SPRZECZNOŚCI DOTYCZĄCE SALOMONA

Sprzeczności w Biblii, krytyka etyki biblijnej itp.
Dział przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy nie wierzą w boskie natchnienie Biblii. Obowiązuje wewnętrzny regulamin

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Post autor: Pokoja »

RN pisze:ILU SALOMON MIA£ ZWIERZCHNIKÓW PE£NOMOCNIKÓW :?:
LUB
ILU SALOMON MIA£ WY¯SZYCH URZÊDNIKÓW
:?:

PIERWSZA KSIÊGA KRÓLEWSKA 9. 23. PRZEK£AD NOWEGO ¦WIATA

''To byli zwierzchnicy pe³nomocników ustanowionych nad dzie³em Salomona, piêciuset piêædziesiêciu ( 550 ), prze³o¿eni nad lud¼mi, którzy byli zajêci tym dzie³em.

DRUGA KSIÊGA KRONIK 8. 10. PRZEK£AD NOWEGO ¦WIATA

''To byli zwierzchnicy pe³nomocników nale¿±cych do króla Salomona, dwustu piêædziesiêciu ( 250 ), prze³o¿eni nad ludem.

....................................................................................................................................

PIERWSZA KSIÊGA KRÓLEWSKA 9. 23. BIBLIA TYSI¡CLECIA

'' Salomon mia³ piêciuset piêædziesiêciu ( 550 ) wy¿szych urzêdników zarz±dzaj±cych pracami. Oni to nadzorowali lud wykonuj±cy pracê.

DRUGA KSIÊGA KRONIK 8. 10. BIBLIA TYSI¡CLECIA

''Król Salomon mia³ dwustu piêædziesiêciu ( 250 ) wy¿szych urzêdników, którzy nadzorowali lud.


Okre¶laj±c to porównywalnie, to by³a jakby szerszej pojmowana kadra (550 prze³o¿onych - numery okre¶leñ to 8269 + 5324), a tak¿e ¶ci¶lejsze kierownictwo (250 osób nad prze³o¿onymi - numery okre¶leñ to 8269 + 5324 +5333 dodatkowe)
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sprzeczności w Biblii”