KOD W BIBLII - EZAW, EDOM, SEIR

Interpretacje alternatywne, wydarzenia biblijne a historia itp.

Moderatorzy: Bobo, kansyheniek, booris, Junior Admin, Moderatorzy

ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

KOD W BIBLII - EZAW, EDOM, SEIR

Post autor: George »

KOD W BIBLII - EZAW, EDOM, SEIR

Czytając Biblię próbujemy odnaleźć w niej PRAWDĘ, prawdę o której pisał Jan w swojej Ewangelii -

"i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi."
(Ew. Jana 8:32, Biblia Warszawsko-Praska).

Bóg nie podaje nam jednak w Biblii tej tajemniczej PRAWDY jak na talerzu, chce On abyśmy sami włożyli trochę starań w odnalezienie Jej.

Chrystus przyszedł na ziemię aby dać nam możliwość lepiej poznać Boga i Jego sposób myślenia, ponieważ Bóg i Chrystus to Jedno. Znając Boga łatwiej będzie nam zrozumieć jaką PRAWDĘ chciałby On nam przekazać w Biblii.

Poznając i wypełniając naukę Chrystusa możemy stać się na tyle "dojrzałymi" że powinniśmy sami być w stanie odnaleźć tą PRAWDĘ zakodowaną przez Niego w Biblii, i stać się przez to ludźmi godnymi bycia obywatelami Jego Królestwa - Państwa Bożego.

Będac dobrymi uczniami, wypełniającymi naukę Chrystusa, musimy więc jeszcze raz powrócić do początku Biblii, aby czytając ją odnaleźć w niej PRAWDĘ która ma nas wyzwolić.

Czy odnaleźienie PRAWDY w Biblii jest aż takie trudne? Myślę że nie, skoro to według nauki Chrystusa umysł dziecka powinien być w stanie ją odnaleźć -
"Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios."

(Ew. Mateusza 18:3, Biblia Warszawska)
Pomimo że umysł człowieka może różnie interpretować Biblię, to jednak tylko nauka Chrystusa daje nam klucz do myśli Bożej - "kodu" w niej zawartego - do odnalezienia w niej PRAWDY która ma nas wyzwolić.

To Bóg zakodował PRAWDĘ w Biblii i to On spodziewa się od nas abyśmy się trochę nad odnalezieniem jej pomęczyli. PRAWDA jest zakodowana w Biblii, tak jak zakodowane - ukryte przed nami były prawa fizyki, czy jak ukryty był, i po części nadal jest, nasz genetyczny kod - DNA.

Bardzo ciekawa opinia wyszła od profesora genetyki z Queen Mary College, który powiedział że choć znamy dziś całe "słownictwo" genomu człowieka, to nie jesteśmy w stanie zbudować z tych "słów" nawet jednego "zdania", ponieważ nie rozumiemy "gramatyki" tego "genetycznego języka", gramatyki która jest środkiem jakim inteligentna myśl tworzy z pojedynczych słów logiczne zdania.

To co ten profesor faktycznie stwierdził, mówiąc o "gramatyce" DNA, było to że genom człowieka był stworzony przez "inteligentną myśl" bo jeśli tak by nie było, to ten kod - genom nie zawierał by "genetycznej gramatyki" która w rzeczywistości tworzy człowieka.

Więc to "Inteligentna Myśl" - Bóg, musiał być poetą - Twórcą naszego kodu genetycznego.

Pewna myśl - PRAWDA, została ukryta też przez Boga w Biblii poprzez użycie pewnego rodzaju kodu - "gramatyki", i jest to PRAWDA którą my musimy teraz odnaleźć aby zostać wyzwolonymi i dostać się do Państwa Bożego.

Jaki jest klucz do rozszyfrowania tego kodu?

Podczas wieloletnich poszukiwań udało mi się poznać kilka kodów, złamanie których, może doprowadzić nas do poznania PRAWDY. Pierwszy z nich jest dość prosty, prosty do tego stopnia że nawet dziecko powinno go rozszyfrować.

Polega on na kilkukrotnym powtórzeniu tej samej myśli w Biblii. Jeśli ta sama myśl powtarzana jest kilka razy, i to w bliskich od siebie odstępach, to potęguje to znaczenie takiej myśli.

Spróbujmy zastosować taki kod - sposób myślenia, i zobaczmy dokąd on nas zaprowadzi.

Spójrzmy na jeden z moich ulubionych przykładów takiego kodu ukrytego w Rozdziale 36 Księgi Rodzaju - Genesis, w którym czytamy:

(1) Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu. ...

(6) Ezaw, ... udał się do ziemi Seir ...

(8) Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. - Ezaw to Edom.

(9) Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir. ...

(19) Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów. ...

(43) ... Ezaw - praojciec Edomitów.


(Ks. Rodzaju 36:1-43, Biblia Tysiąclecia)
Internetowa Biblia 2000 v3.41 ˆ 1994-2001
W tym krótkim rozdziale praktycznie pięć razy czytamy że Ezaw to Edom - praojciec Edomitów, i trzy razy wspomniane jest w nim że Ezaw zamieszkał w Seirze.

Retorycznie powinniśmy wiec zapytać - czy Bóg cierpi na amnezję?

Czyż zapomniał On w versach 8, 9, 19 i 43 że już w pierwszym versie poinformował nas On że Ezaw to Edom? Czyż Jego talent w tworzeniu historycznej opowieści jest gorszy od talentu Henryka Sienkiewicza czy Stefana Szpilberga?

Wierzę że nie. Spróbujmy więc spojrzeć na ten przykład jak na pewnego rodzaju kod ukryty w Biblii.

Wyrazy nagminnie powtarzające się w tym rozdziale to Ezaw, Edom i Seir.
Muszą więc one mieć ogromne znaczenie skoro powtarzają się z taką częstotliwością w jednym tylko rozdziale.


Poszukajmy jeszcze innych biblijnych rozdziałów w których te wyrazy ”Ezaw, Edom, Seir” występują, ponieważ tekst Pisma Świętego ciągle żyje! Pod warstwą liter i biblijnych kartek trwa pewna zakodowana historia - historia zbawienia. Zamieńmy się choć na chwilę w starożytnych egzegetów, interpretatorów, czytelników. Usiądźmy przy biurku i spróbujmy odkryć i poznać tą historię.


Poniżej cały rozdział z Księgi Rodzaju mówiący nam o Ezawie, Edomie i Seirze.
Bardzo ciekawy historyczny rozdział prowadzący do poznania PRAWDY.
Księga Rodzaju, Rozdział 36

(1) Oto potomkowie Ezawa, czyli Edomu.

(2) Ezaw wziął sobie żony spośród mieszkanek Kanaanu: Adę, córkę Elona Chetyty, Oholibamę, córkę Chiwwity imieniem Ana, wnuczkę Sibeona, (3) i Basmat Izmaelitkę, siostrę Nebajota. (4) Ada urodziła Ezawowi Elifaza, Basmat - Reuela, (5) a Oholibama urodziła Jeusza, Jalama i Koracha. Są to synowie Ezawa, którzy mu się urodzili w kraju Kanaan.

(6) Ezaw, zabrawszy swoje żony, synów i córki, całą czeladź swego domu, swoją trzodę i wszystkie zwierzęta oraz całe mienie, które sobie nabył w Kanaanie, udał się do ziemi [Seir] daleko od swego brata Jakuba, (7) gdyż zbyt liczne mieli stada, aby mogli być razem: kraj, w którym przebywali, nie mógł im wystarczyć ze względu na ich mienie.

(8) Ezaw osiedlił się na wyżynie Seir. - Ezaw to Edom.

(9) Oto potomkowie Ezawa, praojca Edomitów, na wyżynie Seir. (10) Oto imiona synów Ezawa: Elifaz, syn Ady, żony Ezawa, i Reuel, syn Basmat, żony Ezawa. (11) Synami Elifaza byli: Teman, Omar, Sefo, Gatam i Kenaz. (12) A Timna, która była drugorzędną żoną Elifaza, syna Ezawa, urodziła mu Amaleka. To są potomkowie Ady, żony Ezawa. (13) Oto synowie Reuela: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Byli to potomkowie Basmat, żony Ezawa. (14) A oto ci byli synami żony Ezawa, Oholibamy, córki Any, wnuczki Sibeona: urodziła ona Ezawowi Jeusza, Jalama i Koracha. (15) Oto potomkowie Ezawa, czyli synowie Elifaza, pierworodnego syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Teman, Omar, Sefo, Kenaz, (16) Korach, Gatam i Amalek. Są to naczelnicy szczepów w kraju Edom, synowie Elifaza, potomkowie Ady. (17) Oto synowie Reuela, syna Ezawa, naczelnicy szczepów: Nachat, Zerach, Szamma i Mizza. Są to naczelnicy w kraju Edom, synowie Reuela, potomkowie Basmat, żony Ezawa. (18) Oto synowie Oholibamy, żony Ezawa, naczelnicy szczepów: Jeusz, Jalam i Korach. Są to naczelnicy szczepów, potomkowie Oholibamy, żony Ezawa, a córki Any. - (19) Są to potomkowie Ezawa, a zarazem naczelnicy ich, czyli Edomitów.

(20) Oto synowie Seira, Choryty, mieszkańcy [pierwotni] tego kraju: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, (21) Diszon, Eser i Diszan. Ci są naczelnikami szczepów, Choryci, synowie Seira, w kraju Edom. (22) Synami Lotana byli: Chori i Hemam, siostrą zaś Lotana - Timna. (23) Oto synowie Szobala: Alwan, Manachat, Ebal, Szefo i Onam. (24) Synowie Sibeona: Ajja i Ana. Ten to Ana znalazł gorące źródła na stepie, gdy pasł osły Sibeona, swego ojca. (25) A oto dzieci Any: Diszon i Oholibama, córka Any. (26) Synowie Diszona: Chemdan, Eszban, Jitran i Cheran. (27) Synowie Esera: Bilhan, Zaawan i Akan. (28) Synowie Diszana: Us i Aran. (29) Oto naczelnicy szczepów, Choryci: Lotan, Szobal, Sibeon, Ana, (30) Diszon, Eser, Diszan. Są to Choryci, naczelnicy szczepów choryckich w kraju Seir.

(31) Oto królowie, którzy panowali w kraju Edom, zanim Izraelici mieli króla. (32) W Edomie był królem Bela, syn Beora; nazwa jego miasta - Dinhaba. (33) A gdy umarł Bela, królem był po nim Jobab, syn Zeracha, z Bosry. (34) Gdy zaś umarł Jobab, po nim królem był Chuszam z ziemi Temanitów. (35) Gdy umarł Chuszam, po nim królem był syn Bedada, Hadad, który zadał klęskę Madianitom na równinie Moabu; nazwa jego miasta - Awit. (36) Po śmierci Hadada, po nim królem był Samla z Masreki. (37) A gdy umarł Samla, po nim królem był Szaul z Rechobot nad rzeką. (38) Gdy umarł Szaul, po nim królem był Baal-Chanan, syn Akbora. (39) A po śmierci Baal-Chanana po nim królem był Hadar; nazwa zaś jego miasta Pau, a imię żony jego Mehetabeel, córka Matredy z Me-Zahab.

(40) Oto imiona naczelników szczepów Ezawa według ich szczepów i miejscowości, nazwanych ich imionami: Timna, Alwa, Jetet, (41) Oholibama, Ela, Pinon, (42) Kenaz, Teman, Mibsar, (43) Magdiel i Iram. Są to naczelnicy szczepów Edomu według obszarów przez nich posiadanych. Ezaw - praojciec Edomitów.

(Ks. Rodzaju 36:1-43, Biblia Tysiąclecia)
Internetowa Biblia 2000 v3.41 ˆ 1994-2001
______________________________

Tekst Pisma Świętego ciągle żyje! Pod warstwą liter i kartek trwa pewna historia - historia zbawienia.

Zamieńmy się choć na chwilę w starożytnych egzegetów, interpretatorów, czytelników. Usiądźmy przy biurku i spróbujmy poznać Pismo Święte i odkryć kod zawarty w nim.

Pozdrawiam
Jerzy
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Awatar użytkownika
keres1372
Posty: 278
Rejestracja: 22 lut 2015, 0:54

Re: KOD W BIBLII - EZAW, EDOM, SEIR

Post autor: keres1372 »

Ewangelia Świętego Mateusza 23, 1 - 4

Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: 2 "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Jezus nakazał Kościołowi tłumaczyć wiarę
18 Otó? i Ja tobie powiadam: Ty jeste? Piotr [czyli Ska?a], i na tej Skale zbuduj? Ko?ció? mój, a bramy piekielne go nie przemog?. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwi??esz na ziemi, b?dzie zwi?zane w niebie, a co rozwi??esz na ziemi, b?dzie rozwi?zane w niebie".

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Re: KOD W BIBLII - EZAW, EDOM, SEIR

Post autor: George »

keres1372 pisze:Ewangelia Świętego Mateusza 23, 1 - 4

Wówczas przemówił Jezus do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: 2 "Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. 3 Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią

Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". 20 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

Jezus nakazał Kościołowi tłumaczyć wiarę
To prawda Kres, Apostoł Piotr był skałą na której Chrystus zbudował Kościół dla Imperium Rzymskiego ze stolicą w Rzymie.

Może teraz żydo-chrześcijański Kościół wytłumaczy nam dlaczego z Biblii - NT została wymazana obecność Piotra w Rzymie, tak jak próbuje się dziś wymazać z historii naród Edomu i jego króla - Hioba.

Pozdrawiam
Jerzy
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

Awatar użytkownika
keres1372
Posty: 278
Rejestracja: 22 lut 2015, 0:54

Re: KOD W BIBLII - EZAW, EDOM, SEIR

Post autor: keres1372 »

To prawda Kres, Apostoł Piotr był skałą na której Chrystus zbudował Kościół dla Imperium Rzymskiego ze stolicą w Rzymie.

Może teraz żydo-chrześcijański Kościół wytłumaczy nam dlaczego z Biblii - NT została wymazana obecność Piotra w Rzymie, tak jak próbuje się dziś wymazać z historii naród Edomu i jego króla - Hioba.
O jego śmierci można znaleźć w Biblii

Śmierć:
Klemens, prawdopodobnie piszący z Rzymu pod koniec I w., donosił, że Piotr i Paweł "byli prześladowani i zamęczeni na śmierć". Jeżeli zgadzamy się z utożsamieniem "Babilonu" z Rzymem w 1 P 5,13, to możemy upatrywać w tym potwierdzenie pobytu Piotra w Rzymie (por. Dz 28,14-31). Ostatnie badania archeologiczne, prowadzone pod bazyliką Św. Piotra w Rzymie, odkryły dramatyczne świadectwo wczesnego sanktuarium poświęconego Piotrowi, które, jako zlokalizowane na starożytnym cmentarzu, było przypuszczalnie zbudowane nad jego grobem. Tradycja męczeństwa św. Piotra znajduje odbicie w J 21,18-19. Nie wiemy jednak, w jakich okolicznościach Piotr znalazł się w Rzymie, ani nie znamy szczegółów dotyczących jego śmierci. Jeżeli Piotr rzeczywiście podróżował do Antiochii i do Koryntu, to nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby udał się także do Rzymu.
18 Otó? i Ja tobie powiadam: Ty jeste? Piotr [czyli Ska?a], i na tej Skale zbuduj? Ko?ció? mój, a bramy piekielne go nie przemog?. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwi??esz na ziemi, b?dzie zwi?zane w niebie, a co rozwi??esz na ziemi, b?dzie rozwi?zane w niebie".

ZAMOS
Posty: 2161
Rejestracja: 19 paź 2012, 10:26
Lokalizacja: Wieś pod Warszawą

Post autor: ZAMOS »

Nie wiem co trzeba jeszcze napisać, by ludzie sprawiedliwi zaczęli szanować naprawdę sprawiedliwych ludzi takich jak Ezaw, czy Jezus. Krk zbudował swój kościół na cmentarzu (najprawdopodobniej znacznie starszym niż chrześcijaństwo), czyli jak mawia biblia na miejscu nieczystym, czy zatem ma to coś wspólnego z wiecznym życiem o jakim nauczał Mesjasz Jezus? Porównywanie faryzeusza Pawła z Piotrem też jest nie na miejscu. To dwie różne nauki z czego tak naprawdę Apostoła Piotra niewiele się ostało, jak w ogóle choć jedno prawdziwe słowo apostoła Piotra. Kościół Piotrowy wraz ze zniszczeniem Konstantynopola właściwie nie istnieje.

Awatar użytkownika
Listek
Posty: 7838
Rejestracja: 31 mar 2013, 21:25
Lokalizacja: Gdynia

Post autor: Listek »

..


ZAMOS jeśli Twoim wzorem do naśladowania jest Ezaw to wyłącznie Twoja sprawa.


Moim wzorem jest Chrystus Jezus z rodu Judy.
Pozdrawiam
Twa sprawiedliwość to wieczna sprawiedliwość, a Tora Twoja jest prawdą Ps.119,142
"I będzie ci jako znak na ręce twojej i jako przypomnienie między oczyma twoimi, aby prawo Boga było zawsze w ustach twoich." Wj 13:9

ZAMOS
Posty: 2161
Rejestracja: 19 paź 2012, 10:26
Lokalizacja: Wieś pod Warszawą

Post autor: ZAMOS »

Listek pisze:ZAMOS jeśli Twoim wzorem do naśladowania jest Ezaw to wyłącznie Twoja sprawa.
Moim wzorem jest Chrystus Jezus z rodu Judy.
Moim wzorem są obaj i każdy kto żyje zgodnie z prawem, a więc jak Jezus nigdy nie zrobił nic złego żadnemu człowiekowi.
No i najważniejsze Jezus nie był potomkiem Judy. Jezus był Nazarejczykiem, a ci Żydami nie byli.

Awatar użytkownika
KobietaZMagdali
Posty: 2125
Rejestracja: 12 sty 2014, 16:47
Lokalizacja: ze wsi :)

Post autor: KobietaZMagdali »

ZAMOS pisze:Kościół Piotrowy wraz ze zniszczeniem Konstantynopola właściwie nie istnieje.
Czyli nie był Jezusowy :shock: :shock: Bo kościół jezusowy miał nie ulec zniszeniu
„Odpędzanie wilków, zagrażających Bożej owczarni, jest na pewno czymś chwalebnym, ale czyni się to modlitwą, przykładem życia, głoszeniem słowa Bożego i przekonywaniem -- a nie poprzez zadawanie gwałtu. Gwałt zadawany w obronie prawdy nie tylko krzywdzi konkretnych ludzi, ale kompromituje prawdę, ci zaś, którzy się do niego uciekają, choć ich intencją było odpędzenie wilków, sami się w wilków przemieniają.”

http://www.youtube.com/watch?v=l_lp-owKS6E

ZAMOS
Posty: 2161
Rejestracja: 19 paź 2012, 10:26
Lokalizacja: Wieś pod Warszawą

Post autor: ZAMOS »

KobietaZMagdali pisze:
ZAMOS pisze:Kościół Piotrowy wraz ze zniszczeniem Konstantynopola właściwie nie istnieje.
Czyli nie był Jezusowy :shock: :shock: Bo kościół jezusowy miał nie ulec zniszczeniu
W jakimś sensie masz rację. Piotrowy to nie Jezusowy, jednak bliżej mi do kościoła Piotra niż faryzeusza Pawła. Kościół Jezusa żyje w sercach porządnych ludzi do dzisiaj. Ludzie, którzy uwierzyli Jezusowi postępują jak Jezus, czyli żyją bez przemocy, oszustwa i mordów wszelakich. Masz gdzieś KZM taki kościół, który może się pokazać i powiedzieć o sobie, że głosi PRAWDĘ o Bogu i nie ma w nim oszustwa? Wskaż mi go proszę, a chętnie do niego się przyłączę.

Awatar użytkownika
KobietaZMagdali
Posty: 2125
Rejestracja: 12 sty 2014, 16:47
Lokalizacja: ze wsi :)

Post autor: KobietaZMagdali »

Wielu tu na forum Takiego kościoła szuka. Problem w tym, że kościół jest jeden i składa się z ludzi najróżniej i często sprzecznie wyobrażających sobie Boga a żaden z nich nie ma do końca racji.

Dwóch mnichów toczyło zawzięte spory o to jaki jest Bóg. W końcu założyli się i obiecali sobie, że który pierwszych umrze to przekaże drugiemu, który z nich miał rację. W końcu jeden z nich umarł i przyśnił się drugiemu i powiedział:
- Wiesz co, nie miałem racji. A Ty też nie. On jest jeszcze inny.
„Odpędzanie wilków, zagrażających Bożej owczarni, jest na pewno czymś chwalebnym, ale czyni się to modlitwą, przykładem życia, głoszeniem słowa Bożego i przekonywaniem -- a nie poprzez zadawanie gwałtu. Gwałt zadawany w obronie prawdy nie tylko krzywdzi konkretnych ludzi, ale kompromituje prawdę, ci zaś, którzy się do niego uciekają, choć ich intencją było odpędzenie wilków, sami się w wilków przemieniają.”

http://www.youtube.com/watch?v=l_lp-owKS6E

sio
Posty: 582
Rejestracja: 31 mar 2010, 11:17
Lokalizacja: Podhale
Kontakt:

Post autor: sio »

Jerzy Marian pisze:Bóg nie podaje nam jednak w Biblii tej tajemniczej PRAWDY jak na talerzu, chce On abyśmy sami włożyli trochę starań w odnalezienie Jej.
...powiedziałbym że wręcz przeciwnie
Jan 1.17 ,,łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa...,,
Jerzy Marian pisze:Czy odnaleźienie PRAWDY w Biblii jest aż takie trudne?
...myślę że jeśli zaczyna się kombinować i szukać jakieś ukrytej ,,Prawdy,,w Biblii pod postacią specjalnych kodów i jakiegoś DNA to już nie jest bliskie charakterowi Boga, nie rozumiem dlaczego i poco Bóg miałby utrudniać, wystarczy że robi to szatan, zamiast szukania w Biblii Boga, badania i poznawania życia Jego Syna, charakteru, motywacji to jednak ludzie szukają w Biblii kodów, DNA itp...jest to chyba jakiś przejaw znudzenia osobą , postacią samego Boga, marnowaniem czasu, może nawet jakimś zwiedzeniem
Jerzy Marian pisze:Pewna myśl - PRAWDA, została ukryta też przez Boga w Biblii poprzez użycie pewnego rodzaju kodu - "gramatyki", i jest to PRAWDA którą my musimy teraz odnaleźć aby zostać wyzwolonymi i dostać się do Państwa Bożego.
Jan 14.6 ,, Ja jestem drogą i prawdą, i życiem..,,
Jan 17.17 ,, Słowo Twoje jest prawdą...,,
Jerzy Marian pisze:Pewna myśl - PRAWDA, została ukryta też przez Boga w Biblii poprzez użycie pewnego rodzaju kodu - "gramatyki", i jest to PRAWDA którą my musimy teraz odnaleźć aby zostać wyzwolonymi i dostać się do Państwa Bożego.
Jan 8,31-36
,,Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
w.36 ,,Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni...,,

1 Koryntian 5-
,,W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,
bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was.
Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa...,,

....gdyby było inaczej diabeł by się cieszył

ZAMOS
Posty: 2161
Rejestracja: 19 paź 2012, 10:26
Lokalizacja: Wieś pod Warszawą

Post autor: ZAMOS »

KobietaZMagdali pisze:Wielu tu na forum Takiego kościoła szuka. Problem w tym, że kościół jest jeden i składa się z ludzi najróżniej i często sprzecznie wyobrażających sobie Boga a żaden z nich nie ma do końca racji.
Podobnie widzę "niewidzialny" kościół jak ty. Każdy dobry człowiek jest jego członkiem.
KobietaZMagdali pisze:Dwóch mnichów toczyło zawzięte spory o to jaki jest Bóg. W końcu założyli się i obiecali sobie, że który pierwszych umrze to przekaże drugiemu, który z nich miał rację. W końcu jeden z nich umarł i przyśnił się drugiemu i powiedział:
- Wiesz co, nie miałem racji. A Ty też nie. On jest jeszcze inny.
Fajna opowieść i jakże trafnie pokazuje nam rzeczywistość. Świat jest tak skomplikowany, że nie sposób go zrozumieć, a co dopiero jak zaczynamy próbować ogarnąć Boga. Ja myślę, że wystarczy być dobrym i nie krzywdzić nikogo i nigdy. Człowiek nie znając prawdy o świecie i jego porządku nie jest w stanie prawidłowo osądzić, więc rozumiem też, że jest nam zabraniane by sądzić kogokolwiek.

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Poznajcie Prawdę

Post autor: George »

sio pisze:
Jerzy Marian pisze:Bóg nie podaje nam jednak w Biblii tej tajemniczej PRAWDY jak na talerzu, chce On abyśmy sami włożyli trochę starań w odnalezienie Jej.
...powiedziałbym że wręcz przeciwnie
Jan 1.17 ,,łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa...,,
Jerzy Marian pisze:Czy odnaleźienie PRAWDY w Biblii jest aż takie trudne?
...myślę że jeśli zaczyna się kombinować i szukać jakieś ukrytej ,,Prawdy,,w Biblii pod postacią specjalnych kodów i jakiegoś DNA to już nie jest bliskie charakterowi Boga, nie rozumiem dlaczego i poco Bóg miałby utrudniać, wystarczy że robi to szatan, zamiast szukania w Biblii Boga, badania i poznawania życia Jego Syna, charakteru, motywacji to jednak ludzie szukają w Biblii kodów, DNA itp...jest to chyba jakiś przejaw znudzenia osobą , postacią samego Boga, marnowaniem czasu, może nawet jakimś zwiedzeniem
Jerzy Marian pisze:Pewna myśl - PRAWDA, została ukryta też przez Boga w Biblii poprzez użycie pewnego rodzaju kodu - "gramatyki", i jest to PRAWDA którą my musimy teraz odnaleźć aby zostać wyzwolonymi i dostać się do Państwa Bożego.
Jan 14.6 ,, Ja jestem drogą i prawdą, i życiem..,,
Jan 17.17 ,, Słowo Twoje jest prawdą...,,
Jerzy Marian pisze:Pewna myśl - PRAWDA, została ukryta też przez Boga w Biblii poprzez użycie pewnego rodzaju kodu - "gramatyki", i jest to PRAWDA którą my musimy teraz odnaleźć aby zostać wyzwolonymi i dostać się do Państwa Bożego.
Jan 8,31-36
,,Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.
w.36 ,,Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni...,,

1 Koryntian 5-
,,W Nim to bowiem zostaliście wzbogaceni we wszystko: we wszelkie słowo i wszelkie poznanie,
bo świadectwo Chrystusowe utrwaliło się w was.
Nie doznajecie tedy braku żadnej łaski, oczekując objawienia się Pana naszego, Jezusa Chrystusa...,,

....gdyby było inaczej diabeł by się cieszył
No właśnie Sio, Chrystus chciał powiedzieć Żydom prawdę o Sobie i o Bogu ktorego wielbią Żydzi, ale oni mu nie pozwolili.
Jeśli dokończył byś w tym poście cytat z Ewangelii Jana 8, to może byś to załważył.
Problem jest w tym, że Jakub / Patryjarcha Izraela, odwrócił się od Boga Abrahama i zaczął wielbić swojego boga - Boga Izraela, który to bóg wcale nie jest miłosiernym, lecz mordercą, oszustem i ojcem wszelkiego kłamstwa, o czym mówi nam Chrystus w Ewangelii Jana 8, wyraźnie wskazując że bogiem / ojcem którego wielbią Żydzi i Izraelici jest Szatan, ten który błogosławi oszustom i mordercom, ponieważ on sam jest Bogiem / Ojcem wszelkiego zła.
"(31) Powiedział tedy Jezus do tych Żydów, którzy weń uwierzyli: Jeżeli wytrwacie w mojej nauce, okażecie się prawdziwie moimi uczniami (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. ...

(37) Wiem, że jesteście potomkami Abrahama, ale usiłujecie Mnie zgładzić, ponieważ nie chcecie przyjąć mojej nauki. (38) Ja głoszę to, co widziałem u mego Ojca, a wy czynicie to, co słyszeliście od waszego ojca ... //-{Boga / Szatana}-// - mój dodatek

(39) Odpowiedzieli Mu na to: Naszym ojcem jest Abraham. ...

A Jezus rzekł: Gdybyście byli synami Abrahama, to wypełnialibyście to, co nakazuje Abraham. (40) A wy usiłujecie Mnie zgładzić dlatego, że powiedziałem wam prawdę, którą usłyszałem od Boga. Tak Abraham nie postępował. (41) Dopuszczacie się czynów [nie Abrahama, lecz] ojca waszego //- {Boga Izraela którego Jakub, Patryjarcha Izraela zaczął wielbić w Sechem, o czym czytamy w Księdze Rodzaju 33}-// - mój dodatek

Wówczas oni odpowiedzieli: Nie jesteśmy synami nieprawego łoża. Naszym jedynym Ojcem jest Bóg.

(42) Rzekł tedy do nich Jezus: Gdyby Bóg był rzeczywiście waszym Ojcem,
to i Mnie darzylibyście miłością, gdyż Ja od Boga wyszedłem i przyszedłem [na świat). Nie wyszedłem sam od siebie, lecz to On Mnie posłał. (43) A czemuż to nie rozumiecie tego, co do was mówię? Bo nie jesteście w stanie słuchać słów moich.

(44) Waszym ojcem jest sam diabeł, a wy pragniecie spełniać wszystkie jego życzenia. Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i [co więcej) ojcem kłamstwa.

(45) Ponieważ zaś Ja mówię, wy nie chcecie Mi wierzyć. Lecz kto z was może Mi udowodnić grzech? (46) Jeżeli mówię prawdę, to czemu Mi nie wierzycie?

(47) Kto pochodzi od Boga, słucha słów Bożych. Wy zaś dlatego Mnie nie słuchacie, że nie jesteście z Boga.


(48) Wtedy powiedzieli Żydzi: Czyż nie mamy racji twierdząc, że jesteś Samarytaninem i że opętał Cię zły duch?

(49) A Jezus odrzekł: Ja nie jestem opętany; Ja tylko oddaję cześć Ojcu memu i za to wy Mnie znieważacie. (50) Ja nie szukam własnej chwały, jest jednak ktoś, kto szuka jej [dla Mnie] i o niej wyrokuje. (51) Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto będzie zachowywał moją naukę, nigdy nie umrze.

(52) Wtedy powiedzieli do Niego Żydzi: Teraz wiemy już na pewno, że jesteś opętany. Przecież i Abraham umarł, i prorocy pomarli, a Ty mówisz: Kto będzie zachowywał moją naukę, nigdy nie umrze. (53) Czy uważasz się za większego od ojca naszego, Abrahama? A przecież i on umarł, i prorocy pomarli. Za kogóż Ty się uważasz?

(54) Odpowiedział Jezus: Gdybym Ja sam szukał własnej chwały, moja chwała byłaby niczym. Lecz jest Ojciec mój i On to właśnie troszczy się o moją chwałę. Wy mówicie, co prawda, że jest On waszym Bogiem. (55) Ale wy wcale Go nie znacie. Natomiast Ja znam Go i gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnym do was kłamcą. Lecz Ja właśnie znam Go i zachowuję Jego słowa. (56) Wasz ojciec Abraham uradował się tym, że ujrzał mój dzień: ujrzał go i uradował się.

(57) Na to rzekli do Niego Żydzi: Przecież Ty nie masz nawet pięćdziesięciu lat, a mówisz, że widziałeś Abrahama?

(58) Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nim jeszcze pojawił się Abraham, Ja już byłem.

(59) Na to oni porwali za kamienie, aby rzucić w Niego, lecz Jezus znikł im sprzed oczu i wyszedł ze świątyni.

(Ew. Jana 8:21:59, Biblia Warszawsko-Praska)
Internetowa Biblia 2000 v3.41 ˆ 1994-2001
Pozdrawiam
Jerzy
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

sio
Posty: 582
Rejestracja: 31 mar 2010, 11:17
Lokalizacja: Podhale
Kontakt:

Post autor: sio »

Jerzy Marian pisze:No właśnie Sio, Chrystus chciał powiedzieć Żydom prawdę o Sobie i o Bogu ktorego wielbią Żydzi, ale oni mu nie pozwolili.
Jeśli dokończył byś w tym poście cytat z Ewangelii Jana 8, to może byś to załważył.
Problem jest w tym, że Jakub / Patryjarcha Izraela, odwrócił się od Boga Abrahama i zaczął wielbić swojego boga - Boga Izraela, który to bóg wcale nie jest miłosiernym, lecz mordercą, oszustem i ojcem wszelkiego kłamstwa, o czym mówi nam Chrystus w Ewangelii Jana 8, wyraźnie wskazując że bogiem / ojcem którego wielbią Żydzi i Izraelici jest Szatan, ten który błogosławi oszustom i mordercom, ponieważ on sam jest Bogiem / Ojcem wszelkiego zła.
...ciekawa myśl jednak coś tu marian grubo przesadzasz, gdyby Jezus przyszedł do jakiejkolwiek społeczności religijnej dzisiaj powiedział by to samo, wśród żydów był źle ale bez tragedii, były jednostki, jak wszędzie które wielbiły Boga , były posłuszne prawu, były pełne wiary , były przyjaciółmi Boga...
,,..zbawienie bierze początek od Żydów.,,

Awatar użytkownika
George
Posty: 1665
Rejestracja: 02 paź 2014, 22:16

Dzieci Diabła

Post autor: George »

sio pisze:
Jerzy Marian pisze:No właśnie Sio, Chrystus chciał powiedzieć Żydom prawdę o Sobie i o Bogu ktorego wielbią Żydzi, ale oni mu nie pozwolili.
Jeśli dokończył byś w tym poście cytat z Ewangelii Jana 8, to może byś to załważył.
Problem jest w tym, że Jakub / Patryjarcha Izraela, odwrócił się od Boga Abrahama i zaczął wielbić swojego boga - Boga Izraela, który to bóg wcale nie jest miłosiernym, lecz mordercą, oszustem i ojcem wszelkiego kłamstwa, o czym mówi nam Chrystus w Ewangelii Jana 8, wyraźnie wskazując że bogiem / ojcem którego wielbią Żydzi i Izraelici jest Szatan, ten który błogosławi oszustom i mordercom, ponieważ on sam jest Bogiem / Ojcem wszelkiego zła.
...ciekawa myśl jednak coś tu marian grubo przesadzasz, gdyby Jezus przyszedł do jakiejkolwiek społeczności religijnej dzisiaj powiedział by to samo, wśród żydów był źle ale bez tragedii, były jednostki, jak wszędzie które wielbiły Boga , były posłuszne prawu, były pełne wiary , były przyjaciółmi Boga...
,,..zbawienie bierze początek od Żydów.,,

Wyjątek / jednostka, ma to do siebie Sio że tylko potwierdza regółę.

Czy naprawdę myślisz że gdyby Chrystus wszedł dziś do jednego z polskich kościołów, to powiedział by modlącym się w nim ze są potomkami Diabła, i że Diabła wolę chcą wypełniać???

Zbawienie bierze początek od Abrahama, a Abraham, Sio, Żydem NA PEWNO NIE BYŁ.

Serdecznie pozdrawiam
Jerzy
Błąd w Historii prowadzi do błędu w Doktrynie.

Kłamstwo może zmienić historię, ale tylko Prawda może zmienić Świat.

Łatwiej jest oszukać człowieka, niż przekonać go że został oszukany".
Mark Twain

ODPOWIEDZ

Wróć do „Inne spojrzenie na Biblię i wydarzenia biblijne. ”