Kara za grzech ¶mieræ, koñcem gniewu - XXIX

Sprzeczności w Biblii, krytyka etyki biblijnej itp.
Dział przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy nie wierzą w boskie natchnienie Biblii. Obowiązuje wewnętrzny regulamin

Moderatorzy: kansyheniek, Bobo, booris, Junior Admin, Moderatorzy

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Kara za grzech ¶mieræ, koñcem gniewu - XXIX

Post autor: Pokoja »

"RN" postawi³ pytanie:
RN pisze:CZY BO¯Y GNIEW TRWA NA WIEKI :?:

PSALM 103 . 9. BIBLIA TYSI¡CLECIA.

''Mi³osierny Pan i ³agodny, nieskory do gniewu i bogaty w ³askê. Nie wiedzie sporu bez koñca i nie p³onie gniewem na wieki.''.

KSIÊGA JEREMIASZA 17 . 4. BIBLIA TYSI¡CLECIA

''......Bêdziesz w niewoli u twoich wrogów w ziemi, której nie znasz. Albowiem rozpalili¶cie ogieñ mojego gniewu - bêdzie on p³on±³ na wieki.''
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... t=0#360760
Odnosz±c siê do tej pozornie sprzecznej kwestii, nale¿y wzi±æ pod uwagê fakt, ¿e w Ps. 103:9 chodzi o gniew w stosunku do cz³owieka, jako jednostki. Ten ¿yje stosunkowo krótko w porównaniu z istnieniem narodu. Kar± za grzeszne ¿ycie cz³owieka jest jego ¶mieræ, która koñczy gniew Bo¿y nad nim:
Albowiem zap³at± za grzech jest ¶mieræ, lecz darem ³aski Bo¿ej jest ¿ywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz. 6:23
Natomiast w Jer. 17:4 jest napisane o gniewie w stosunku do zbuntowanego narodu, który trwa z pokolenia na pokolenie, trwa wiecznie. W zwi±zku z tym i gniew Bo¿y nad nim mo¿e trwaæ wiecznie, ale te¿ siê koñczy, jak w odniesieniu do Narodu ¿ydowskiego.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Post autor: Pokoja »

Odpowied¼ na drugie, podobne pytanie "RN"a
CZY BO¯Y GNIEW TRWA D£UGO CZY KRÓTKO
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... t=0#360898
jest taka sama jak odpowied¼ na pytanie
CZY BO¯Y GNIEW TRWA NA WIEKI,
http://biblia.webd.pl/forum/viewtopic.p ... t=0#360760
któr± zacytowa³em w pierwszym powy¿szym po¶cie tego w±tku.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

Awatar użytkownika
RN
Posty: 5841
Rejestracja: 25 paź 2013, 19:49
Lokalizacja: Ziemia Łódzka

Re: Kara za grzech śmierć, końcem gniewu - XXIX

Post autor: RN »

Pokoja pisze:
Odnosząc się do tej pozornie sprzecznej kwestii, należy wziąć pod uwagę fakt, że w Ps. 103:9 chodzi o gniew w stosunku do człowieka, jako jednostki. Ten żyje stosunkowo krótko w porównaniu z istnieniem narodu. Karą za grzeszne życie człowieka jest jego śmierć, która kończy gniew Boży nad nim:
Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz. 6:23
Natomiast w Jer. 17:4 jest napisane o gniewie w stosunku do zbuntowanego narodu, który trwa z pokolenia na pokolenie, trwa wiecznie. W związku z tym i gniew Boży nad nim może trwać wiecznie, ale też się kończy, jak w odniesieniu do Narodu żydowskiego.
Na jakiej podstawie zrobiłeś takie rozróżnienie :?:

Przecież w Psalmie jest wspomniane o Mojżeszu i synach Izraela, czyli tak, jakby właśnie chodziło o naród, a nie o jednostkę.
Poza tym w Psalmie 103. 10. czyli następny werset po zacytowanym o ''gniewie'' pada dość kontrowersyjne i całkiem przeciwne wobec Twojej tezy stwierdzenie o treści:

''Nie postępuje z nami według grzechów naszych ani nie odpłaca nam według win naszych'' - Biblia warszawska.

Ty natomiast Pokoja w swoim wpisie sugerujesz jakoby przyczynkiem do tego gniewu było grzeszne życie za które zapłatą jest śmierć.
WYŁĄCZ TELEWIZOR - WŁĄCZ MYŚLENIE

Awatar użytkownika
Pokoja
Posty: 707
Rejestracja: 11 paź 2015, 16:09
Lokalizacja: POLSKA

Re: Kara za grzech ¶mieræ, koñcem gniewu - XXIX

Post autor: Pokoja »

RN pisze:
Pokoja pisze:
Odnosz±c siê do tej pozornie sprzecznej kwestii, nale¿y wzi±æ pod uwagê fakt, ¿e w Ps. 103:9 chodzi o gniew w stosunku do cz³owieka, jako jednostki. Ten ¿yje stosunkowo krótko w porównaniu z istnieniem narodu. Kar± za grzeszne ¿ycie cz³owieka jest jego ¶mieræ, która koñczy gniew Bo¿y nad nim:
Albowiem zap³at± za grzech jest ¶mieræ, lecz darem ³aski Bo¿ej jest ¿ywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rz. 6:23
Natomiast w Jer. 17:4 jest napisane o gniewie w stosunku do zbuntowanego narodu, który trwa z pokolenia na pokolenie, trwa wiecznie. W zwi±zku z tym i gniew Bo¿y nad nim mo¿e trwaæ wiecznie, ale te¿ siê koñczy, jak w odniesieniu do Narodu ¿ydowskiego.
Na jakiej podstawie zrobi³e¶ takie rozró¿nienie :?:

Przecie¿ w Psalmie jest wspomniane o Moj¿eszu i synach Izraela, czyli tak, jakby w³a¶nie chodzi³o o naród, a nie o jednostkê.
Poza tym w Psalmie 103. 10. czyli nastêpny werset po zacytowanym o ''gniewie'' pada do¶æ kontrowersyjne i ca³kiem przeciwne wobec Twojej tezy stwierdzenie o tre¶ci:

''Nie postêpuje z nami wed³ug grzechów naszych ani nie odp³aca nam wed³ug win naszych'' - Biblia warszawska.

Ty natomiast Pokoja w swoim wpisie sugerujesz jakoby przyczynkiem do tego gniewu by³o grzeszne ¿ycie za które zap³at± jest ¶mieræ.
Naród sk³ada siê z jednostek, z których ka¿da ma prawo do indywidualnych rozmy¶lañ, dlaczego Bóg w niej nie triumfuje. Podtrzymujê wiec to, co napisa³em, dlatego nie daje dodatkowego komentarza. Nie dostrzegam takiej potrzeby.
Mêdrzec w proszku i iskierce, pomija Prawdê Boga,1Kor. 1:18-21;3:18-20. Poszukiwacz", pojmuje w Nim jej Ducha i mi³o¶æ,2Te. 2:10
Trzeba wgl±daæ w ¦wiête Ksiêgi, które da³ nam w ³asce Pan. Mêdrzec swoj± marno¶æ zmierzy, zacznie badaæ Boski plan: w Chrystusow± krew uwierzy, doskona³y ujrzy stan.

ODPOWIEDZ

Wróć do „Sprzeczności w Biblii”