Dom rodzinny i rodzina Jezusa ...

Dział do wszelkich dyskusji na tematy historii terenów opisanych w Piśmie Świętym

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Re: Dom rodzinny i rodzina Jezusa ...

Post autor: George »

Czyim synem był Chrystus ?
Dosyć ciekawie (choć nie do końca ponieważ polityczno-religijnie to skorygowano) opisane jest to w 'Rodowodzie'
Polecam

http://en.rodovid.org/wk/Person:156202

Parents
# Joseph II Phasael (Josephus Phaselus) [Herodian] b. -40

# Miryam Al Imran (Il Araunah) (Parthénos) [House of David - Araunah] b. 8 September -15? d. ~ 42


Miryam was dedicated by her mother Hannah to service at the temple at Sepphoris where she was raised as a young novice under the care of her uncle. Not just an ordinary priestess given over to active service in the Greek fashion, she was instead raised to serve as a virgin oracle. Before her coming of age lots were cast by the priests to determine her guardian when she came of age. It was determined that the man should have an honorable character and be of noble birth, married, and with a good family. The lot fell to Joseph II the grandson of Joseph Phasael the Ephraimite Governor of Jerusalem whose wife was Salome the daughter of Herod the Great. It is interesting to note that Salome accompanied the holy family on their trip to Egypt.
House of Al Imran

The house of Imran is a reference by Arameans to <Hebrews (Hyksos)> who emigrated to Egypt and then returned from Egypt to the Levant around <1500 BC > as opposed to those descendants of Abraham who did not immigrate to Egypt but who had remained in the Levant the entire time, and those <Jews> had returned to the levant following the Babylonian captivity.

The invocation of the house of Imran is to legitimize the mission of the Messiah as a legitimate reformer whose priestly connections as "ordained in the womb" were inherited from his mother Mary (since he was spontaneously begotten by God and had no earthly father.)
Al Imran is both a broader classification in terms of encompassing the entire nation of the Hebrews <Hyksos - not Israelites> who returned from Egypt and narrower in terms of referring to priestly authority. In function it corresponds roughly to the term "House of David" which denotes Kingly authority. The Herodians would not have been called Al Imran since they had become Persian creole through intermarriage with the the Assyrian lineages.
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Re: Dom rodzinny i rodzina Jezusa ...

Post autor: George »

Czyim synem był Chrystus?

Dosyć ciekawie (choć nie koniec do powodu politycznego-religijnie do zastosowaniano) tworzy się w 'Rodowodzie'

Polecam

http://en.rodovid.org/wk/Person:156202

Rodzice
# Józef II Fazael (Josephus Phaselus) [Herodian] ur. -40

# Miryam Al Imran (Il Arauna) (Parthénos) [Dom Dawida - Arauna] ur. 8 września -15? d. ~ 42


Miryam została oddana przez swoją matkę Hannę do służby w świątyni w Sepphoris, gdzie wychowywała się jako młoda nowicjuszka pod opieką wuja.

Nie była tylko zwykłą kapłanką oddaną do czynnej służby na grecki sposób, ale została wychowana, by służyć jako dziewicza wyrocznia.

Zanim osiągnęła pełnoletność, księża rzucili losy, aby wyznaczyć jej opiekuna, gdy osiągnie pełnoletność.

Postanowiono, że mężczyzna powinien mieć honorowy charakter i być szlachetnie urodzony, żonaty i z dobrej rodziny.

Los padł na Józefa II, wnuka Józefa Fazaela, efraimickiego namiestnika Jerozolimy, którego żoną była Salome, córka Heroda Wielkiego.

Warto zauważyć, że Salome towarzyszyła świętej rodzinie w ich podróży do Egiptu.
Dom Al Imrana

Dom Imrana jest odniesieniem Aramejczyków do <Hebrajczyków (Hyksosów)>, którzy wyemigrowali do Egiptu, a następnie powrócili z Egiptu do Lewantu około <1500 pne>, w przeciwieństwie do tych potomków Abrahama, którzy nie wyemigrowali do Egiptu, ale którzy pozostali w Lewancie przez cały czas, a ci <Żydzi> powrócili do Lewantu po niewoli babilońskiej.

Wezwanie domu Imrana ma na celu legitymizację misji Mesjasza jako prawowitego reformatora, którego koneksje kapłańskie jako „wyświęcone w łonie matki” zostały odziedziczone po jego matce Marii (ponieważ został spontanicznie poczęty przez Boga i nie miał ziemskiego ojca).

Al Imran jest zarówno szerszą klasyfikacją, jeśli chodzi o objęcie całego narodu Hebrajczyków <Hyksosów - nie Izraelitów>, którzy powrócili z Egiptu, jak i węższą, jeśli chodzi o odniesienie do władzy kapłańskiej.

Pod względem funkcji odpowiada z grubsza terminowi „Dom Dawida”, który oznacza władzę królewską.

Herodianie nie nazywaliby się Al Imran, ponieważ stali się perskimi kreolami poprzez małżeństwa mieszane z liniami asyryjskimi.
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

ODPOWIEDZ

Wróć do „Historia ziem biblijnych”