazaniec, jako Pośrednik nie załatwiał spraw z sobą samym, jak gdyby był dwiema osobami i jak gdyby pośredniczył między sobą. Nie mógł tego robić, gdyż jest tylko jedną Osobą. On pośredniczył miedzy społecznością powołanych a Bogiem, który jest ,,tylko jeden”, i który wobec tego nie jest trzema osobami, przy czym Bóg Ojciec, jest wyższy, niż Jego Pośrednik, Jeszu Pomazaniec.

Izajasza 61: ,, 1 Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; 2 aby obwieszczać rok łaski Pańskiej, i dzień pomsty naszego Boga; aby pocieszać wszystkich zasmuconych".

Bóg, jako Wysyłający i Namaszczający jest większy, niż namaszczony Jeszu, Posłaniec: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał" (Jana 13: 16). Jeszu był sługą Tego, którego wolę spełniał. (Rz 6: 16; Iż 42: 1-5)

,, 15 Gdy się Jeszu dowiedział o tym, oddalił się stamtąd. A wielu poszło za Nim i uzdrowił ich wszystkich. 16 Lecz im surowo zabronił, żeby Go nie ujawniali. 17 Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 18 Oto mój Sługa; którego wybrałem, Umiłowany mój, w którym moje serce ma upodobanie. Położę ducha mojego na Nim, a On zapowie prawo narodom. 19 Nie będzie się spierał ani krzyczał, i nikt nie usłyszy na ulicach Jego głosu. 20 Trzciny zgniecionej nie złamie ani knota tlejącego nie dogasi, aż zwycięsko sąd przeprowadzi. 21 W Jego imieniu narody nadzieję pokładać będą,,.

I rzeczywiście Pan nasz Jeszu powiedział do swych uczniów: ,,Ojciec mój większy jest niż ja”(Jana 14: 28).

Apostoł Paweł poparł to oświadczenie Jeszu Pomazańca, gdy napisał: ,,Głową Chrystusa – Bóg”(1Kor 11: 3 BT).

,,Jeden jest Pan [Jeszu Chrystus], jedna wiara, jedno zanurzenie, jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich”. Który jest i działa ponad wszystkimi, poprzez wszystkich we wszystkich” (Ef 4: 4-6 BT).

Jest tylko jeden Bóg i Ojciec wszystkich, a ponieważ ten Bóg nie ma sobie równego, gdyż jest ponad wszystkimi, więc podlega Mu również jego Syn Jeszu Pomazaniec.

Ps. Jeżeli więc chodzi o tę, tajemnicę Trójcy Przenajświętszą', to Biblia święta nic o tym nie mówi, bo czegoś takiego w ogóle nie ma.

nike
Posty: 11540
Rejestracja: 05 sie 2006, 23:59

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: nike »

kris0069 ja lubię czytać krótkie posta na które mam odpowiedzieć, bo jak zacznę odpowiadać na ten twój wykład, to przynajmniej mi zejdzie kilka godzin, z tego też powodu nawet się za niego nie zabieram żeby przeczytać.
W takim długim referacie można odpowiedzieć na dwa lub trzy zapytania jeżeli się chce dokładnie coś napisać, możemy popisać o trójcy ale tak jak mówię.

chryzolit
Posty: 4264
Rejestracja: 19 maja 2013, 20:09
Kontakt:

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: chryzolit »

kris0069
Cóz powiedzieć-świetnie,bo biblijnie.
Pozdrawiam.

RM
Posty: 3679
Rejestracja: 20 mar 2012, 20:37

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: RM »

Ja lubię czytać długie posty, pod warunkiem, że są napisane sensownie i logicznie. Więc post Krisa mi się podobał, aczkolwiek chciałbym wyrazić krytyczne refleksje na zapodany temat.

Otóż, objawianie prawdy w pismach ma charakter progresywny. Poza pierwszymi rozdziałami ks. Rodzaju, które zawierają treści uniwersalne i ponadczasowe, objawianie prawdy postępuje stopniowo i kolejne odsłony weryfikują i korygują wcześniejsze wierzenia. Nie możemy postawić znaku równości pomiędzy treściami pochodzącymi od Mojżesza, a słowami Jezusa. Oczywiście, są tacy, którzy tak robią, a nawet stawiają Mojżesza ponad Jezusa i nie ma na to rady, dopóki sami się nie opamiętają.
Zatem Mojżesz objawił Boga pojmowanego jako jedyny. Stąd mamy wszelakie unitariańskie koncepcje (błędne i pozbawione duchowego poznania).
Jezus objawił Ojca pojmowanego jako jedność, głównie jedność Ojca i Syna. Jednak Jezus pozostawił też otwartą furtkę do dalszego objawienia, którego dokonuje Duch Prawdy. Stąd, tradycyjne Chrześcijaństwo stworzyło wizję Trójcy.
Zarówno unitariańska koncepcja Boga wyłącznie jedynego, jak i koncepcja chrześcijańskiej Trójcy, są błędne. Błędne w sensie niepełne, niekompletne. Ale koncepcja unitariańska jest wielokrotnie bardziej błędna, niż koncepcja Trójcy. Dlaczego? - ponieważ koncepcja Trójcy zawiera w sobie aksjomat jedności, zaś Unitarianie promują Boga samotnego, niedostępnego, pozostającego poza zasięgiem innych istot.
Bóg to jest pojęcie wyrażające cechy i prerogatywy istoty (istot) będących w określonym stanie. Bóg nie jest formą pojmowaną w sensie osobowym. Tak, jak człowiek jest pojęciem, a nie konkretną osobą. Konkretną osobą jest kobieta, mężczyzna, dziecko, i każde z nich zawiera w sobie określony pakiet cech człowieczeństwa. Ale mężczyzna sam w sobie nie jest człowiekiem, w znaczeniu pełni, kompletności. Aby mężczyzna osiągał pełnię człowieczeństwa, stał się kompletnym człowiekiem, potrzebuje relacji jedności z kobietą, poprzez którą relację następuje uzupełnienie i dopełnienie cech człowieczych w nim, do stanu kompletności, całości, pełni.
Podobnie jest z pojęciem "Bóg". W centrum jest Ojciec, który jest głową (źródłem życia), następnie treści pochodzące od Niego przenikają przez Jezusa do nas, lub do Ducha Prawdy, który inspiruje ludzi. "Głowa", wbrew unitariańskiemu przekonaniu, nie oznacza szefa, ale źródło (w znaczeniu źródło życia). Zatem sens pojmowania boskości wyraża się w jedności, całkowitej symbiozie ze źródłem, czyli Ojcem. Dlatego koncepcja Trójcy, chociaż błędna i duchowo zwichrowana, jest nieporównywalnie lepsza od koncepcji boga unitariańskiego, ze względu na centralne znaczenie jedności w tej trynitarnej koncepcji. Zaś jedność jest dla Unitarian pojęciem zupełnie obcym i pozostającym poza ich percepcją.
Jan napisał (1J 3,2): Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Tak więc to jest kolejna z tajemnic, kim będziemy i do czego zmierzamy. Pomazaniec prowadzi nas do boskości, do jedności z Ojcem i pełnej symbiozy w relacji z Nim. Więc jaki będzie Bóg, kiedy się to staje? Bóg będzie jednością mnogości, całością wielości. Już nie trójcą, ale w żadnym wypadku nie jednością pojmowaną na sposób unitariański.
Zatem Trójca jest w progresji objawiania prawdy, etapem do zrozumienia pełni poznania Ojca (pominąłem Matkę, aby uprościć treść), który jest jednością wielości.

Nieziem
Posty: 772
Rejestracja: 25 sty 2021, 23:47

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Nieziem »

RM pisze:
01 sie 2021, 11:28
...
Jezus objawił Ojca pojmowanego jako jedność, głównie jedność Ojca i Syna.
...
Bóg to jest pojęcie wyrażające cechy i prerogatywy istoty (istot) będących w określonym stanie. Bóg nie jest formą pojmowaną w sensie osobowym. Tak, jak człowiek jest pojęciem, a nie konkretną osobą. Konkretną osobą jest kobieta, mężczyzna, dziecko, i każde z nich zawiera w sobie określony pakiet cech człowieczeństwa. Ale mężczyzna sam w sobie nie jest człowiekiem, w znaczeniu pełni, kompletności. Aby mężczyzna osiągał pełnię człowieczeństwa, stał się kompletnym człowiekiem, potrzebuje relacji jedności z kobietą, poprzez którą relację następuje uzupełnienie i dopełnienie cech człowieczych w nim, do stanu kompletności, całości, pełni.
Podobnie jest z pojęciem "Bóg". W centrum jest Ojciec, który jest głową (źródłem życia), następnie treści pochodzące od Niego przenikają przez Jezusa do nas, lub do Ducha Prawdy, który inspiruje ludzi. "Głowa", wbrew unitariańskiemu przekonaniu, nie oznacza szefa, ale źródło (w znaczeniu źródło życia). Zatem sens pojmowania boskości wyraża się w jedności, całkowitej symbiozie ze źródłem, czyli Ojcem. Dlatego koncepcja Trójcy, chociaż błędna i duchowo zwichrowana, jest nieporównywalnie lepsza od koncepcji boga unitariańskiego, ze względu na centralne znaczenie jedności w tej trynitarnej koncepcji. Zaś jedność jest dla Unitarian pojęciem zupełnie obcym i pozostającym poza ich percepcją.
Jan napisał (1J 3,2): Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. Tak więc to jest kolejna z tajemnic, kim będziemy i do czego zmierzamy. Pomazaniec prowadzi nas do boskości, do jedności z Ojcem i pełnej symbiozy w relacji z Nim. Więc jaki będzie Bóg, kiedy się to staje? Bóg będzie jednością mnogości, całością wielości. Już nie trójcą, ale w żadnym wypadku nie jednością pojmowaną na sposób unitariański.
Tytuł wątku jest sformułowany tendencyjnie, gdyż dopuszcza tylko dwie opcje pojmowania Boga: jako jedną Osobę, albo jako trzy Osoby. Uważam, że całkiem prawdopodobne jest istnienie innej, tj. trzeciej opcji.
Rodz.1,26-27
rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam....
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.

Bóg stwarzając człowieka stworzył go jako mężczyznę i kobietę. Nie stworzył dwóch ludzi, ale jednego człowieka, jako uzupełniające się dwie osoby. A skoro zostało to uczynione "na obraz Boga", znaczy to tyle, że Bóg jako Jeden "składa się" z więcej niż jednej "osoby", może jako związek Ojca i Syna, albo jeszcze inaczej.
Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela Mat.19,4-6
Mezczyzna i kobieta, jako dwie osoby, w oczach Boga, i Pana Jezusa, stanowią jedno ciało, jednego "pełnego" człowieka.

Awatar użytkownika
Queza
Posty: 5599
Rejestracja: 30 mar 2012, 17:52
Lokalizacja: Bieszczady

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Queza »

W wierzeniach Azteków funkconuje termin Podwójny Bóg Stwórca, który się składa z pierwiastka męskiego i pierwiastka żeńskiego; tak zwany Pan Dwoistości i tak zwana Pani Dwoistości.
Words don't come easy to me.

Wiedźmin123
Posty: 410
Rejestracja: 12 cze 2015, 17:03

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Wiedźmin123 »

Trójca Święta to trzy boskie osoby tożsame istotą natomiast różne pod względem mocy ,chwały władzy i panowania, pierwszą osoba Trójcy Świętej jest Bóg Ojciec, drugą Syn Boga Jezus Chrystus a trzecią Duch Święty, Wszystkie decyzje które zapadają na Radzie Nieba są zawsze jednomyślnie podejmowane przez Trójce Świętą. Trójca Święta to najpotężniejsza unia miłosna we wszechświecie.

Awatar użytkownika
Queza
Posty: 5599
Rejestracja: 30 mar 2012, 17:52
Lokalizacja: Bieszczady

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Queza »

Wiedźmin123 pisze:
28 maja 2023, 12:27
Wszystkie decyzje które zapadają na Radzie Nieba są zawsze jednomyślnie podejmowane przez Trójce Świętą. Trójca Święta to najpotężniejsza unia miłosna we wszechświecie.
Skąd Ty wiesz o jakiś radach w Niebie, Unii miłosnej? Przecież to są informacje wyssane z palca.
Words don't come easy to me.

Wiedźmin123
Posty: 410
Rejestracja: 12 cze 2015, 17:03

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Wiedźmin123 »

Nie ważne skąd wiem, taka jest rzeczywistość Królestwa Niebieskiego.

Awatar użytkownika
Queza
Posty: 5599
Rejestracja: 30 mar 2012, 17:52
Lokalizacja: Bieszczady

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Queza »

Wiedźmin123 pisze:
28 maja 2023, 12:40
Nie ważne skąd wiem, taka jest rzeczywistość Królestwa Niebieskiego.
Myślę, że zmyślasz i siejesz nieprawdziwe informacje.
Words don't come easy to me.

Wiedźmin123
Posty: 410
Rejestracja: 12 cze 2015, 17:03

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Wiedźmin123 »

Nie jest moją intencją zmyślanie.

Awatar użytkownika
Queza
Posty: 5599
Rejestracja: 30 mar 2012, 17:52
Lokalizacja: Bieszczady

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Queza »

Wiedźmin123 pisze:
28 maja 2023, 12:48
Nie jest moją intencją zmyślanie.
Ale tak wychodzi.
Words don't come easy to me.

Wiedźmin123
Posty: 410
Rejestracja: 12 cze 2015, 17:03

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Wiedźmin123 »

Nic nie wychodzi, to że czegoś nie wiesz albo o tym nie słyszałaś to jeszcze nie znaczy że nie istnieje.

Awatar użytkownika
Queza
Posty: 5599
Rejestracja: 30 mar 2012, 17:52
Lokalizacja: Bieszczady

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Queza »

Wiedźmin123 pisze:
28 maja 2023, 12:52
Nic nie wychodzi, to że czegoś nie wiesz albo o tym nie słyszałaś to jeszcze nie znaczy że nie istnieje.
Gdzieś czytałam, że obecność Boga nie tylko zostanie udowodniona, ale objawi się samo przez się.
Words don't come easy to me.

Awatar użytkownika
Bobo
Posty: 16482
Rejestracja: 03 mar 2007, 17:12

Re: Bóg – jedna Osoba, czy trzy Osoby jednym Bogiem?

Post autor: Bobo »

Wiedźmin123 pisze:
28 maja 2023, 12:52
Nic nie wychodzi, to że czegoś nie wiesz albo o tym nie słyszałaś to jeszcze nie znaczy że nie istnieje.
A jak się dowiedzieć lub usłyszeć że coś istnieje (w tym przypadku Trójca)?
Oszołomstwu mówię NIE!

ODPOWIEDZ

Wróć do „Trójca Święta”