8. Po 1000-letnim Królestwie

Nauczania o czasach i rzeczach ostatecznych, czyli o śmierci i zmartwychwstaniu, o powtórnym przyjściu Chrystusa i sądzie, o niebie, zatraceniu wiecznym.

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
Quster
Posty: 3417
Rejestracja: 26 maja 2006, 23:37
Kontakt:

8. Po 1000-letnim Królestwie

Post autor: Quster »

PO TYSIĄCLETNIM KRÓLESTWIE

I. WYPUSZCZENIE SZATANA Z OTCHŁANI PO UPŁYWIE 1000 LAT
Obj. 20:7-8
- w 1000 letnim Królestwie urodzi się wielu ludzi, którzy się nie nawrócą i to oni zostaną zwiedzeni.
- określenie „Gog i Magog” sugeruje powszechność zwiedzenia i nienawiść skierowaną na Izrael
- każdy człowiek (również urodzeni w Milenium) będzie miał możliwość buntu
Obj. 20:9
- ostatnia rewolta zakończy się klęską i ogień pochłonie buntowników
Obj. 20:10
- diabeł zostanie wrzucony do miejsca swego przeznaczenia (jezioro ogniste)
- tam będą dręczeni na wieki wieków

II. WRAZ Z KOŃCEM MILENIUM NASTĄPI PRZEKAZANIE WŁADZY BOGU OJCU
I Kor. 15:24-28
- Mesjasz musi panować dotąd, aż nie zostanie zniszczony ostatni wróg ludzkości, jakim jest śmierć fizyczna.
- śmierć fizyczna istniała jeszcze w Milenium, ale po strąceniu szatana na zawsze do jeziora ognistego śmierć zostaje już pokonana (karą za grzech jest śmierć)
- w tym momencie wszystko zostanie poddane pod stopy Mesjasza

II. SĄD PRZED WIELKIM BIAŁYM TRONEM
Obj. 20:11
- ponieważ Ojciec przekazał wszelki sąd Synowi [Jan 5:22], prawdopodobnie to Syn siedzi na Tronie.
I Kor. 15:53-55
- skażona ziemia i skażone niebo przeminęły, aby to, co skażone, mogło oblec się w nieskażone
Obj. 20:12-13
- sąd odbywa się na podstawie zapisu w Księdze Żywota oraz na podstawie zapisów w indywidualnej księdze każdego ze zmartwychwstałych. Śmierć i hades (miejsce przebywania potępionych aż do dnia sądu) wydały umarłych. Brak zapisu w Księdze Żywota powoduje wrzucenie do jeziora ognistego i cierpienia proporcjonalne do uczynków [Obj. 20:15]
Obj. 20:14
- śmierć i hades nie będą już ani groźne, ani potrzebne. Zostaną wrzucone do jeziora ognistego (to jest druga śmierć)
... wiara, która jest czynna ... Gal. 5:6

NIEBO - Chrześcijanie tyle mówią o niebie, ponieważ Nowy Testament głosi niebo jako nadzieję dla wierzących (1 Piotra 1:4; Kolosan 1:5; Hebrajczyków 3:1). Mówienie o niebie nie wyklucza wiary w życie na ziemi, ponieważ niebo jest tam, gdzie jest Bóg. Gdy Bóg zstąpi między ludzi i zamieszka wśród nich, to tam będzie też niebo (Objawienie 21:1-5). Wielu komentatorów uważa, że niebo i ziemia staną się jednym.

DUSZA NIEŚMIERTELNA - Ks. Wincenty Granat napisał: "Tylko Bóg jest nieśmiertelny z całej istoty swego bytu, tj. nigdy nie może przestać istnieć; wszystko poza Nim jest przygodne, może tedy zniknąć, a więc z tej racji jest śmiertelne. Mówiąc o nieśmiertelności duszy ludzkiej mamy na uwadze jej naturę nie zawierającą w sobie pierwiastków wewnętrznego rozkładu, czyli z tego względu nie podlegającą śmierci. Mimo to dusza ludzka jako byt przygodny mogłaby przestać istnieć, jeśli Bóg nie powstrzymywałby jej stale w bytowaniu i działaniu" ("Eschatologia", s. 79).

Obrazek

"Bo wasze myśli nie są moimi myślami (...) jak niebiosa przewyższają ziemie, tak (...) moje myśli – wasze myśli." Izajasza 55:8-9

"W (...) dyskusji jest mnóstwo sloganów, które nie powinny zastępować myślenia" LB

adzient
Posty: 1912
Rejestracja: 06 cze 2009, 12:25
Lokalizacja: Elblag

Post autor: adzient »

Witaj.


Sądzę ,że szatan będzie związany na 1000 lat w otchłani
(Ap 20,3) ,czyli na ziemi.
Otchłań -była to ziemia bez formy ,przed powstaniem na niej życia .Przypomina to Ziemię z ks. Rodzaju.Rozumiem ,że Ziemia po Armagedonie przybierze taką formę .Tam będzie związany Szatan.Ludzie zbawieni w okresie 1000 lat będą w niebie :
Jan 14,1-3;Hebr 11,10;12,22;Ef 2,6 ;Gal 4,26;1 Tes 4,17oraz :
"Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa,który przemieni znikome ciało nasze w postać, podobną do uwielbionego ciała swego..."-Fil 3,20-21
"Otwórzcie bramy, niech wejdzie naród sprawiedliwy, który dochowuje wierności"Iz 26,2
Zabranie wiernych na 1000 lat do nieba " W domu Ojca mego wiele jest mieszkań;... Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli" Jan 14,2-3)"w domu Ojca " i "wezmę was do siebie"
Pismo "mówi",że Ojciec mieszka w niebie (Mt 6,9)

Szatan nie będzie mógł nikogo zwodzić,bo bezbożni poginą w Armagedonie,a wierzący będą w tym czasie w niebie sądzić ich (bezbożnych oraz upadłych aniołów -1Kor 6,2-3;Ap 20,4.6).

Ale na czym ma polegać owo związanie? Bóg da szatanowi 1000 lat aby zastanowił się nad tym,czego dokonał.Będzie to część jego kary.Na czym będzie polegała ta kara :
"Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców. Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo. Ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. W bryły rozleci się ziemia, w kawałki rozpadnie się ziemia, zatrzęsie się i zachwieje się ziemia. Wkoło zatacza się ziemia jak pijany i kołysze się jak budka nocna. Zaciążyło na niej jej przestępstwo, tak że upadnie i już nie powstanie"(Iz 24)-Ziemia będzie wyjęta spod praw fizyki Iz24,19-20 ;Będzie pustynią bez ludzi żywych ,ptaków Jer4,23-24
Jest to czas po Armagedonie
"Umie Pan wyrwać pobożnych z pokuszenia, bezbożnych zaś zachować (umarłych) na dzień sądu celem ukarania,"2 Pio 2,9
"będą zebrani (bezbożni) razem jak więźniowie w lochu, i będą zamknięci w więzieniu, i po wielu dniach będą ukarani"Iz 24.22
-szatan będzie czekał na ogłoszenie wyroku"Kraina umarłych zadrżała w dole przez ciebie, by wyjść na twoje spotkanie, gdy przyjdziesz, Twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych. Twoim posłaniem zgnilizna, a robactwo twoim okryciem. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści."Iz 14
-Szatan będzie czekał na karę wśród trupów ,bo :
"Zabitych przez Pana będzie w owym dniu od krańca ziemi po kraniec; nie będzie się ich opłakiwać ani zbierać, ani grzebać, będą jako gnój na roli."Jer 25,33
"Wszyscy królowie narodów spoczywają w chwale, każdy w swoim grobowcu, a ty zostałeś wyrzucony ze swojego grobu, jak twór obrzydły, pokryty pomordowanymi, przebitymi mieczem, stratowany jak ścierwo"Iz 14
-Będzie pragnął umrzeć ,ale nie będzie mógł :"Z tymi, którzy zstępują do kamiennego grobowca, ty nigdy nie złączysz się w grobie,"Iz 14,20

"A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony."Ap20,7
-Po 1000-leciu nastąpi 2-ie zmartwychwstanie :
"A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie"Ap 20,5."I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali"Ap 20,13
-Pan wzbudzi bezbożnych celem otrzymania kary :
"i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich"Ap 20,13 c.d. .Ci, "którzy pełnili złe czyny (pójdą)-na zmartwychwstanie potępienia"Jan 5,29 (BT)"dla ciebie budzi duchy wszystkich zmarłych władców ziemi, wszystkim królom narodów każe wstać z ich tronów, ci zaś wszyscy razem odzywają się i mówią do ciebie: Także ty zasłabłeś jak my, z nami się zrównałeś"Iz 14,9-10
Jest nawet zanotowana ich reakcja na widok Szatana :"Ci, którzy cię widzą, spoglądają na ciebie, przypatrują ci się uważnie: Czy to jest ten mąż, który był postrachem ziemi, trząsł królestwami?"Iz 14,16
"Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą; stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki."Ez 28,19

Przypominam,że dzieje się to na ziemi.Zbawieni są jeszcze w niebie.
-Wtedy zstąpi "miasto święte" na ziemię "widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga"Ap 21,2;3,12 Chodzi tu o miasto literalne.

"wyjdzie(szatan), by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski."Ap 20,8
-Zwiedzie dopiero co zmartwychwstałych bezbożnych (wszystkich) .Nie zwiedzie nikogo z wierzących ponieważ nad nimi śmierć już NIE MA MOCY.
"I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane."w.9 (dadzą ostatni dowód,że nie są godni zbawienia ,a szatan ,że 1000 lat nic mu nie dało .Nie miał skruchy.Bóg będzie mógł dopiero wtedy ich ostatecznie unicestwić.
Wtedy to Pan wytłumaczy "sprawy zakryte".Przedstawi cały plan zbawienia.Pokaże co stracili bezbożni.Ogłosi wyrok ."i popadły w gniew narody,(bezbożni) lecz i Twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię (święte miasto). "Ap 11,18
"I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach"Ap 20,11-12
"I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich.";"I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego." Szatan zginie na oczach wierzących.
Ciekawe są szczegóły :"wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił; obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. "Ez 28,18
Ostatnio zmieniony 14 lis 2009, 17:38 przez adzient, łącznie zmieniany 3 razy.
"Siedmiu Adwentystów któregoś tam dnia "

adzient
Posty: 1912
Rejestracja: 06 cze 2009, 12:25
Lokalizacja: Elblag

Post autor: adzient »

A tu streszczenie .
Powtórne przyjście Jezusa widzialne dla wszystkich Ap 1,7.8
Ludzkość będzie definitywnie osądzona Mt 16,27 ; 2Tes1,7-9
-Nastąpi pierwsze zmartwychwstanie 1Tes 4,16
(Jezus mówił o dwóch zmartwychwstaniach -Jan 5,28-29)
1-Zmartwychwstanie sprawiedliwych Łk11,14
2-Zmartwychwstanie na potępienie Ap20,5,Dan12.2;2Pio2,9

-Rozpoczyna się tysiącletnie królestwo
Trwać będzie między 1 a 2 zmartwychwstaniem;Ap.20,5-6
Umiejscowione zostanie w niebie zob Jan14,1-3 i Iz 66,1 ,a dokładniej w świętym mieście- Hebr 11,10.16 które znajduje się w niebie Ap 3,12 ; Hebr12,22 (a nie na Ziemi gdyż wszyscy zbawieni zostaną zabrani do nieba 1Tes4,17;Ap21,2;Ef2,6;Fil3,20;

-Ziemia po powtórnym przyjściu będzie zniszczona 2Pio3,12;Hebr1,11-12;Iz34,1-4.7-8
Nikt nie będzie nikogo chował Jer25,33;34,3
Ziemia będzie pustynią bez ludzi żywych ,ptaków Jer4,23-24
"Doszczętnie spustoszona" Iz24,3
Wyjęta spod praw Iz24,19-20 ;
-Szatan będzie "związany" na takiej właśnie Ziemi Ap20,1-3;Iz14,15.18-19;(otchłań to właśnie Ziemia w tym czasie)Zob.2Pio2,9;Iz24,22 (związanie polega na tym ,że nie może on nikogo już kusić Ap20,3 i czeka 1000 lat na wyrok. Ma czas na zastanowienie się. Oczekiwanie na wyrok w takich warunkach jest częścią jego kary.)
-Przez 1000 lat zbawieni będą w niebie uczestniczyć w sądzie nad bezbożnymi Ap20,6; (tymi ,którzy umrą 2-ą śmiercią Ap20,6.14 ;21,8) Mt 19,28;1Kor 6,2-3;
-oraz królować Ez28,17 ; Ap20,4
-Przy końcu 1000 lat Szatan będzie "wypuszczony na krótki czas" Ap 20,3.7
nastąpi 2-ie zmartwychwstanie bezbożnych na potępienie Ap20,5
Szatan będzie mógł ich (bezbożnych) zwieść Ap 20.8 .Miał on 1000 lat na zastanowienie się nad tym ,czego dokonał .Będzie widać ,że żadnych wniosków nie wyciągnął. Da dowód przed całym wszechświatem (nieupadłymi istotami),że nie zasługuje na życie.
W tym czasie zstąpi z nieba Hebr12,22 na Ziemię (bo tu jest jego miejsce) miasto Ap 21,2 ;3,12
Bezbożni otoczą miasto w którym będą zbawieni Ap20,9;21,2
Ci ,którzy otoczą miasto święte to sami grzesznicy Ap 22,15
Bóg wytraci niewierzących (2-a śmierć) oraz buntowników.Ap20,6.10.14
Stworzy nową Ziemię . Ap 21,1
Jezus zostanie królem nad swoimi zbawionymi Ap 19,14-16 ; 21,3
Następuje wesele Baranka Ap 19,17
-Wielka uczta Ap19,9Iz 25,6 ;Łk 14,15;12,37 w starożytności trwała 7 dni –Es1,5

Pozdrawiam
"Siedmiu Adwentystów któregoś tam dnia "

ODPOWIEDZ

Wróć do „Eschatologia”