SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O KA¬NI WIECZNEJ - XV

Sprzeczności w Biblii, krytyka etyki biblijnej itp.
Dział przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy nie wierzą w boskie natchnienie Biblii. Obowiązuje wewnętrzny regulamin

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O KA¬NI WIECZNEJ - XV

Post autor: Pokoja »

XV. POTÊPIENIE W ADAMIE NA WIECZNE ZGINIENIE, A WIERZ¡CY W CHRYSTUSA NA ZBAWIENIE - brak sprzeczno¶ci
RN pisze:Jezus ka¿e siê litowaæ, nadstawiaæ drugi policzek, nie przeciwstawiaæ siê z³u, a jednocze¶nie dla niepos³usznych przewiduje ka¼ñ, i to wieczn±.

Ewangelia Mateusza 5. 39. BIZTB

"A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie siê z³emu, a je¶li ciê kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi."

Ewangelia Mateusza 25. 46. BIZTB

"I odejd± ci na ka¼ñ wieczn±, sprawiedliwi za¶ do ¿ycia wiecznego."

Ka¿ñ wieczna ma byæ za zwyk³e, b³ahe wykroczenia, jak np. kto¶ nie da³ piæ ³akn±cemu itp.
Je¿eli bezbo¿ny siê nawróci, to osi±gnie ¿ycie wieczne, ale w stanie poprzednim idzie na wieczne zatracenie. Spojrzysz na miejsce bezbo¿nego, a ju¿ go nie bêdzie. Dlaczego? Dlatego, ¿e siê nawróci. Dym mêki unosz±cy siê na wieki wieków, to pamiêæ po naszych czynach w stanie s³u¿by grzechowi, której nie utracimy nigdy.

Kara spadnie na tych, którzy rozpoznaj± wierz±cych uczniów Pana Jezusa i z tego powodu nie udziel± im nawet najmniejszej pomocy, gdy¿ bêd± czuli zagro¿enie dla swego odstêpczego systemu. Wtedy spadnie na nich "ogieñ", podobnie jak za Eliasza, na tych, którzy uznali go za mê¿a Bo¿ego, a chcieli mu rozkazywaæ. Eliasz wtedy siedzia³ na górze, co jest symbolem wywy¿szenia Chrystusa z Ko¶cio³em.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Post autor: Pokoja »

Skoro brak jest odpowiedzi to mo¿e, zosta³o to ju¿ dobrze zrozumiane, a mo¿e to z powodu uroczysto¶ci, która zajmuje czym innym.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5841
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O KAŹNI WIECZNEJ - XV

Post autor: RN »

Pokoja pisze:XV. POTĘPIENIE W ADAMIE NA WIECZNE ZGINIENIE, A WIERZĄCY W CHRYSTUSA NA ZBAWIENIE - brak sprzeczności
RN pisze:Jezus każe się litować, nadstawiać drugi policzek, nie przeciwstawiać się złu, a jednocześnie dla nieposłusznych przewiduje kaźń, i to wieczną.

Ewangelia Mateusza 5. 39. BIZTB

"A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi."

Ewangelia Mateusza 25. 46. BIZTB

"I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego."

Każń wieczna ma być za zwykłe, błahe wykroczenia, jak np. ktoś nie dał pić łaknącemu itp.
Jeżeli bezbożny się nawróci, to osiągnie życie wieczne, ale w stanie poprzednim idzie na wieczne zatracenie. Spojrzysz na miejsce bezbożnego, a już go nie będzie. Dlaczego? Dlatego, że się nawróci. Dym męki unoszący się na wieki wieków, to pamięć po naszych czynach w stanie służby grzechowi, której nie utracimy nigdy.

Kara spadnie na tych, którzy rozpoznają wierzących uczniów Pana Jezusa i z tego powodu nie udzielą im nawet najmniejszej pomocy, gdyż będą czuli zagrożenie dla swego odstępczego systemu. Wtedy spadnie na nich "ogień", podobnie jak za Eliasza, na tych, którzy uznali go za męża Bożego, a chcieli mu rozkazywać. Eliasz wtedy siedział na górze, co jest symbolem wywyższenia Chrystusa z Kościołem.
W tej sprzeczności jest pokazana amplituda zachowań biblijnego Jezusa. Nie ma co tutaj dorabiać jakiejś zbędnej ideologii, lecz spokojnie porównać cytaty.
Od wręcz utopijnego nie opierania się złu i nadstawiania policzka, co jest jakby podkreśleniem braku jakiegokolwiek odwetu, po każń wieczną. :!:
Powtórzę jeszcze raz każń i to wieczną :shock:
Czy z ust jednego człowieka, który uczy bezgranicznego przebaczania, nie liczenia się ze sobą, a nawet wynagrodzenia tego , który spowodował krzywdę, po nauki wiecznych mąk.

Przecież to nawet największego zwyrodnialca ruszyłoby, gdyby widział nieustanne cierpienie drugiego, błagalnie proszące o litość jęki i pełne cierpienia, strachu i łez oczy.

Ja wcale nie oskarżam w tym momencie Jezusa, bo widząc te wszystkie wykluczające się nauki i zachowania, stanąłem na stanowisku, że lepiej będzie, jak uznam, że nie wiem co tak naprawdę mówił Jezus.
Dlatego też, często pisząc o Jezusie, używam określenia biblijny Jezus, aby dać do zrozumienia, ze piszę tylko o biblijnej kreacji Jezusa.
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O KA¬NI WIECZNEJ - XV

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
Pokoja pisze:XV. POTÊPIENIE W ADAMIE NA WIECZNE ZGINIENIE, A WIERZ¡CY W CHRYSTUSA NA ZBAWIENIE - brak sprzeczno¶ci
RN pisze:Jezus ka¿e siê litowaæ, nadstawiaæ drugi policzek, nie przeciwstawiaæ siê z³u, a jednocze¶nie dla niepos³usznych przewiduje ka¼ñ, i to wieczn±.

Ewangelia Mateusza 5. 39. BIZTB

"A Ja wam powiadam: Nie sprzeciwiajcie siê z³emu, a je¶li ciê kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi."

Ewangelia Mateusza 25. 46. BIZTB

"I odejd± ci na ka¼ñ wieczn±, sprawiedliwi za¶ do ¿ycia wiecznego."

Ka¿ñ wieczna ma byæ za zwyk³e, b³ahe wykroczenia, jak np. kto¶ nie da³ piæ ³akn±cemu itp.
Je¿eli bezbo¿ny siê nawróci, to osi±gnie ¿ycie wieczne, ale w stanie poprzednim idzie na wieczne zatracenie. Spojrzysz na miejsce bezbo¿nego, a ju¿ go nie bêdzie. Dlaczego? Dlatego, ¿e siê nawróci. Dym mêki unosz±cy siê na wieki wieków, to pamiêæ po naszych czynach w stanie s³u¿by grzechowi, której nie utracimy nigdy.

Kara spadnie na tych, którzy rozpoznaj± wierz±cych uczniów Pana Jezusa i z tego powodu nie udziel± im nawet najmniejszej pomocy, gdy¿ bêd± czuli zagro¿enie dla swego odstêpczego systemu. Wtedy spadnie na nich "ogieñ", podobnie jak za Eliasza, na tych, którzy uznali go za mê¿a Bo¿ego, a chcieli mu rozkazywaæ. Eliasz wtedy siedzia³ na górze, co jest symbolem wywy¿szenia Chrystusa z Ko¶cio³em.
Czy z ust jednego cz³owieka, który uczy bezgranicznego przebaczania, nie liczenia siê ze sob±, a nawet wynagrodzenia tego , który spowodowa³ krzywdê, po nauki wiecznych m±k.

Ja wcale nie oskar¿am w tym momencie Jezusa, bo widz±c te wszystkie wykluczaj±ce siê nauki i zachowania, stan±³em na stanowisku, ¿e lepiej bêdzie, jak uznam, ¿e nie wiem co tak naprawdê mówi³ Jezus.
Dlatego te¿, czêsto pisz±c o Jezusie, u¿ywam okre¶lenia biblijny Jezus, aby daæ do zrozumienia, ze piszê tylko o biblijnej kreacji Jezusa.
Jednak nie zadajesz sobie ¿adnego trudu, aby badaæ i znale¼æ sensowne wyja¶nienie pozornej sprzeczno¶ci, tej nawet wygrzebanej przez Ciebie. Nikt, kto ma dobre pobudki w ten sposób nie postêpuje, nie przesadza z krytykanctwem, które przybiera postaæ szyderstwa.

A je¶li chodzi o t± ka¼ñ wieczn±, to gdyby¶ chcia³, to by¶ wiedzia³, ¿e greckie "koladzō" oznacza te¿ "byæ poprawionym". Chodzi wiêc o karcenie, karanie, dla poprawy, a nie o wynaturzony wymys³ cierpieñ w nieskoñczono¶ci. Wiek natomiast nie oznacza nieskoñczono¶ci, a np. 1 000 lat Restytucji.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5841
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O KAŹNI WIECZNEJ - XV

Post autor: RN »

Pokoja pisze:
Jednak nie zadajesz sobie żadnego trudu, aby badać i znaleźć sensowne wyjaśnienie pozornej sprzeczności, tej nawet wygrzebanej przez Ciebie. Nikt, kto ma dobre pobudki w ten sposób nie postępuje, nie przesadza z krytykanctwem, które przybiera postać szyderstwa.

A jeśli chodzi o tą kaźń wieczną, to gdybyś chciał, to byś wiedział, że greckie "koladzō" oznacza też "być poprawionym". Chodzi więc o karcenie, karanie, dla poprawy, a nie o wynaturzony wymysł cierpień w nieskończoności. Wiek natomiast nie oznacza nieskończoności, a np. 1 000 lat Restytucji.
W przekładzie interlinearnym ewangelii Mateusza 25.46. znajduje się słowo kolasin, które ma oznaczać karę - udrękę. Do tego ważne jest następne słowo po kolasin, które brzmi aiōnion co ma oznaczać wieczną
Jak to razem złożysz, wychodzi karcenie - udręka ( każń ) wieczna
Do wglądu
http://biblia.oblubienica.eu/interlinea ... 5/verse/46
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O KA¬NI WIECZNEJ - XV

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
Pokoja pisze:
Jednak nie zadajesz sobie ¿adnego trudu, aby badaæ i znale¼æ sensowne wyja¶nienie pozornej sprzeczno¶ci, tej nawet wygrzebanej przez Ciebie. Nikt, kto ma dobre pobudki w ten sposób nie postêpuje, nie przesadza z krytykanctwem, które przybiera postaæ szyderstwa.

A je¶li chodzi o t± ka¼ñ wieczn±, to gdyby¶ chcia³, to by¶ wiedzia³, ¿e greckie "koladzō" oznacza te¿ "byæ poprawionym". Chodzi wiêc o karcenie, karanie, dla poprawy, a nie o wynaturzony wymys³ cierpieñ w nieskoñczono¶ci. Wiek natomiast nie oznacza nieskoñczono¶ci, a np. 1 000 lat Restytucji.
W przek³adzie interlinearnym ewangelii Mateusza 25.46. znajduje siê s³owo kolasin, które ma oznaczaæ karê - udrêkê. Do tego wa¿ne jest nastêpne s³owo po kolasin, które brzmi aiōnion co ma oznaczaæ wieczn±
Jak to razem z³o¿ysz, wychodzi karcenie - udrêka ( ka¿ñ ) wieczna
Do wgl±du
http://biblia.oblubienica.eu/interlinea ... 5/verse/46
Wieczny nie oznacza czasu nieskoñczonego, lecz nieokre¶lony. Mo¿e on trwaæ np. 1 000 lat.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5841
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O KAŹNI WIECZNEJ - XV

Post autor: RN »

Pokoja pisze:
RN pisze:
Pokoja pisze:
Jednak nie zadajesz sobie żadnego trudu, aby badać i znaleźć sensowne wyjaśnienie pozornej sprzeczności, tej nawet wygrzebanej przez Ciebie. Nikt, kto ma dobre pobudki w ten sposób nie postępuje, nie przesadza z krytykanctwem, które przybiera postać szyderstwa.

A jeśli chodzi o tą kaźń wieczną, to gdybyś chciał, to byś wiedział, że greckie "koladzō" oznacza też "być poprawionym". Chodzi więc o karcenie, karanie, dla poprawy, a nie o wynaturzony wymysł cierpień w nieskończoności. Wiek natomiast nie oznacza nieskończoności, a np. 1 000 lat Restytucji.
W przekładzie interlinearnym ewangelii Mateusza 25.46. znajduje się słowo kolasin, które ma oznaczać karę - udrękę. Do tego ważne jest następne słowo po kolasin, które brzmi aiōnion co ma oznaczać wieczną
Jak to razem złożysz, wychodzi karcenie - udręka ( każń ) wieczna
Do wglądu
http://biblia.oblubienica.eu/interlinea ... 5/verse/46
Wieczny nie oznacza czasu nieskończonego, lecz nieokreślony. Może on trwać np. 1 000 lat.
Opis z ewangelii Mateusza jest jakby opisem ''sądu'', podziału na potępionych i sprawiedliwych, którzy, jak czytamy Mat. 25. 46. osiągną życie wieczne.
Podobnie z każnią dla potępionych. Tam nie ma nic o tym, że ten opis ma być jakiś czasowy, restytucyjny i ma być preludium do jakiegoś innego sądu.

Wieczny oznacza taki który jest na zawsze
Może słownik coś pomoże

http://sjp.pwn.pl/sjp/;2535812
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O KA¬NI WIECZNEJ - XV

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
Pokoja pisze:
RN pisze:
Pokoja pisze:
Jednak nie zadajesz sobie ¿adnego trudu, aby badaæ i znale¼æ sensowne wyja¶nienie pozornej sprzeczno¶ci, tej nawet wygrzebanej przez Ciebie. Nikt, kto ma dobre pobudki w ten sposób nie postêpuje, nie przesadza z krytykanctwem, które przybiera postaæ szyderstwa.

A je¶li chodzi o t± ka¼ñ wieczn±, to gdyby¶ chcia³, to by¶ wiedzia³, ¿e greckie "koladzō" oznacza te¿ "byæ poprawionym". Chodzi wiêc o karcenie, karanie, dla poprawy, a nie o wynaturzony wymys³ cierpieñ w nieskoñczono¶ci. Wiek natomiast nie oznacza nieskoñczono¶ci, a np. 1 000 lat Restytucji.
W przek³adzie interlinearnym ewangelii Mateusza 25.46. znajduje siê s³owo kolasin, które ma oznaczaæ karê - udrêkê. Do tego wa¿ne jest nastêpne s³owo po kolasin, które brzmi aiōnion co ma oznaczaæ wieczn±
Jak to razem z³o¿ysz, wychodzi karcenie - udrêka ( ka¿ñ ) wieczna
Do wgl±du
http://biblia.oblubienica.eu/interlinea ... 5/verse/46
Wieczny nie oznacza czasu nieskoñczonego, lecz nieokre¶lony. Mo¿e on trwaæ np. 1 000 lat.
Opis z ewangelii Mateusza jest jakby opisem ''s±du'', podzia³u na potêpionych i sprawiedliwych, którzy, jak czytamy Mat. 25. 46. osi±gn± ¿ycie wieczne.
Podobnie z ka¿ni± dla potêpionych. Tam nie ma nic o tym, ¿e ten opis ma byæ jaki¶ czasowy, restytucyjny i ma byæ preludium do jakiego¶ innego s±du.

Wieczny oznacza taki który jest na zawsze
Mo¿e s³ownik co¶ pomo¿e

http://sjp.pwn.pl/sjp/;2535812
O s±dzie ju¿ by³o, o Restytucji to w oparciu o inne teksty, a 1 000 lat to okres wieczny, a oczywi¶cie mo¿e byæ jeszcze d³u¿szy.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O KA¬NI WIECZNEJ &#821

Post autor: Pokoja »

XV. POTÊPIENIE W ADAMIE NA WIECZNE ZGINIENIE, A WIERZ¡CY W CHRYSTUSA NA ZBAWIENIE - brak sprzeczno¶ci

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... 405#379628
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... 772#379662

W Mt. 25:46 zosta³o u¿yte greckie "koladzō", które min. oznacza "byæ poprawionym". Chodzi, wiêc o karcenie, karanie, dla poprawy, a nie o wynaturzony wymys³ cierpieñ w nieskoñczono¶ci. W czasie tego karcenia dla poprawy, dla opornych bêdzie to udrêk±.

Opis z Ewangelii Mateusza jest opisem podzia³u na ³agodnych (owce) i na opornych (koz³y).
Nie dziwcie siê temu, gdy¿ nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach us³ysz± g³os jego; (29) i wyjd± ci, co dobrze czynili, by powstaæ do ¿ycia; a inni, którzy ¼le czynili, by powstaæ na s±d. J. 5:28,29

nast±pi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dz. 24:15

(Pan Jezus Chrystus) bêdzie s±dzi³ ¿ywych i umar³ych, na objawienie i Królestwo jego; 2Tm. 4:1
Ci, którzy swój s±d przeszli zwyciêsko w Wieku Ewangelii, ju¿ nie stan± na s±dzie. Ap. Pawe³ w Dz. 24:15 swoich przeciwników ¯ydów, zaliczy³ do tych, którzy dost±pi± zmartwychwstania. Tak, wiêc tak jak ci, sprawiedliwi z Wieku Ewangelii maj± dost±piæ zmartwychwstania, tak i ci niesprawiedliwi. To wskazuje na fakt, ¿e niesprawiedliwi po przej¶ciu swojego s±du te¿ maj± szansê, ale ka¿dy w swoim porz±dku, 1Kor. 15:24.

Gdy jedne narody, te pokojowo usposobione odziedzicz± Królestwo, przygotowane od za³o¿enia ¶wiata (Mt. 25:34; Ap. 24,26), to te o usposobieniu koz³ów, z³orzecz±ce Chrystusowi (przez z³orzeczenie najmniejszym jego braciom) nie bêd± chodziæ w tym czasie w chwale b³ogos³awionych, lecz przeklêtych, jednak nie na zawsze, gdy¿ Bóg obieca³ Abrahamowi, ¿e w jego potomstwie bêd± b³ogos³awione wszystkie narody ziemi:
I bêdê b³ogos³awi³ b³ogos³awi±cym tobie; a przeklinaj±ce ciê przeklinaæ bêdê: i bêd± b³ogos³awione w tobie wszystkie narody ziemi. Rdz. 12:3
Wiek (aiōnion) z Mt. 25:46 nie oznacza nieskoñczono¶ci, a np. 100 lat próby lub 1 000 lat Restytucji w czasie, którego kto¶ bêdzie cierpia³ przez czas nieokre¶lony. 1 000 lat to okres wieczny, a oczywi¶cie mo¿e byæ jeszcze d³u¿szy, jak Wiek Ewangelii.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sprzeczności w Biblii”