SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - XIX

Sprzeczności w Biblii, krytyka etyki biblijnej itp.
Dział przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy nie wierzą w boskie natchnienie Biblii. Obowiązuje wewnętrzny regulamin

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - XIX

Post autor: Pokoja »

XIX. Z MA£O ZNACZ¡CEGO ZIARNA DU¯E DRZEWO - brak sprzeczno¶ci.
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... 628#379628
RN pisze:Czy ziarno gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Jezus twierdzi, ¿e tak, a to nie jest prawd±.

Ewangelia Marka 4. 31. BIZTB

"Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi."

Mniejsze nasiona od gorczycy ma np. orchidea
Ten tekst jest b³êdnie przet³umaczony. Powinno byæ tak:

Kod: Zaznacz cały

Podobnie (podobne) jak ziarno gorczyczne, które, kiedy to wsiane do ziemi, ca³e jest ma³o znacz±cym nasieniem na ziemi.
Ziarnko gorczycy w chwili wsiania do ziemi jest ma³o znacz±ce, ale, gdy wyro¶nie z niego ro¶lina, to ta staje siê potê¿nym drzewem. Podobnie królestwo Bo¿e na swym pocz±tku by³o ma³oznaczacym "ziarnem:" w sercach prostych ludzi:
my zwiastujemy Chrystusa ukrzy¿owanego, dla ¯ydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan g³upstwo, (24) natomiast dla powo³anych - i ¯ydów, i Greków, zwiastujemy Chrystusa, który jest moc± Bo¿± i m±dro¶ci± Bo¿±. (25) Bo g³upstwo Bo¿e jest mêdrsze ni¿ ludzie, a s³abo¶æ Bo¿a mocniejsza ni¿ ludzie. (26) Przypatrzcie siê zatem sobie, bracia, kim jeste¶cie wed³ug powo³ania waszego, ¿e niewielu jest miêdzy wami m±drych wed³ug cia³a, niewielu mo¿nych, niewielu wysokiego rodu, (27) ale to, co u ¶wiata g³upiego, wybra³ Bóg, aby zawstydziæ m±drych, i to, co u ¶wiata s³abego, wybra³ Bóg, aby zawstydziæ to, co mocne, (28) i to, co jest niskiego rodu u ¶wiata i co wzgardzone, wybra³ Bóg, w ogóle to, co jest niczym, aby to, co jest czym¶, unicestwiæ, (29) aby ¿aden cz³owiek nie che³pi³ siê przed obliczem Bo¿ym. (30) Ale wy dziêki niemu jeste¶cie w Chrystusie Jezusie, który sta³ siê dla nas m±dro¶ci± od Boga i sprawiedliwo¶ci±, i po¶wiêceniem, i odkupieniem, (31) aby, jak napisano: Kto siê chlubi, w Panu siê chlubi³. 1Kor. 1:23-31
Pan Jezus nie obci±¿a³ ludzi sprawami im nieznanymi, takimi jak najmniejsze ziarnko na ziemi. W przypowie¶ciach pos³ugiwa³ siê sprawami prostymi, dobrze im znanymi.
quote="Pokoja"]Du¿e drzewo z ma³o znacz±cego ziarenka gorczycy, to istota problemu o ziarnku gorczycy. Z ma³o znacz±cego ziarenka (z po¶ród innych wysiewanych na polu, czy w ogrodzie), gdy le¿y na ziemi, wyrasta wielkie drzewo.

Z stosunkowo ma³o znacz±cej dzia³alno¶ci prostych ludzi, dla sprawy Królestwa Bo¿ego, Bóg mia³ spowodowaæ, ¿e powstanie potê¿ne Królestwo, które zapewni schronienie potrzebuj±cym zbawienia.

Zacytuje i zajmê siê tekstem z z Mr. 4:31, który wed³ug krytyków ma sugerowaæ, ¿e Pan Jezus nie mia³ pojêcia o istnieniu mniejszych ziaren od ziarnka gorczycy.
Ewangelia Marka 4. 31. BIZTB

"Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi." £k. 13:19; Mt. 13:31
Tekst Mr. 4:31, raczej wskazuje na fakt, ¿e wsiane, ma³o znacz±ce (nie najmniejsze) w ziemi nasionko gorczycy z czasem, gdy wyro¶nie z niego ro¶lina, staje siê potê¿nym drzewem, zapewniaj±cym schronienie. Jest w nim napisane na ziemi, a nie w ogrodzie, ale chodzi o znaczenie nasienia, gdy le¿y ono na ziemi, a nie o to, ¿e jest ono najmniejsze na ziemi.

Przecie¿ Panu Jezusowi nie chodzi³o, o to, ¿e od jego czasu dzia³alno¶æ na rzecz Królestwa Bo¿ego jest najmniejsza na ziemi, skoro o dzia³alno¶ci Jana Chrzciciela powiedzia³, ¿e jest najwiêksza z po¶ród wcze¶niej prowadzonych, gdy¿ on bezpo¶rednio przygotowywa³a drogê Panu Jezusowi:
Zaprawdê powiadam wam: Nie powsta³ z tych, którzy z niewiast siê rodz±, wiêkszy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie Niebios wiêkszy jest ni¿ on. Mt. 11:11
Oznacza to, ¿e najmniejsze zaanga¿owanie siê w sprawie Królestwa od czasu z³o¿enia okupu przez Pana Jezusa Chrystusa jest wiêksze od wcze¶niejszego, wykonywanego przez mê¿ó Bo¿ych, bohaterów wiary. Jest ono wiêksze na podobnej zasadzie jak najmniejsza aktywno¶æ narodzonego cz³owieka jest wiêksza od najwiêkszej aktywno¶ci p³odu, cz³owieka kszta³towanego w ³onie matki (poruszenie siê p³odu Jana Chrzciciela w ³onie El¿biety).
I mówi³ (Pan Jezus): Do czego przyrównamy Królestwo Bo¿e albo jakim podobieñstwem je wyrazimy? Mr. 4:30
Dlatego tak bardzo wa¿ne jest, aby poznaæ prawid³owy sens kontekstu jego w Mr. 4:31, który na podstawie konkordancji Stronga, odczytujê nastêpuj±co:

Kod: Zaznacz cały

Podobnie (podobne) jak ziarno gorczyczne, które, kiedy to wsiane do ziemi, ca³e jest ma³o znacz±cym nasieniem na ziemi
Gdy le¿y na ziemi jest ma³o znacz±ce na niej, ale co z niego wrasta wielkie drzewo!
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: Pokoja »

XIX. Z MA£O ZNACZ¡CEGO ZIARNA DU¯E DRZEWO - brak sprzeczno¶ci.
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... 628#379628
RN pisze:Czy ziarno gorczycy jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Jezus twierdzi, ¿e tak, a to nie jest prawd±.
Szatan przez swoich emisariuszy, modyfikowa³ tekst Pisma ¦wiêtego, a teraz sprawdza komu jest dane w D¦BO, odtworzyæ pierwotny przekaz S³owa Bo¿ego. Dzia³a podobnie jak za czasów Hioba, ale teraz w Internecie obchodzi ziemiê wzd³u¿ i w szerz.
"Szatan wie, ¿e k³amie i wiary sam sobie nie daje, dlatego rad w¶ród ludzi zdania swoje szerzyæ, by je s³ysz±c z ust cudzych, móg³ w nie sam uwierzyæ" A. Mickiewicz
Dlatego tak bardzo wa¿ne jest, aby poznaæ prawid³owy sens Mr. 4:31, który na podstawie konkordancji Stronga, odczytujê nastêpuj±co:

Kod: Zaznacz cały

Podobnie (podobne) jak ziarno gorczyczne, które, kiedy to wsiane do ziemi, ca³e jest ma³o znacz±cym nasieniem na ziemi
Gdy le¿y na ziemi jest ma³o znacz±ce na niej, ale co z niego wrasta wielkie drzewo!
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5847
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: RN »

Pokoja pisze: Gdy leży na ziemi jest mało znaczące na niej, ale co z niego wrasta wielkie drzewo!
No niestety Pokoja, ale żadna gorczyca nie jest drzewem i to na dodatek wielkim :-)
Musisz popracować nad tym.
Tak musisz jakoś ułożyć, żeby nie było słowa ''drzewo'.
Znajdż tam jakieś tłumaczenie, co tam jedno zródło w tą, czy w tą.
Poszczególne słowo, które ma 3 - 4 znaczenia, może przecież mieć i 5 czy 6.
Ale drzewo ma nie być.
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
Pokoja pisze: Gdy le¿y na ziemi jest ma³o znacz±ce na niej, ale co z niego wrasta wielkie drzewo!
No niestety Pokoja, ale ¿adna gorczyca nie jest drzewem i to na dodatek wielkim :-)
Poogl±daj wyszukiwaczu sprzeczno¶ci

https://www.google.pl/search?q=gorczyca ... Bt&dpr=0.9

Mo¿e to do Ciebie przemówi, chocia¿ mo¿e i nie, bo ju¿ to widzia³e¶.

Dwóch mê¿czyzn docieka³o, co za stworzenie siedzi na p³ocie. "K" mówi³, ¿e to kot, a "K-W", ¿e to wrona. W zwi±zku z tym "K" przeprowadzi³ eksperyment przez uderzenie w p³ot kamieniem. Je¿eli to jest wrona, to pofrunie, a je¿eli kot, to zeskoczy. Stworzenie zeskoczy³o, a wtedy "K_W" powiedzia³: jak ¶wiat ¶wiatem, jeszcze nigdy nie widzia³em, aby kot lata³ jak ptak.

A jak Ty rozpoznajesz, czy w podanym Ci linku s± obrazy drzew, czy jakich¶ ro¶linek ozdobnych. Tylko konkretnie proszê, albo przeczytasz: Ops!
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5847
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: RN »

Pokoja pisze:
RN pisze:
Pokoja pisze: Gdy leży na ziemi jest mało znaczące na niej, ale co z niego wrasta wielkie drzewo!
No niestety Pokoja, ale żadna gorczyca nie jest drzewem i to na dodatek wielkim :-)
Pooglądaj wyszukiwaczu sprzeczności

https://www.google.pl/search?q=gorczyca ... Bt&dpr=0.9

Może to do Ciebie przemówi, chociaż może i nie, bo już to widziałeś.

Dwóch mężczyzn dociekało, co za stworzenie siedzi na płocie. "K" mówił, że to kot, a "K-W", że to wrona. W związku z tym "K" przeprowadził eksperyment przez uderzenie w płot kamieniem. Jeżeli to jest wrona, to pofrunie, a jeżeli kot, to zeskoczy. Stworzenie zeskoczyło, a wtedy "K_W" powiedział: jak świat światem, jeszcze nigdy nie widziałem, aby kot latał jak ptak.

A jak Ty rozpoznajesz, czy w podanym Ci linku są obrazy drzew, czy jakichś roślinek ozdobnych. Tylko konkretnie proszę, albo przeczytasz: Ops!
O Salvadorze persice to porozmawiaj z Bartłomiejem :-)

Dam Ci dwie rady Pokoja.

1. Sprzeczności o których ja piszę, nie są moimi sprzecznościami, lecz biblijnymi. To nie ja wymyślam sprzeczności, ja je tylko cytuję. Prawdziwymi ich autorami są sami autorzy biblijni. Ja absolutnie nie mam zamiaru przypisywać sobie czyjegoś dorobku :->

2. W takim rozumieniu, jak chce konserwatyzm religijny, Biblii nikt nigdy nie wyjaśnił i nie wyjaśni, bo tego się nie da zrobić.
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
Pokoja pisze:
RN pisze:
Pokoja pisze: Gdy le¿y na ziemi jest ma³o znacz±ce na niej, ale co z niego wrasta wielkie drzewo!
No niestety Pokoja, ale ¿adna gorczyca nie jest drzewem i to na dodatek wielkim :-)
Poogl±daj wyszukiwaczu sprzeczno¶ci

https://www.google.pl/search?q=gorczyca ... Bt&dpr=0.9

Mo¿e to do Ciebie przemówi, chocia¿ mo¿e i nie, bo ju¿ to widzia³e¶.

Dwóch mê¿czyzn docieka³o, co za stworzenie siedzi na p³ocie. "K" mówi³, ¿e to kot, a "K-W", ¿e to wrona. W zwi±zku z tym "K" przeprowadzi³ eksperyment przez uderzenie w p³ot kamieniem. Je¿eli to jest wrona, to pofrunie, a je¿eli kot, to zeskoczy. Stworzenie zeskoczy³o, a wtedy "K_W" powiedzia³: jak ¶wiat ¶wiatem, jeszcze nigdy nie widzia³em, aby kot lata³ jak ptak.

A jak Ty rozpoznajesz, czy w podanym Ci linku s± obrazy drzew, czy jakich¶ ro¶linek ozdobnych. Tylko konkretnie proszê, albo przeczytasz: Ops!
O Salvadorze persice to porozmawiaj z Bart³omiejem :-)

Dam Ci dwie rady Pokoja.

1. Sprzeczno¶ci o których ja piszê, nie s± moimi sprzeczno¶ciami, lecz biblijnymi. To nie ja wymy¶lam sprzeczno¶ci, ja je tylko cytujê. Prawdziwymi ich autorami s± sami autorzy biblijni. Ja absolutnie nie mam zamiaru przypisywaæ sobie czyjego¶ dorobku :->

2. W takim rozumieniu, jak chce konserwatyzm religijny, Biblii nikt nigdy nie wyja¶ni³ i nie wyja¶ni, bo tego siê nie da zrobiæ.
Oni wiedzieli, co nale¿y uczyniæ, aby poszukiwaczy m±dro¶ci w Pi¶mie ¦wiêtym zraziæ do niego. Dostrzeg³em wyra¼nie, ¿e jak dotychczas, to im siê uda³o to w stosunku do Ciebie i (przebiegle), uczynili Ciebie swoim emisariuszem do dalszego zra¿ania innych do niej.

A na czym polegaj± dwie twoje rady?

Zamierza³em ju¿ zostawiæ teraz te posty, które napisa³e¶ po 23, ale ze wzglêdu na ten nie ¿a³uje, ¿e odpowiedzia³em na wszystkie.

Dobrej nocy ¶pi±cemu (mo¿e jak musztarda po obiedzie) i pozdrowienia.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5847
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: RN »

Pokoja pisze:
Oni wiedzieli, co należy uczynić, aby poszukiwaczy mądrości w Piśmie Świętym zrazić do niego. Dostrzegłem wyraźnie, że jak dotychczas, to im się udało to w stosunku do Ciebie i (przebiegle), uczynili Ciebie swoim emisariuszem do dalszego zrażania innych do niej.
Jacy Oni :?:
Ja nie mam żadnych mocodawców.
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
Pokoja pisze:
Oni wiedzieli, co nale¿y uczyniæ, aby poszukiwaczy m±dro¶ci w Pi¶mie ¦wiêtym zraziæ do niego. Dostrzeg³em wyra¼nie, ¿e jak dotychczas, to im siê uda³o to w stosunku do Ciebie i (przebiegle), uczynili Ciebie swoim emisariuszem do dalszego zra¿ania innych do niej.
Jacy Oni :?:
Ja nie mam ¿adnych mocodawców.
Chodzi o tego rodzaju mocodawców, którzy potrafi± w cz³owieku wytworzyæ taki stereotyp dynamiczny, ¿e oni sami nie musz± siê ujawniaæ. Dzia³aj± w "bia³ych rêkawiczkach". Tylko dobrze pomy¶l, kto ci podsuwa wynajdywanie sprzeczno¶ci, które nawet Ty sam nazwa³e¶ sprzeczno¶ciami niskiego lotu.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5847
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: RN »

Pokoja pisze:
RN pisze:
Pokoja pisze:
Oni wiedzieli, co należy uczynić, aby poszukiwaczy mądrości w Piśmie Świętym zrazić do niego. Dostrzegłem wyraźnie, że jak dotychczas, to im się udało to w stosunku do Ciebie i (przebiegle), uczynili Ciebie swoim emisariuszem do dalszego zrażania innych do niej.
Jacy Oni :?:
Ja nie mam żadnych mocodawców.
Chodzi o tego rodzaju mocodawców, którzy potrafią w człowieku wytworzyć taki stereotyp dynamiczny, że oni sami nie muszą się ujawniać. Działają w "białych rękawiczkach". Tylko dobrze pomyśl, kto ci podsuwa wynajdywanie sprzeczności, które nawet Ty sam nazwałeś sprzecznościami niskiego lotu.
Nigdzie nie napisałem, że sprzeczności, które cytuję są niskiego lotu.
Wszystkie przykłady, które do tej pory napisałem są sprzecznościami lub niekonsekwencjami mającymi miejsce w Biblii.

Skup się na gorczycy, która drzewem nie jest :-)
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
Pokoja pisze:
RN pisze:
Pokoja pisze:
Oni wiedzieli, co nale¿y uczyniæ, aby poszukiwaczy m±dro¶ci w Pi¶mie ¦wiêtym zraziæ do niego. Dostrzeg³em wyra¼nie, ¿e jak dotychczas, to im siê uda³o to w stosunku do Ciebie i (przebiegle), uczynili Ciebie swoim emisariuszem do dalszego zra¿ania innych do niej.
Jacy Oni :?:
Ja nie mam ¿adnych mocodawców.
Chodzi o tego rodzaju mocodawców, którzy potrafi± w cz³owieku wytworzyæ taki stereotyp dynamiczny, ¿e oni sami nie musz± siê ujawniaæ. Dzia³aj± w "bia³ych rêkawiczkach". Tylko dobrze pomy¶l, kto ci podsuwa wynajdywanie sprzeczno¶ci, które nawet Ty sam nazwa³e¶ sprzeczno¶ciami niskiego lotu.
Nigdzie nie napisa³em, ¿e sprzeczno¶ci, które cytujê s± niskiego lotu.
Wszystkie przyk³ady, które do tej pory napisa³em s± sprzeczno¶ciami lub niekonsekwencjami maj±cymi miejsce w Biblii.

Skup siê na gorczycy, która drzewem nie jest :-)
Do Anny tak napisa³e¶, a i do mnie co¶ podobnego. Obrazów o gorczycy nie ogl±da³e¶? Je¿eli lekcewa¿ysz te pomoce, które otrzymujesz, to jak mamy dyskutowaæ?
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5847
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: RN »

Pokoja pisze:
Do Anny tak napisałeś, a i do mnie coś podobnego. Obrazów o gorczycy nie oglądałeś? Jeżeli lekceważysz te pomoce, które otrzymujesz, to jak mamy dyskutować?
Te obrazy, które zapodałeś odnośnie gorczycy są wręcz modelowe, aby wykazać na czym polega manipulacja religijna.
Wstawia się w galerię jakieś ogromne drzewa z rozpostartymi koronami i podpisuje gorczyca.
Oczywiście liczy się na to, że zainteresowany tematem, tylko spojrzy i uwierzy, a nie będzie dociekał, czy te informacje są prawdziwe, czy tylko są owocem sprytnej, manipulacyjnej zagrywki.

W przypowieści o gorczycy dopuszczono się wielu błędów i to błędów tak rażących, że odnosi się wrażenie, iż mamy do czynienia wręcz z prowokacją.

1. BŁĄD PIERWSZY - ŻADEN GATUNEK GORCZYCY NIE JEST DRZEWEM.

2. BŁĄD DRUGI - GORCZYCA NIE JEST DRZEWEM, TO I TEŻ NIE WYPUSZCZA GAŁĘZI, I TO NA DODATEK WIELKICH, JAK PODAJE EWANGELISTA. TEN OSTATNI POMYSŁ, SKALĄ ŻARTU JEST WRĘCZ KABARETOWY. TO TAK, JAKBY CAŁKIEM NA SERIO PRZEKONYWAĆ, ZE KOT DOMOWY POLUJE W POLSKICH WARUNKACH NA ŻUBRY.

3. BŁĄD TRZECI - GORCZYCA NIE MA NAJMNIEJSZYCH NASION NA ZIEMI


Gorczyca jest rośliną, którą uprawia się na nasiona z których produkuje się musztardę. Mamy na przykład gatunek gorczycy sarepskiej i musztardę też mamy w sklepach sarepską.
Gorczyca uprawiana jest również jako roślina poplonowa na tzw. zielony nawóz.
Rolnik, jak nie ma obornika( bo np. nie hoduje zwierząt ) lub chce zaoszczędzić na nawozach sztucznych, to może wysiać gorczycę jako poplon ( czyli np. po żniwach) i ta gorczyca gdy powschodzi, sobie rośnie,aż do zimy, a tuż przed zimą ( kiedy ziemia jeszcze nie jest zamarznięta ) przyorywuje ją, a ona przykryta ziemią rozkłąda się dostarczając ziemi próchnicy i składników mineralnych. Teraz sobie wyobraż na tym przykładzie, ze gorczycę rolnik przyorywuje pługiem :!: Gdyby z nasion gorczycy wyrastało drzewo, to czy można byłoby traktorem z podczepionym pługiem przyorać taką roślinę :shock:


A tutaj masz orkę gorczycy.

https://www.youtube.com/watch?v=WfcXIXgo_xs

Widzisz, jak ładnie robota idzie :-D


Poza tym gorczyca działa redukująco na nicienie glebowe, czym ''uzdrawia '' glębę dla roślin wysiewanych w następnych latach po niej.
Gorczyca ma również jeszcze inne zastosowania.
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: Pokoja »

RN pisze:1. B£¡D PIERWSZY - ¯ADEN GATUNEK GORCZYCY NIE JEST DRZEWEM.
Gotów jeste¶ mnie zabraæ do Izraela, aby mi to udowodniæ?
RN pisze:2. B£¡D DRUGI - GORCZYCA NIE JEST DRZEWEM, TO I TE¯ NIE WYPUSZCZA GA£ÊZI, I TO NA DODATEK WIELKICH, JAK PODAJE EWANGELISTA.


Gotów jeste¶ mnie zabraæ do Izraela, aby mi to udowodniæ?

RN pisze:3. B£¡D TRZECI - GORCZYCA NIE MA NAJMNIEJSZYCH NASION NA ZIEMI
To ju¿ by³o wyja¶nione i da³e¶ do zrozumienia, ¿e tego nie podwa¿asz

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... 225#375516

Tak± warto¶æ maj± te Twoje szare b³êdy, jak i wszystkie pozorne sprzeczno¶ci.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5847
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: RN »

Pokoja pisze:
Gotów jesteś mnie zabrać do Izraela, aby mi to udowodnić?


Tak.
Pojedziemy do Izraela i przekopiemy go w poszukiwaniu drzewa gorczycy o której wspominał Jezus.
Przygotuj szpadle i łopaty. :-)


Pokoja pisze:Gotów jesteś mnie zabrać do Izraela, aby mi to udowodnić?


Tak.
Pojedziemy do Izraela i przekopiemy go w poszukiwaniu resztek wielkich gałęzi, jaka miała biblijna gorczyca.
Przygotuj szpadle i łopaty.

Pokoja pisze:To już było wyjaśnione i dałeś do zrozumienia, że tego nie podważasz

http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... 225#375516

Taką wartość mają te Twoje szare błędy, jak i wszystkie pozorne sprzeczności.
To zdanie, które zacytowałeś jest nie tylko, że niezgodne z przekładem linearnym, w którym użyto słowa μικροτερος oznaczającego słowo ''mniejsze'' lub w innych miejscach Biblii, kiedy zostało użyte, oznaczało zawsze mniejsze lub najmniejsze, to jeszcze ono w Twoim zestawieniu traci sens, jeśli chodzi o dalszą część zdania, dalszy wywód.

Zwróć uwagę na to, że po to użyto słowo mniejsze ( najmniejsze ) , aby w następnym zdaniu można dla podkreślenia tego o co chodzi w całym opowiadaniu, użyć słowa większe

Poniżej pełny cytat dla lepszego zobrazowania tego, co chce przekazać.

''Jest jak ziarno gorczyczne, które, gdy zostanie zasiane do ziemi, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane, wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn,''

Czyli ziarno gorczyczne w opinii ewangelisty jest najmniejsze na ziemi, na początku, gdy się je zasiewa, ale póżniej z niego wyrasta takie duże, że jest większe od wszystkich jarzyn.

Natomiast według Twojej propozycji tłumaczenia, które brzmi:

''Podobnie (podobne) jak ziarno gorczyczne, które, kiedy to wsiane do ziemi, całe jest mało znaczącym nasieniem na ziemi.''

Według tego tłumaczenia, słowo najmniejsze zostało zamienione na słowo mało znaczące.
A teraz dodajmy drugą część zdania i spójrzmy jak to będzie wyglądać.

''''Podobnie (podobne) jak ziarno gorczyczne, które, kiedy to wsiane do ziemi, całe jest mało znaczącym nasieniem na ziemi. Ale gdy zostaje zasiane wyrasta i staje się większe od wszystkich jarzyn''

Jak widać nie wygląda to zbyt sensownie.

Poniżej jeszcze wstawiam do wglądu inne miejsca w Biblii z tłumaczeniami słowa ''μικροτερος''

http://biblia.oblubienica.eu/wystepowan ... E%BF%CF%82

Wszędzie oznacza ono słowo mniejsze - mniejszym - najmniejszy.

Natomiast w Twoim tłumaczeniu jest słowo mało ( znaczącym ), które w przekładzie jest słowem ολιγον, a którego we fragmencie w ewangeli Marka 4. 31. nie ma.

To słowo można spotkać w ewangelii Łukasza 7. 47.

http://biblia.oblubienica.eu/interlinea ... 7/verse/47
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
Pokoja pisze:
Gotów jeste¶ mnie zabraæ do Izraela, aby mi to udowodniæ?


Tak.
Pojedziemy do Izraela i przekopiemy go w poszukiwaniu drzewa gorczycy o której wspomina³ Jezus.
Przygotuj szpadle i ³opaty.
Je¶li chcesz dziwaczeæ, to dziwaczej sobie sam z tymi narzêdziami pod ziemi±.
Napisa³e¶, ¿e w Mt. 13:33
RN pisze:po to u¿yto s³owo mniejsze ( najmniejsze ) , aby w nastêpnym zdaniu mo¿na dla podkre¶lenia tego o co chodzi w ca³ym opowiadaniu, u¿yæ s³owa wiêksze
,

ale pomin±³e¶ ostatni± czê¶æ tego wersetu, ¿e ta ro¶lina staje siê drzewem, zapewniaj±cym schronienie. Tak i Królestwo Bo¿e wsiane w sercach ludzi jest ma³o znacz±ce w oczach ¶wiata (chocia¿ bez tego nic nie uro¶nie, wiêc przed Bogiem ma wielkie znaczenie, 1 Kor. 1:25-31), ale gdy wyro¶nie staje siê wiêksze od dzie³ ludzkich, tak ¿e zapewnia schronienie narodom.

Je¿eli greckie okre¶lenie μικροτερος oznacza te¿ ma³o znacz±ce, to nie widzê podstaw, aby wie¶æ spór o szersze znaczenie tego s³owa.

Napisane jest:
A g³upich i niedorzecznych dociekañ unikaj, wiedz±c, ¿e rodz± spory. 2Tm. 2:23
Czemu to ma s³u¿yæ, je¶li nie szyderstwu i czepianiu siê?

Je¿eli mo¿na to przet³umaczyæ w nastêpuj±cy sposób, to ja to przyjmujê za godne rozstrzygniêcie, a Ty jak chcesz, to dalej k±saj sam siebie, dla widowiska.

Kod: Zaznacz cały

Podobnie (podobne) jak ziarno gorczyczne, które, kiedy to wsiane do ziemi, ca³e jest [u]ma³o znacz±cym[/u] nasieniem na ziemi. ale kiedy uro¶nie, jest najwiêksze ze wszystkich jarzyn, i staje siê drzewem,
Jest to logiczne i wed³ug wiary mojej, rozwi±zuje problem dla cz³owieka dobrej woli, który nie chce bezpodstawnie stawiaæ zarzutu, ani Panu Jezusowi, ani Ewangeli¶cie Markowi, a szyderców nale¿y zostawiæ ich w³asnej pró¿no¶ci.

Wiêcej ju¿ nie trzeba. Dalej lawiruj sobie sam.

¯egnam.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5847
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: SPRZECZNOSC W POJECIU MOWY JEZUSA O ZIARNKO GORCZYCY - X

Post autor: RN »

Pokoja pisze: a szyderców należy zostawić ich własnej próżności.
KSIĘGA JOBA 9. 22 - 23. BIZTB

''On gubi zarówno niewinnych jak i winnych....On( Jahwe ) szydzi z rozpaczy niewinnych''
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sprzeczności w Biblii”